Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002022348 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Kinesitherapie van 29 maart 2002 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis , van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 7 van de nomenclatuur : INTERPRETAT(...) type wet prom. 15/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022358 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002040701 bron ministerie van financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 2001 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002002086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009300 bron ministerie van justitie Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 maart 2002 wordt de wijziging van statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « B Cell Transplant », waarvan de zet Bij koninklijk besluit van 13 maart 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internati(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009408 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 april 2002 is het artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2001 waarbij zekere eretekens werden verleend in de Kroonorde ingetrokken wat betreft de heer Tytgat, Ch., notaris ter standpla Bij koninklijke besluiten van 14 april 2002 : - is de aanwijzing van de heer Buisseret, Ch.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009409 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 april 2002 : - is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. De Gucht, M., secretaris bij het parket v - dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretari(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002011132 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, werd de heer Bruno Buts, geboren op 8 november 1955, gezondheidsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Lee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002012505 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002012507 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002012517 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002012518 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant (1) type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002012528 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002014085 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederen- en personenvervoer over de weg. - Benoeming van de examencommissie Ter uitvoering van de bepalingen van artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 Voorzitter : De heer M. Van Acoleyen, professor economie aan de K.U.L. Ondervoorzitter : De heer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002014093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002 wordt Mevr. Mireille Alvarez-Gonzalez, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Landsverdediging, in dezelfde graad overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, in het Bij koninklijk besluit van 20 maart 2002 wordt Mevr. Evelyne Cops, inspecteur bij een fiscaal b(...) type koninklijk besluit prom. 29/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002014113 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van de Regeringscommissaris bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002015048 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2002, en met ingang van 1 maart 2002, wordt bevorderd in het Frans taalkader, tot de graad van directeur-generaal : de heer Guy Genot, adviseur-generaal. Bij k de heer Peter Saverys, adviseur. Bij koninklijk besluit van 8 maart 2002, en met ingang van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002015049 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 29 maart 2002 en met ingang van 1 maart 2002, worden bevorderd in het Frans taalkader, tot de graad van adviseur : De heer Eugène Schoffers, adjunct-adviseur. De heer Frédér De heer Patrick Duray, adjunct-adviseur. Mevr. Claudine Dekais, adjunct-adviseur. De heer Pa(...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002021128 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 21/03/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022311 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de in artikel 34, eerste lid, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde materialen en verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan mucoviscidose type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022349 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009223 bron ministerie van justitie Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 26 februari 2002 wordt de heer Trefois, Jean-Pierre, paramedicus bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Ministerie van Justitie - type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009244 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 22 februari 2002, wordt Mevr. Isabelle Lammerant, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Centraal Best type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009248 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 4 maart 2002 zijn Mevr. D. Duchatel, en de heren J.L. Cornez, G. Hossey, en G. Muller, benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Aarle type ministerieel besluit prom. 23/01/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002011048 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022308 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022309 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 21/01/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002015054 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsing Bij arrest nr. 95.664 van 21 mei 2001 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 waarbij de heer Johan Van Dessel wordt ontheven van zijn functie van Ambassadeur van België in Arg Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 werd de heer Johan Van Dessel, ambtenaar van de twee(...)

decreet

type decreet prom. 25/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002027387 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot instelling van de controle op de communicaties van de leden van de Waalse Regering

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2001 pub. 01/05/2002 numac 2002031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 12 februari 1998 tot oprichting van sociale woningbureaus

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022347 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002021174 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 februari 2002 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de n.v. Sagecofi, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Schendt artikel 28, § 2, van de wet van 27 juni 1969 [tot herziening van de besluitwet van 2(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002014034 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erkenning prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002014098 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Wegverkeer en Infrastructuur Scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besture Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002002096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van medewerker van de Cel Beleidsvoorbereiding van de FOD ICT' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 15 mei 2002 over minimum 6 jaar nuttige professionele ervaring beschikken;(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 15 mei 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitair(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009318 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 77 20 maart 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 490/2002 van de Raad van 18 maart 2002 houdende wijzigi(...) Verordening (EG) nr. 491/2002 van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van forfaitaire i(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009329 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is Mevr. Vanzeveren, Marie, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast ve Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 is Mevr. Cartelle, Carinne, stagedoend directeur bij de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009398 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 wordt Mevr. Vicky De Souter, met ingang van 1 februari 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009400 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 wordt de heer Marc Verlinden, met ingang van 14 maart 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van informaticus in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002011133 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 7 februari 2002 en 13 november 2001 werd, met ingang van 13 april 2001, Mevr. Geneviève Tomson, geboren op 7 mei 1967, in vast verband benoemd tot d Bij koninklijke besluiten van 7 februari 2002 werden met ingang van 1 oktober 2001 in vast verb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002021125 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoeming van de voorzitter voor het jaar 2002 Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, wordt de heer Deli

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009410 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Aarlen en te Neufchâteau : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis : 1 ; - opsteller bij de griffie van de rechtbank v(...) - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers : 1; - van het(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/05/2002 numac 2002009411 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen : 1. De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de heer Minister va Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.
^