Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002009226 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009433 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 april 2002 : -is de heer De Greve, M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - is Mevr. Favart, A.-S., gerec - is de heer Beuscart, A., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van kooph(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009434 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, dat in werking treedt op 12 mei 2002, is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank te Brussel, de heer Stassart, R., griffier bij deze rechtbank. Bij kon Bij koninklijk besluit van 23 april 2002, dat in werking treedt op 23 mei 2002, is vast benoemd(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009438 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 wordt de heer Vermeulen, Willy, administrateur in overtal bij het Centraal Bestuur, aangewezen tot tweetalig adjunct van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal S Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009441 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 april 2002, dat in werking treedt op 12 mei 2002, zijn volgende verenigingen van licentiaten in het notariaat erkend voor een termijn van drie jaar : 1. Vereniging Nederlandstalige licentiaten in het n 2. Association des licenciés en notariat A.L.N. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde(...) type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002011121 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002012127 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002012184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002012461 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002012470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002012493 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 17/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002012532 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 8 oktober 2001 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 29 juni 2002 en 21 juli 2002 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002021070 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 wordt de heer De Smet, Maurice, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Hij neemt vanaf heden zijn rang in de Orde in. Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 wordt de Hij neemt vanaf 15 november 2001 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002021071 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 7 januari 2002 wordt het burgerlijke ereteken aan de **** ambtenaren van de **** Overheidsdienst **** en Algemene **** toegekend : Voor 35 jaar dienst het Kruis 1 **** klasse : De heer ****, ****, ****. Voor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002021166 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 maart 2002 wordt de heer Wielemans, Claude, Ere-Voorzitter van de Belgische Stichting Roeping, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Hij neemt vanaf heden, als houder van deze nieuwe ondersche Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt de heer Hatry, Paul, gewezen Minister en Ere-Sena(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002022281 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2002 wordt de heer Dendas, Wiliam, Y., F., J., geboren op 15 juni 1948, met ingang van 1 april 1999 bevorderd tot de graad van dierenarts-directeur , (...) type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002022345 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 16/04/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002022386 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001 wordt de heer CORNELIS, Marc, R., P., met ingang van 1 augustus 2001 bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Instituut voor veterinaire k Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001 wordt Mevr. DEGUELDRE, Fernande, J., M., met ingang (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002000354 bron ministerie van binnenlandse zaken De Federale Politie. - Aanwijzing voor een betrekking Bij ministerieel besluit nr. 332 van 16 april 2002 wordt de heer P. Vandenberghe, voor een mandaat van vijf jaar, gedetacheerd van de Algemene Rijkspolitie om deel uit te maken van het admin Voormeld besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2001. type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002011017 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 97 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 11/02/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002011060 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 98 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002021072 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 20 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt Mevr. Van Driessche, Ann, aangewezen in de hoedanigheid van adviseur externe communicatie bij de Cel Beleidsvoorbereiding van de Het ministerieel besluit van 13 september 2001, waarbij Mevr. Van Driessche, Ann, met ingang van 1 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002021073 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ontslagen Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt ontslag uit zijn functie van raadgever bij de Cel Algemene Beleidscoördinatie van de Eerste Minister verleend aan de heer Van Eme Bij ministerieel besluit van 12 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003178 bron ministerie van financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 102.856 uitgesproken op 24 januari 2002 door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 18 november 1997 wat betreft de benoeming van de heren van type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003179 bron ministerie van financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 102.857 uitgesproken op 24 januari 2002 door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 18 november 1997 wat betreft de benoeming van de heer Gombe type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003180 bron ministerie van financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 102.858 uitgesproken op 24 januari 2002 door de Raad van State, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, vernietigt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 november 1997 wat betreft de benoeming

arrest

type arrest prom. 20/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002031034 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van het reglement van 12 december 1997 betreffende de toekenning van subsidies aan beroepstoneelgezelschappen en beroepsdansgezelschappen ter bevordering van het toneel en de danskunst bij het schoolpubliek type arrest prom. 20/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002031032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende uitvoering van de Verordening van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van 3 juli 1998 tot regeling van de toegang van jonge acteurs tot beroepsstages in de theaterwereld, « Acteursfonds » genoemd type arrest prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002031200 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de intercommunale verenigingen, de stad en de gemeenten INTERELEC C.V.B.A. - Bij besluit van 29 maart 2002 wordt de beslissing van 2 december 1996, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Interel INTERELEC C.V.B.A. - Bij besluit van 29 maart 2002 wordt de beslissing van 30 juni 1997, waarbi(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 2000 tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een Technisch Tuinbouwcentrum van het Onderwijs van de Franse Gemeenschap in Gembloux type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de Liège-Verviers-Huy-Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak" » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak" » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Liège-Verviers-Huy-Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de sociale raad van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029105 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de raad van bestuur van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie aan de vereniging « Forefa ». - Luik. - Jaar 2000 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 12 juli 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van 23 juni 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie aan de schoolinrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in het onderwijs voor sociale promotie - jaar 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 september 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Cel voor de programmatie van de dringende werken met toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken aan de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs dat wordt ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de afdeling medische bewaking van de externe dienst voor preventie en bescherming V.Z.W. Provilis voor een territoriale bevoegdheid die zich over het grondgebied van Brussel-Hoofdstad uitbreidt en over het grondgebied van de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de afdeling voor medisch toezicht van de interne dienst voor preventie en arbeidsbescherming van het bedrijf T.T.S. S.A. te Hannuit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2001, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2001, worden beschermd als ge(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2002, wordt ingesteld de proce(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002031205 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002031203 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2002, wordt ingesteld de proce(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002035565 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de adviesverlening inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002035564 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002035563 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van de artikelen 44, vierde lid, en 48, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003204 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomenfiscaliteit Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor de aanslagjaren 2002 en 2003 Ingevolge een beslissing van de heer Minister van Financiën en in afwijking op de berichten in verb(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002011002 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 2001 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van bove(...) type lijst prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002011005 bron ministerie van economische zaken Lijst van de personen op datum van 31 december 2001 erkend in toepassing van artikel 23 der wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvo De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002011003 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 2001 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van b De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002011004 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 2001 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoe De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009348 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 83 27 maart 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 539/2002 van de Commissie van 26 maart 2002 tot vaststelling van forfait(...) * Verordening (EG) nr. 540/2002 van de Commissie van 26 maart 2002 tot instelling van een voorlopig(...)

document

type document prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009435 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie. - Benoeming De aanwijzing van de heer Lahousse, M., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 14 mei 2002.

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregel betreffende artikel 36, § 2, b), 3°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedist Vraag Mag een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor lo(...)

erratum

type erratum prom. 25/10/2001 pub. 09/05/2002 numac 2002029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 20 maart 1996 tot vaststelling van de kwalificaties van de academische graden die de basisstudie van de 1e en 2e cyclus bekrachtigen, alsmede van de kwalificaties van de academische graad van doctor toegekend na de verdediging van een thesis. - Erratum type erratum prom. 20/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitster van de Selectiecommissie voor films. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002000096 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van wordt 15 april 2002, Mevr. Martine Baguet, adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002000330 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 15 april 2002 wordt de heer Pierre Nihoul, auditeur, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002000331 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 15 april 2002, wordt Mevr. Colette Debroux, auditeur, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van de adjunct-auditeur-generaal Bij koninklijk besluit van 18 april 2002, wordt de heer Philippe Bouvier, eerste auditeur-afdelingshoofd tot adjunct-auditeur-generaal van de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003182 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2001, wordt de heer Dasnoy, O.R.M.D., eerste attaché van financiën bij de centrale diensten van de Administratie van het kadaster, met ingang van 1 november 200 Bij hetzelfde besluit wordt de heer Vanderschueren, M.L., gedetacheerd inspecteur bij een fiscaal b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003181 bron ministerie van financien Administratie van fiscale zaken. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002, worden Mevr. De Boitselier, M.-B., en de heren Delaere, C.A.D., en Tange, J.-L.F., eerste attachés van financiën, met ingang van 1 februari 2002, benoemd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003183 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2001, wordt Mevr. Vandendriessche, A.C.M., stagiair, met ingang van 1 maart 2001, benoemd, in de hoedanigheid van rijksambtenaar, tot de graad van attaché van f Bij koninklijk besluit van 8 november 2001, wordt de heer Dedier, G.J.R., stagiair, met ingang (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003185 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2001, worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd tot de graad aangegeven in de kolom 3 van die ta Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003186 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, worden Mevrn. Dehon, M.-F.A.A.G., en Delnooz, S.M.-F., eerste attachés van financiën van de Franse taalrol bij de centrale diensten va Bij hetzelfde besluit, worden, de heer Guillaume, C.R.A.J.G., Mevrn. Berre, A.V.E., en Destrée, A.-(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003184 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt de heer De Meuleneere, P.H., eerste attaché van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Van De Velde-Poelman, L.E.M., gedetacheerd inspecteur bij een (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003187 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2001, wordt de heer Legrand, R.H.V., eerste attaché van financiën, met ingang van 1 november 2000, benoemd tot de graad van directeur. Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit wordt de heer Watteau, op dezelfde datum, benoemd door verandering van graad (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003188 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, worden de heer Bassez, R.F., en Mevr. Box, N.M.M., programmeringsanalisten bij financiën, met ingang van 1 april 2001, benoemd bij de Algemene Di Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, wordt de heer Minnaert, D.M.M., informaticus-direc(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003224 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2002, wordt de heer Van Der Stoelen, P.M.Y.E., stagiair, met ingang van 1 september 2001, benoemd, in de hoedanigheid van rijksambtenaar, tot de graad van attaché van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003227 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, wordt de heer Ceelen, I.A.H., stagiair, met ingang van 1 december 2001, benoemd, in de hoedanigheid van rijksambtenaar, tot de graad van attaché van financiën. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003228 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, wordt de heer Verheven, E.J.T.J., directeur bij de centrale diensten van de Administratie van het kadaster, met ingang van 1 mei 2002, er benoemd tot de graad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003225 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2002, wordt Mevr. Standaert, I.D.M.L.J.G., stagiair, met ingang van 1 februari 2001, benoemd bij de Studie- en documentatiedienst van het Algemeen Secretariaat, in de hoedan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002003226 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, worden de heer Pittevils, I.J.H., en Mevr. Spinnoy, C.J.N., adviseurs van financiën, met ingang van 1 april 2002, benoemd tot de graad van adviseur-generaal van finan

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009430 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats, vanaf 6 november 2002, van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2002 e type vacante bettreking prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009431 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1 . De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009432 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen In het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2002, bladzijde 12140, regels 27 en 28, is de vacante plaats van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanl - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1, vanaf 1 juni 2002; - (...)

document

type document prom. -- pub. 09/05/2002 numac 2002009358 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen Internationale Vereniging « Fédération humaniste européenne », afgekort « FHE », te 1050 Brussel. - Nieuwe statuten. - Goedkeuring Internationale Vereniging « Internationale Liga Senioren Experten i.v. », afgekort « ILSE » te (...)
^