Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002011194 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 21 mei 2002, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 120.190, Dit besluit treedt in werking de tiende dag na die waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staat(...) type wet prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002011195 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 21 mei 2002, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 130.449, Dit besluit treedt in werking de tiende dag na die waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staat(...) type wet prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002021239 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Programma van transversale acties : België in een gemondialiseerde samenleving Actie II. Wetenschap en maatschappij : Economie van wetenschap en kennis Tw I. Inleiding Op 10 november 2000 heeft de Ministerraad het « Programma van transversale acties (...) type wet prom. 29/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002021246 bron federale overheidsdienst kanselarij enalgemene diensten en federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002000355 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 april 2002 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde : Grootofficier De heer PIROTTE Michel, Griffier bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, met ingang va Commandeur De heer BROLET Pierre, Lucien, Antoine, Eerste adviseur bij de Brusselse Hoofdstedeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002007122 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3953 van 8 april 2002 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 1 februari 2002 ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** te Wordt kolonel **** ****. ****, op 1 februari 2002 aangewezen voor het ambt van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002007121 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 3952 van 8 april 2002, neemt kapitein-commandant vlieger G. Vergouts, anciënniteitsrang als kapitein-commandant vlieger op 26 september 1996. Voor verdere bevor De kapitein-commandant vlieger P. Stockmans, neemt anciënniteitsrang als kapitein-commandant vliege(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002007136 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002007137 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002009531 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden betreffende de uitoefening van de opdrachten van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002009554 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 is de heer De Muylder, A., advocaat, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot vrederechter van het kanton Etterbeek. Het beroep tot nietigverklaring va type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002009559 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, dat in werking treedt op 30 juni 2002, is de heer Decatte, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioe Bij koninklijk besluit van 20 november 2001, dat in werking treedt op 9 juli 2002, is de heer L(...) type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002011068 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002011192 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van de leden van de Raad voor de Mededinging die hun functie voltijds uitoefenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 april 2002 worden benoemd tot : Ridder in de Leopoldsorde De heren : Bedoret, Fernand Léon Edgard Ghislain, zelfstandig landbouwer, te 5651 Walcourt ; Drieskens, Petrus Mi(...) Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Ridder in de Kroonorde de heer Cambier, Raoul Pi(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002022390 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor de sluiting en de niet-ingebruikname van ziekenhuisdiensten, evenals de wijze waarop de schadeloosstelling wordt berekend type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van mei 2002 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002009558 bron ministerie van justitie Rechterlijke orde Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002 is de duur van de stage van Mevr. Honnorez, A., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Charleroi, verlengt voor een periode van zes maanden met ingang van 14 juni 200 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 04/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002011140 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi type ministerieel besluit prom. 04/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002011141 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 1993 tot vaststelling van het model van het formulier van verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 04/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002011142 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van het model van het formulier van verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/06/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 juni 2002 houdende de verplichting tot het voorleggen van een officiële verklaring bij het binnenbrengen op het Belgisch grondgebied van sommige grondstoffen, voeders en voedingsmiddelen die mogelijk met nitrofen zijn bezoedeld type ministerieel besluit prom. 26/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027542 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027544 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027543 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatie- afdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027546 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027547 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027545 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027548 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002021245 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 26 april 2002 in zake J.-P. Ury tegen de n.v. Arte, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 3 mei 200 1. « of het gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet al dan niet geschon(...)

decreet

type decreet prom. 29/03/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op het Vlaamse jeugdbeleid

beschikking

type beschikking prom. 10/01/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002031300 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002031302 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/154 van de Franse Gemeenschapscommissie houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekeningsvolmacht aan de leidend ambtenaar van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en aan de leden van de raad van bestuur

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002000361 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** en het **** betreffende de **** en de plaatsing van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002020172 bron diensten van de eerste minister Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De C.V.B.A.'s « Le Foyer moderne », « Le Logis moderne » et « A chacun son logis » hebben Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2002. Deze zaken zijn ing(...) type bericht prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002021244 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 30 april 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 2 mei 20 Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 2431 en 2432 van de rol van het Hof en werden samengev(...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Ben Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2002, wordt (...)

erratum

type erratum prom. 31/01/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002022447 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002, worden hernieuwd voor een termijn van zes - de heren Carsauw, L., Claes, J., Kesenne, J., Pieters, R., Thirion, A., en van Damme, L., in de h(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002022446 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2 - de heer Van Hooydonck, P., werkend lid en aan Mevr. Claes, Ch., plaatsvervangend lid. Bij hetz(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002009555 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de heer Minister va type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002009560 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de politierechtbank te Vilvoorde : 1; - bij het vredegerecht van het tweede kanton Charleroi : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de - administratief agent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanl(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2002 numac 2002009561 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Controleorgaan van het politionele informatiebeheer Oproep tot de kandidaten Wettelijke referenties - artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; - koninklijk besluit van 30 mei 2002 houdende vaststelling van de voor - koninklijk besluit van 3 juni 2002 betreffende het statuut van de leden van het controleorgaan be(...)
^