Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000504 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000534 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 31/05/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000531 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de modaliteiten van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse E aangaande de kansspelen type koninklijk besluit prom. 10/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werkingsregels van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 12/07/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000693 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse II, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse B type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000859 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, op zijn vraag, m.i.v. 30 april 2001 's avonds aan de heer Claisse, Didier, ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000968 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 13 september 2001 wordt de heer Brabant, Jean-Marie, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Wolu type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000967 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 13 september 2001 wordt de heer Noon, Gerald, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst, voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000973 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 13 september 2001 wordt de heer Van Wabeke, Benny, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Deinze/Zulte, voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000975 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 13 september 2001, wordt de heer Crispel, Marc, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 17/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001002083 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001009845 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 september 2001 is met ingang van 1 september 2001 een einde gesteld aan de functies van Mevr. Claeys, A., griffier bij het vredegerecht van het kanton Eeklo. Betrokkene mag haar aanspraak op de Bij koninklijk besluit van 14 september 2001 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de (...) type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012832 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012833 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor vuurvaste producten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 houdende specifieke tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor de kleine en middelgrote ondernemingen met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001015103 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie preparaten voor Parenterale toediening van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001000665 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van sommige bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000865 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Hoger ambt Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2001 wordt Mevr. De Knop, Monique, Directeur-generaal tweetalig-adjunct, aangesteld voor de uitoefening van het hoger ambt van Directeur-generaal bij de Algemene Directie van de Alg type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000871 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Hoger ambt Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2001 wordt de heer De Mot, Frank, Directeur-generaal, aangesteld voor de uitoefening van het hoger ambt van Secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor een type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor **** **** van **** type ministerieel besluit prom. 30/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001016288 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen en plaatsvervangende secretarissen van de pachtprijzencommissies type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001027508 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 18 juli 2001 wordt de beslissing van 20 april 2001 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société intercommunale pour la D Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2001 wordt de beslissing van 9 mei 2001 goedgekeurd, wa(...) type ministerieel besluit prom. 20/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022679 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, met toepassing van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001021475 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 93.569 van 27 februari 2001 in zake B. Angelov en L. Nutfiye tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Schendt artikel 57/12, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001027509 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van het uniform en het dragen van het uniform door personeelsleden van de Afdeling Exploitatie van het Directoraat-generaal Vervoer van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse regering

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001015100 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950 Toetreding door de Republiek Costa Rica Op 29 augustus 2001 werd op het Ministerie van Buitenlandse Handel en Internation(...) Overeenkomstig artikel XVIII, c, zijn het Verdrag, en zijn Bijlage voor de Republiek Costa Rica in (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001021471 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 24, 30 en 31 augustus 2001 een vordering tot schor Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 109.416/IX-3003, G/A. 109.676/IX-3010 en G/A.(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het inschakelingsparcours van werkzoekenden naar de startbaanovereenkomst

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000856 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 2001 wordt de heer Andy De Staercke, met ingang van 1 mei 2001, tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van vertaler-revisor bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Centrale diensten - type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000894 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt Mevr. Ariane Schockaert benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader, met type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000895 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt Mevr. Karine Van Huffel benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader, met type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000898 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt Mevr. Brigitte Vandenhaute benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader, m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000897 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt Mevr. Sabine Arts benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader, m(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000899 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt Mevr. Karine Vertenten benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader, met i type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001000896 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 wordt de heer De Vulder, Geert, benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader met type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001021469 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, dat op 5 september 2001 in werking treedt, wordt de heer Erik Derycke, gewezen Minister, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, benoemd tot rechter va De heer Erik Derycke, rechter van het Arbitragehof, heeft op 24 september 2001, in handen van de Ko(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2001 numac 2001009846 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 2 ; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Eeklo : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen : 1; - adju(...) - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Char(...)
^