Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002009424 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 april 2002, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, ****, geboren te de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002009453 bron ministerie van justitie **** van 15 mei 1987{****}. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002, is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ((...) type wet prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002040202 bron ministerie van financien ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 28 FEBRUARI 2002 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstelling(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002003109 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 02/05/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002003260 bron ministerie van financien Koninklijk besluit inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme type koninklijk besluit prom. 02/05/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002003261 bron ministerie van financien Koninklijk besluit inzake specifieke beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type koninklijk besluit prom. 18/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002007123 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002009351 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002009482 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is de aanwijzing van Mevr. Biron, Fr., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, Bij koninklijke besluiten van 17 mei 2002, die in werking treden op de datum van de eedafleggin(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002011116 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van het statuut van het personeel van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012149 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van de statuten van het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012333 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de wijziging van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij" type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde werklieden van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012367 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1993 betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de werklieden van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een specifieke regeling van eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002003201 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. type ministerieel besluit prom. 28/01/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002022391 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX , van een Basisoverlegcomité voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002027466 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 7 januari 2002 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Eigenbrakel vanaf 14 februari 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betre De erkenning heeft het nummer RW/SMD/126. Bij ministerieel besluit van 7 januari 2002 wordt(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002021214 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 47/2002 van 13 maart 2002 Rolnummers 2064 en 2085 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Ieper en door de Correction Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002021212 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 45/2002 van 20 februari 2002 Rolnummer 2117 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 55, derde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Charlero Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002021216 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 50/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2099 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bi Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002021217 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 51/2002 van 13 maart 2002 Rolnummer 2113 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 64, tweede lid, en 184 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 2, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867 op d Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002027474 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, met het oog op de invoering van de euro, van het besluit van 23 december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik en het besluit van 1 april 1999 betreffende de toekenning van subsidies aan gemeenten en provincies voor de uitvoering van werken van openbare verlichting die bestemd zijn om energiebesparingen door te voeren type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002027472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de « Maisons de l'Urbanisme » erkend en gesubsidieerd kunnen worden type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002027473 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest

document

type document prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002009481 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De aanwijzing van Mevr. Wagner, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 20 april 2002. type document prom. -- pub. 28/05/2002 numac 2002011130 bron ministerie van economische zaken Nationaal Instituut voor de Statistiek Cijfers van de werkelijke bevolking, per gemeente, op 1 oktober 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^