Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/1995 pub. 01/06/2002 numac 2002015013 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake het open luchtruim, Bijlagen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, gedaan te Helsinki op 24 maart 1992. - Lijst der Gebonden Staten type wet prom. 29/01/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002000333 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 01/06/2002 numac 2002000343 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de preventiecontracten, de aanstelling van stadswachters in de preventiecontracten en de kustplancontracten afgesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat type koninklijk besluit prom. 02/05/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002003252 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002009506 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit dat een einde stelt aan de tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van Hoogstraten naar Turnhout type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002014138 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig winstverdelingsplan van het dienstjaar 2002 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022275 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Université de Liège » type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002022395 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 april 2002 wordt Mevr. Vermeulen, Christiane, geneesheer, met ingang van 1 mei 2002, op het Frans kader, bevorderd tot de graad van geneesheer-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022381 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022398 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van EUR 62.000,00 aan de V.Z.W. « De Punt » voor de oprichting van een activiteitencoöperatieve in samenwerking met de C.V.B.A. « Centre d'Entreprises Dansaert » en de c.v.s.o. « Azimut » type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022399 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van EUR 62.000,00 aan de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk « Azimut » voor de ontwikkeling van haar activiteitencoöperatieve en voor de ondersteuning bij de oprichting van een activiteitencoöperatieve bij de V.Z.W. « De Punt » en de C.V.B.A. « Centre d'Entreprises Dansaert » type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022397 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van EUR 62.000,00 aan de C.V.B.A. « Centre d'Entreprises Dansaert » voor de oprichting van een activiteitencoöperatieve in samenwerking met de V.Z.W. « De Punt » en de C.V.S.O. « Azimut » type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022400 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van EUR 7.500,00 aan de C.V.B.A. « Centre d'Entreprises Dansaert » voor de organisatie, in het kader van het netwerk EMERIT van centra van ondernemingen van sociale en solidaire economie, van een seminarie/werkbezoek met het oog op de invoering van een model van inschakelingstraject door een economische activiteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002003271 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 juni 2002 tot 3 juni 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. 28/05/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002003272 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1997-2000-2002-2004 , voor de periode van 4 juni 2002 tot 3 juni 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002009497 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 24 mei 2002 wordt het ministerieel besluit van 10 maart 1982 houdende de aanduiding van de heer Eddy Drecq tot secretaris bij de probatiecommissie te Kortrijk opgeheve type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002009507 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 mei 2002 is de duur van de stage van Mevr. Gobin, N., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Luik, verlengd voor een periode van zes maand, met ingang van 2 juni 2002. type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002009508 bron ministerie van justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 mei 2002 is het verzoek tot associatie van de heer de Clippele, O., notaris ter standplaats Brussel, en van de heer Degomme, Ph., kandidaat-notaris, om de associatie « Olivier de Clippele - Philippe Deg De heer Degomme, Ph. wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brussel. Het ber(...) type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022366 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Fonds voor Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX , van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 1986 houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XII , van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Voorzorg

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002021226 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 58/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2087 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002021225 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 57/2002 van 28 maart 2002 Rolnummers 2048, 2049 en 2158 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 149 en 150 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als ge(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als ge(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als ge(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als ge(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001 wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2001 wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001 wordt ingesteld de proced(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2001 wordt ingesteld de proced(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002035695 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996, houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002035700 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een tegemoetkoming in het kader van het Herplaatsingsfonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002021220 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 april 2002, h Die zaak is ingeschreven onder nummer 2416 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutill(...) type bericht prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002021230 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 maart 2002 in zake J. Assagando tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, waarvan de expeditie ter gr 1. « Schendt het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 (inzake hulpverlening aan de je(...)

document

type document prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002008186 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige statistici (rang 10) voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangele(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereiste diploma's op 15 (...) type document prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002008187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen (rang 26) voor de Controledienst voor de Verzekeringen Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma('s) op(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002009505 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Diensten. - Adreswijziging De diensten van het vredegerecht van het kanton Hoogstraten zijn geopend voor het publiek op het nieuwe adres, Lindendreef 59, te 2320 Hoogstraten. Telefoon griffie : 03-340 29 50 - Fax : 03-340 20 59.

erratum

type erratum prom. 02/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022364 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Erratum type erratum prom. 02/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Erratum type erratum prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002022387 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoeming . Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 122 van 11 april 2002, 1 e editie, pagina 14918 : Op de (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002095021 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een overdracht van borgstellingsovereenkomsten tengevolge een fusie door overneming tussen maatschappijen voor onderlinge borgstelling Bij beslissing van de Raad van de Controledi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002022374 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemde commissie, de heer Cools, P., in de hoedanighei(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002022394 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 april 2002 wordt Mevr. Walckiers, Denise, met ingang van 1 februari 2002, op het Frans kader, benoemd in de hoedanigheid van geaggregeerd werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Sta(...) Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002022407 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 wordt Mevr. De Block, Britta, met ingang van 1 februari 2002, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid e De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 februari 2001. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002022406 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Franstalige commissie van bero(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2002 numac 2002022408 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2002 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheersco - wordt de heer Abdelshausen, Werner, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Kruispuntbank va(...)
^