Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002003032 bron ministerie van financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 1999, 24 juni 2000, 19 september 2000 en 18 december 2000 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type wet prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002003058 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de fusie tussen twee beleggingsondernemingen . - Wi(...) Overeenkomstig het artikel 73 van de wet van 6 april 1995 heeft de Commissie voor het Bank- en Fina(...) type wet prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002003072 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Chapelle-lez-He(...) Straat « de la Briqueterie » een grond voor een oppervlakte volgens het meten van 5 a 68 ca, gekada(...) type wet prom. 12/02/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002009116 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002009157 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 en Rechtsgebied van het hof van beroep te Luik Lid van het Openbaar Ministerie : De heer de Bo(...) type wet prom. 24/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002016041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002009156 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002 is de heer Coljon, J., wonende te Aarlen, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Aarlen voor een termijn eindigend op 31 oktober 2002. Het beroep tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002009155 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, Mevr. Baguet, D., eerstaanwezend adjunct-gr Bij koninklijk besluit van 5 februari 2002 is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de r(...) type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002011058 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot instelling van de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten voor aardgas en het gebruik ervan, en van de tarieven van de ondersteunende diensten, geleverd door de distributie-ondernemingen type koninklijk besluit prom. 25/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002012192 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 10/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2002 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016400 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016401 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016402 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016393 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016398 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002021018 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2001 tot aanwijzing van de omroeporganisaties als bedoeld in artikel 13, 2e streepje van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 12/02/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002022125 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002027147 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001 wordt Enasc v.z.w. erkend als "natuurgids"-organisatie. Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN057. Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001 wordt Mevr. Sylvie Bauvir erken Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN599. Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001 wordt de (...) type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002035132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden inzake de uitvoering van de overeenkomst tot outsourcing van de informatica aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bevolkingsprojectie zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002035227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002021033 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 17 januari 2002 in zake het openbaar ministerie tegen R. Maleve en P. De Moor, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schendt de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechterlijke verantwoordelijkheid van rec(...)

decreet

type decreet prom. 18/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002035166 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 28/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002003059 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "muziek", "woordkunst" en "dans", en van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "beeldende kunst" type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002035171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002035176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1999 betreffende de verdeling van de personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs een verlof krijgen voor de effectieve begeleiding van de vorming en de ondersteuning van de scholengemeenschappen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/02/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002014028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 517. - Aankoop en aanpassing van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen van de diensten van de Staat en van de instellingen van openbaar nut dewelke ervan afhangen behorend tot de categorieën N2 en N3 zoals gedefinieerd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002021032 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 4 december 2001 in zake M. Van de Vyver tegen J. Vanlommel, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 2 « Schendt artikel 1, 3°, eerste lid, van de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976 betreff(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002000146 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juli 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 14 januari 2002 wordt het ministerieel besluit van 22 september 1997 h(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2001001157 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 19 Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2001, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewak(...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2001001230 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 13 november 2001, in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 sept(...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2001001228 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 13 november 2001 De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het (...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2001001229 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 14 nove Bij ministerieel besluit van 16 november 2001 wordt de vergunning tot uitoefening van bewakings(...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002000031 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 4 d Bij ministerieel besluit van 4 december 2001 wordt de vergunning tot het organiseren van een in(...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002000030 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni Bij ministerieel besluit van 15 november 2001 wordt de vergunning tot het organiseren van een inter(...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002000033 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 13 december 2001, in het artikel 2, § 1, van het ministerieel bes(...) type vergunning prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002000154 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 17 dec Bij ministerieel besluit van 22 januari 2002 wordt de vergunning tot het exploiteren van een be(...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002008046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseur communicatieverantwoordelijke (rang 10) voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist(e) diploma(`s): o(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002009158 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998. - Erratum In de publicatie, in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2002, inzake de aanwijzing van de pl - Mevr. Deslypere, H., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg t(...) type erratum prom. 12/07/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002021016 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2002, dat het koninklijk besluit van 26 november 2001 opheft, wordt Mevr. Spegelaere, An, geboren Het beroep van nietigverklaring van voormelde akt met individuele strekking kan voor de afdeling ad(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002000140 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor twee mandaten van Nederlandstalig assessor bij de afdeling Wetgeving. - Verlenging van de termijn voor het indienen van de kandidaturen In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2001 werd de vacature van twee mandaten van Nederlandstali(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002009159 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2002 : - bladzijde 4648, regel 60, lezen : « - Antwerpen : 7 »; in plaats van : « - Antwerpen : 8 »; - bladzijde 4649, regel 4, is de vacante - bladzijde 4649, regel 13, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2002 numac 2002009160 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Bergen : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Sint-Pieters-Woluwe : 1 ; - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het e(...) - hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne : 1. (...)
^