Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/05/2000 pub. 31/05/2002 numac 2000015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Marokko inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Rabat op 13 april 1999 (2) (3) type wet prom. 24/12/2001 pub. 31/05/2002 numac 2002003146 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 type wet prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002009436 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 april 2002, is machtiging verleend aan de ***** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** **** ****-Ka de ***** **** **** ****-****, ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002009470 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 5 april 2001, is ten verzoeke van Mevr. Lapauw, Ka

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002000401 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2002 en van 14 april 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van Eupen/Kelmis/Lontzen/Raeren ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 15 ap type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002000413 bron ministerie van binnenlandse zaken Instelling lokale politie Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van Kasteelbrakel/Itter/Roosbeek/Tubeke ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 3 mei 2002 wordt de lokal Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van Hoeilaart/(...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002002108 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluitbetreffende het Intern controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002007113 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3897 van 28 februari 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de luchtma Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002009496 bron ministerie van justitie Rechterlijke Organisatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 14 mei 2002, worden bevorderd of benoemd tot : Officier in de Leopoldsorde De heer Leune, Roland, attaché-hoofd van dienst in de dienst voor documentatie en overe Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Ridder in de Leopoldsorde De heren : Hermans, Dé(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002009502 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002, dat in werking treedt op 30 juni 2002, is aan de heer Simonet, D., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophande Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2002, is M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002009501 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2002 : - is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. Vercauteren, D., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - is - is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, Mevr. Vercruyss(...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012430 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999 gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, inzake coördinatie van de statuten van het gemeenschappelijk fonds type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012460 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012483 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012172 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de toekenning van een uitkering ter aanvulling van de werkloosheidsuitkering wegens slecht weder of wegens economische oorzaken en van een getrouwheidspremie type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1978 betreffende de tegemoetkomingen van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf in geval van arbeidsongevallen met ernstige of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012314 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 1993 betreffende de organisatie van het zaterdagwerk bij de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012351 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, ter financiering van de 0,10 pct. bijdrage bestemd voor de personen die behoren tot de risicogroepen en de vorming van de zeelieden ter koopvaardij, in toepassing van de wet van 26 maart 1999 aangaande het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, hoofdstuk III, afdeling VI, betreffende de bepalingen aangaande het interprofessioneel akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012447 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot uitsluiting van de vennootschappen bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 18 februari 1997, houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport, van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012550 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de recuperatie van de overuren door nachtarbeiders type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012577 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012562 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012585 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 03/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014136 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014142 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 30/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002021210 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002021228 bron federale overheidsdienst, kanselarij, algemene diensten, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, buitenlandse handel, internationale samenwerking, justitie, middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002022091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bericht. - Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, b) en c) van de bovenvermelde koninklijke besluiten op(...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022388 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022389 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste addendum bij de 4e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "addendum 4.1" type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022416 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022433 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 28/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022434 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022436 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022440 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022444 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002000409 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 15 mei 2002 worden benoemd tot lid van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde : a) als voorzitter : de heer Jean-Marie De Coninck, directeur- b) als vice-voorzitter : de heer Jean-Marie Lamotte, adviseur-generaal van de medische Arbeidsinsp(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 16 mei 2002 is de B.V.B.A. Asbestverwijdering & Milieutechniek, Weeltjes 19, te 2040 Zandvliet, (...) type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 28/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022438 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 30/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022437 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 30/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022439 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 29/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002035720 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. 08/11/2001 pub. 31/05/2002 numac 2002031218 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende vaststelling van de modaliteiten tot oprichting van een reservefonds bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002009504 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 21 mei 2002 is aan de heer Dujardin, Ph., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het

beschikking

type beschikking prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het tarief, de vrijstellingen en de verminderingen van successierechten die van toepassing zijn op de wettelijk samenwonenden type beschikking prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de sterilisatie van de zwerfkatten

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002003237 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002027485 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La Louvière, Namen, Nijvel, Doornik-Moeskroen en Verviers en van de voorzitters van de Commissies Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van die comités

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de exploitanten van bepaalde ingedeelde inrichtingen een meldingsplicht wordt opgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2001 pub. 31/05/2002 numac 2002031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toelagen aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling voor het vierde trimester van 2001 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002035702 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens

overeenkomst

type overeenkomst prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 type overeenkomst prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014137 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/u. en de rijbaankussens type omzendbrief prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014140 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing van de maximum snelheidsbeperking van 30 km per uur in de schoolomgeving

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002011196 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0029. - Electrabel Customer Solutions S.A./Intercommunale Ideg S.C.R.L. Op 21 mei 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op sector van de elektriciteitslevering aan(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002041705 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002040305 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2002, 110,89 punten bedraagt, tegenover 110,72 punten in april 2002, hetgee Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002002092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Michel DAMAR met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002002099 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Opleidingsinstituut van de Federale Overheid De tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2002, pagina 1448, aangaande het uittreksel uit het benoemingsbesluit van de heer Serge Peffer wordt vervangen als volgt : « B(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002002118 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 wordt de Mevr. Monique DE KNOP met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitster van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in het Franse taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002002119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 wordt de heer Michel JADOT met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in het Franse taalk (Deze tekst vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 176 van 29 mei 2002,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002003270 bron ministerie van binnenlandse zaken Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 wordt de heer Vanormelingen, José R.G., eerstaanwezend ins(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002012681 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2002 wordt Mevr. Ingrid Abraham met ingang van 1 februari 2002 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 februari 2001. Een beroep tot nieti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002022105 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Hoge Raad voor gehandicapten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat als lid van de Nationale Bij hetzelfde besluit wordt de heer Geyskens, H. benoemd als lid van de Nationale Hoge Raad voor ge(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2002 numac 2002009503 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Brugge : 1, vanaf 1 juni 2002; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rec De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)
^