Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Functies van bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Uitbreiding van de oorspronkelijke oproep tot kandidaten Overeenkomstig de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijv De leden van de raad van bestuur worden voor een vernieuwbare termijn van zes jaar benoemd door de (...) type wet prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002041304 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand april 2002 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,753 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 4(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009337 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen gegeven op 18 maart 2002, in ten verzoeke van Mevr. Dohy, Gilberte, wonende t type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009338 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 17 december 1998, in ten verzoeke van de heer Berten, Roger, en type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009335 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik gegeven op 6 februari 2002, is ten verzoeke van de heer Lahousse, Valère e type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009336 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen gegeven op 18 maart 2002, in ten verzoeke van Mevr. Vanderick, Christiane, wo type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009339 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, gegeven op 17 oktober 1985, is ten verzoeke van Mevr. Van de Poel, Martha

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007090 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3912 van 14 maart 2002, wordt de heer ****. **** benoemd tot Ridder in de ****. Hij zal van heden af rang in de Orde innemen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007092 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3922 van 20 maart 2002 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 1 april 2002 ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** te Wordt kolonel ****, ****., ****, op 1 april 2002 aangewezen voor het ambt van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007093 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3923 van 20 maart 2002, wordt aan de heer Mondelaers, J., industrieel ingenieur op 1 juni 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen. Hij wordt gemach type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007094 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3916 van 20 maart 2002, wordt aanvullingskapitein-commandant van het korps van de infanterie, J.-P. Breyne, met zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007096 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3918 van 20 maart 2002, wordt luitenant-kolonel ****. ****, bevorderd tot Commandeur in de ****. Hij zal van heden af rang in de Orde innemen al type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007095 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** **** koninklijk besluit ****. 3917 van 20 maart 2002, wordt luitenant-ter-zee ****. ****, aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van de Koning, op 1 mei 2002. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007097 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3919 van 20 maart 2002, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de marine beklee Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009368 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 april 2002, in werking tredend op 21 mei 2002 : - zijn benoemd tot secretaris bij het federaal parket : - de heer Delaunoy, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij d - de heer Hemelaer, H., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009369 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat in werking treedt op 21 mei 2002, is de heer Brammertz, S., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, nationaal magistraat, aangewezen als federale procureur b Bij koninklijke besluiten van 2 april 2002, die in werking treden op 21 mei 2002 zijn aangeweze(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in uitvoering van artikel 13 van de statuten van het Bedrijfsfonds voor de koopvaardij type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012107 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het herstel van de loonspanning van het productiepersoneel in de Waalse beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1981 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende pensioenkast" genoemd, en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 1996 en van 6 mei 1997 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012164 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012293 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012160 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1973, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een syndicale premie aan de werklieden en werksters tewerkgesteld in de haarsnijderijen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012175 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012336 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012364 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2001 en 2002 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002022279 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 wordt de heer Clysters, Jos, M., L., geboren op 6 december 1948, met ingang van 1 april 1999 bevorderd tot de graad van dierenarts-directeur , bij(...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002022313 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type ministerieel besluit prom. 02/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002022277 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 10/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002022303 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002022312 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002035546 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII behalve VIIa, VIII type ministerieel besluit prom. 17/04/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002035545 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002027355 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hernieuwing van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 worden in artikel 1, 3 de lid van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de cent Dat besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs mobiliteit (rang A2) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Mobiliteitscel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereiste diploma's op 4 (...) type lijst prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige parameterbeheerders (m/v) (rang A1) voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereiste diploma's op 4 (...) type lijst prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen-gegevensbeheerders (rang B1) voor het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. T(...) 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereiste diplomas op 4 mei 2002 : diploma uitgereikt(...)

document

type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008132 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjuncten (rang 30) voor de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blijft(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Geen diplomavereisten. We(...) type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008134 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige penitentiair beambten (rang 30) voor de Strafinrichtingen te Vorst, Berckendael, Sint-Gillis, Nijvel of Ittre van de Federale Overheidsdienst Justitie Via deze selectieprocedure kan je uitsluitend in de bovenvermel(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008133 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige eerste geschoolde werklui (m/v) (rang 20) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereiste diploma's op 4 m(...) type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés (m/v) (rang A) voor het Ministerie en de Gewestelijke Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereiste diplomas op 4 me(...) type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige penitentiair beambten (rang 30) voor de Strafinrichtingen te Antwerpen, Hoogstraten, Merksplas of Wortel van de Federale Overheidsdienst Justitie Via deze selectieprocedure kan je uitsluitend in de bovenvermel(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ingenieurs scheepsbouwkunde (rang A1) voor de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek en voor de afdeling Vloot van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereiste diploma's op 4 (...) type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008142 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige projectcoördinatoren - gebouwen (m/v) (rang A1) voor de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereiste diploma's op 4 (...) type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige scheepstechnici (rang C1) voor de Afdeling Vloot - Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 2. Vereiste diploma's op 4 mei 2002 : één van de volgen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch assistenten bouw (rang 26) voor de Regie der Gebouwen Deze selectie werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2002. Dit erratum betreft een wijziging van de diplomavoorwaarden e(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) type erratum prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige boekhouders voor de Regie der Gebouwen Deze selectie werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2002. Dit erratum betreft een wijziging van de diplomavoorwaarden en een verlenging van (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn; 2. Vereist(e) diploma('s) op(...) type erratum prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002008143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten - tekenaars (rang 26) voor de Regie der Gebouwen Deze selectie werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2002. Dit erratum betreft een wijziging van de diplomavoor(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

document

type document prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009367 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De aanwijzing van de heer Tollebeeck, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot ondervoorzitter van deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 20

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002011150 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand april 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand april 2002 respectievelijk vastgesteld o Iga = 0,7257 Igd = 1,3853

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002014095 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « PASCAL » Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke t - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 381), op 14 april 2002(...)

erratum

type erratum prom. 21/03/2002 pub. 20/04/2002 numac 2002031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 tot hervorming van de gewestelijke belastingen. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002042004 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven De prijscourant opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en domeinen, overe(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007091 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van officieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 3920 van 20 maart 2002, wordt de aangestelde onderluitenant ****. ****, gesproten uit de 39 **** promotie van kandidaat-officieren industriële ingenieurs type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002007101 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Morele consulenten. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3941 van 2 april 2002, wordt Mevr. Annie Van Paemel, morele consulent eerste klasse op 27 september 2001 tot eerstaanwezend morele consulent benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009370 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Vanaf 21 mei 2002 : - hoofdsecretaris van het federaal parket : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Hasselt : 1; - Brusse - adjunct-secretaris : - bij het federaal parket : 1; - bij het parket van de procureur d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2002 numac 2002009371 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik . Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 s(...) - raadsheer in het hof van beroep te Gent : 1 (vanaf 1 september 2002); - raadsheer in het hof v(...)
^