Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 30 oktober 1997 (2) type wet prom. 06/12/1994 pub. 17/05/2002 numac 2002015065 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, Bijlage en vijf Verklaringen, ondertekend te Brussel op 16 december 1991. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002000190 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002000342 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Blindenzorg Licht en Liefde gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 06/05/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002002080 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002003196 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende een transfer, bij de Nationale Kas voor Rampenschade, van middelen van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen naar het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002011172 bron ministerie van economische zaken Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 24 april 2002 wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming "Zurich" Verzekeringsmaatschappij N.V. , (...) - "Borgtocht" (tak 15). Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmakin(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012194 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de vakantie, het kort verzuim, de wettelijke feestdagen en de regionale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012199 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012200 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 18/02/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, voor officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij (1) type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende personeelsovername ten gevolge van hergunning van een onderhoudscontract type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012366 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis, gesloten op 27 november 1981, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid van de uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012443 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 02/05/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002012640 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2002 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022333 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002002097 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 maart 2002, wordt de heer Kalenda Katanga Alidor, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Troon van de Regie der G Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 29/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027415 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027416 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027418 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027419 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Belgisch Luxemburg type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027420 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027422 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027423 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027421 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027424 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027426 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027427 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027425 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027429 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027430 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027428 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027432 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 26/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002035652 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de delegering van de kwaliteitscontroles in de sector van de fruit- en houtige siergewassen

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002021182 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 31/2002 van 30 januari 2002 Rolnummer : 2035 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 3 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 en de artikelen 18 en 142 van het Kieswetboek, gesteld door het college v Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002021186 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 35/2002 van 13 februari 2002 Rolnummer 2148 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, § 1, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Sta Het Arbitragehof, samengesteld uit de rechters L. François en M. Bossuyt, waarnemend voorzitters(...)

decreet

type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027417 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van West-Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002027433 bron ministerie van het waalse gewest Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 18 april 2002 wordt de heer Victor Billion op 8 februari 2002 benoemd tot voorzitter van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bij ministerieel besluit van 29 maart 2002 wordt de heer Philippe Falla op 1 november 2000 op e(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het storten van afvalstoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2001 wordt de heer François Bosseau tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van br Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2001 wordt de heer Didier(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 augustus 2001 wordt de heer Robert Van Poppel bevorderd in de hoedanigheid van detachementsc Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 augustus 2001 wordt de heer André (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2001 wordt de heer Richard Dekock tot de stage toegelaten in de hoedanigheid van bra Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2001 wordt de heer Manue(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002031114 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 augustus 2001 wordt de heer Patrick Verbestel bevorderd in de hoedanigheid van sectiechef bi Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 augustus 2001 wordt de heer Pierre(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002035517 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002014130 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Onderwerp : Richtlijn 2001/7/EG van 29 januari 2001 houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 94/55/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de we Richtlijn 2001/7/EG wordt van kracht in Belgische recht door de publicatie in het Belgisch Staatsbl(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002018033 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State V.Z.W. Andibel, met zetel te 9620 Zottegem, Meersstraat 100, heeft op 12 april 2002 een Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 119.604/VII-26.334. Voor de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002021196 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 februari 2002 in zake het openbaar ministerie tegen W. Tharlissia, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek 1. « Schendt artikel 29 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, dat bepaalt dat de vreemdel(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002021195 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 28 februari 2002 in zake L. Fort tegen de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditei 1. « Is artikel 157 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekerin(...) type bericht prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002021197 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 maart 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 maart 2002, i Die zaak is ingeschreven onder nummer 2393 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002022211 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 oktober 2001 en 31 december 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 07/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002003254 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata type erratum prom. 02/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002003255 bron ministerie van financien Koninklijk besluit nr. 31 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen. - Erratum type erratum prom. 02/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002003256 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 7, 10, 23 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002009390 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 93 10 april 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 608/2002 van de Commissie van 9 april 2002 tot vaststelling van forfaita(...) Verordening (EG) nr. 609/2002 van de Commissie van 9 april 2002 houdende wijziging van Verordening (...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002009418 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 109 25 april 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 695/2002 van de Raad van 22 april 2002 tot beëindiging van de antidum(...) * Verordening (EG) nr. 696/2002 van de Raad van 22 april 2002 tot bevestiging van het definitieve a(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002009417 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 104 20 april 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 677/2002 van de Commissie van 19 april 2002 tot vaststelling van forfai(...) Verordening (EG) nr. 678/2002 van de Commissie van 19 april 2002 tot vaststelling van de uitvoerres(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002009455 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aange De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002009456 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Doornik : 1 . De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende br(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002018031 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van administratief agenten Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de werving van een attaché en een documentalist voor onmiddellijke indiensttreding al(...) De kandidaten moeten : - **** zijn en in België hun woonplaats hebben; - van onberispelijk ge(...)

document

type document prom. -- pub. 17/05/2002 numac 2002021194 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Programma van transversale acties : België in een gemondialiseerde samenleving.- Actie I. - De Belgische openbare instellingen en de besluitvorming in een gemondialiseerde samenleving Tweede Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 10 nov De DWTC doen thans een tweede oproep tot Belgische universitaire instellingen en onderzoek- en stud(...)
^