Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002009312 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002003205 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 7, 10, 23 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002009353 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001, dat in werking treedt op 30 april 2002, is de heer De Backker, H., griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen lat Bij koninklijk besluit van 28 november 2001, dat in werking treedt op 30 april 2002, is de heer(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende halftijds brugpensioen, in uitvoering van artikel 5.3.3. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012121 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cement-agglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als activiteit sleepdiensten type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012168 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012171 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999 houdende protocol van nationaal akkoord voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012185 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende protocol van akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012173 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012183 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de wijziging van artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 1975, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters van de ondernemingen gevestigd in de streek van Kortrijk waar pannen en bijproducten worden gemaakt type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002012271 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Zilveren Penning Koninklijk besluit van 7 december 1999 : De heer JACOBS Claude, SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE De heer MOONS Pierre, LENNIK Bronzen Penning De heer ANDRIES Jose, VORST De heer CAETHOVEN Frans, ESSEN De heer DE BIE Roger, GENT De h(...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002012291 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, houdende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022242 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022243 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022244 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 waarbij sommige producten van dierlijke oorsprong die een risico inhouden ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën schadelijk worden verklaard type koninklijk besluit prom. 06/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022248 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 tot vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines en polygechloreerde bifenylen in sommige voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022253 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot beëindiging van de aanstelling, bij koninklijk besluit van 19 december 2001, van de administrateur-generaal van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 15/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002022252 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot beëindiging van de aanstelling, bij koninklijk besluit van 4 december 2000, van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002012536 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 8 april 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot benoeming van de leden van de Opvolgingscommissie De heer Bruno Melckmans wordt benoemd tot plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de werknemers(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002022273 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raadgevend Comité voor de pensioensector Bij ministerieel besluit van 4 februari 2002 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het Raadgevend Comité voor de pensioensector Bij hetzelfde besluit, wordt, op voordracht van de « Conseil consultatif du troisième âge », b(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002027344 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 25 februari 2002 wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Pierre Franck, attaché, met ingang van 1 mei 2002. Bij ministerieel besluit van 25 februari 2002 wordt eervol ontslag uit type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002027345 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 februari 2002 wordt de « s.a. Agora » met ingang van 28 november 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projec - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, midd(...)

decreet

type decreet prom. 27/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en houdende verschillende wijzigingsbepalingen type decreet prom. 01/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002035446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de wijziging aan het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de invoering van de euro betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Inruststellingen. - Uittreksels 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2002, wordt op 1 april 2002 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Jeannine Decuyper, directrice. Vanaf deze datum wordt betrokk 2) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2002, wordt op 1 april 200(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 wordt ingesteld de proc(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031171 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031175 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 wordt aangesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031178 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031176 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002000279 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 35 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002021150 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 januari 2002 in zake de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen J. Bradfer, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbi « Schendt artikel 97 van de wet van 9 augustus 1963 (thans artikel 164 van de wet betreffende de ve(...) type bericht prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002021149 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 2 en 4 februari 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 4 Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 2354 en 2363 van de rol van het Hof en werden samengev(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002095014 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een portefeuilleopdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan België De portefeuille van de le Deze overdracht werd in Ierland door de bevoegde overheid op 18 februari 2002 goedgekeurd. Huid(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002009354 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van het arbeidshof te Brussel : 1, vanaf 1 januari 2003 ; - van het vredegerecht van het kanton Harelbeke : 1, vanaf 1 september 2002; - adjunct-griffier : - bij de(...) - bij de politierechtbank te Turnhout : 1; - bij de politierechtbank te Dendermonde : 1; (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/04/2002 numac 2002018025 bron rekenhof Aanwerving van **** mannelijke of vrouwelijke vertalers Het Rekenhof richt een vergelijkend examen in met het oog op de werving van **** mannelijke of vrouwelijke vertalers (niveau 1). Er zal een **** worden ****(...) 1. ****. Aan het vergelijkend **** mogen kandidaten deelnemen die op(...)
^