Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001022408 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegemoetkominge(...) Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer(...) type wet prom. 13/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001000796 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 17 juli 2001 wordt de heer Jansens, Jozef, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lier voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003303 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001, wordt, met ingang van 1 maart 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Verlinden, J.M.L., adviseur-generaal, die aanspraak heeft op rustpensioen en g (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003301 bron ministerie van financien Administatie van de begroting en de controle op de uitgaven Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2000 wordt, met ingang van 1 november 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Ryck, L.F.T., directeur-generaal (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003302 bron ministerie van financien Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Pauw, A., inspecteur-generaal Bij koninklijk besluit van 11 april 2000, wordt, met ingang van 1 mei 2000, eervol ontslag uit (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003305 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000, wordt, met ingang van 1 november 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Chaidron, A.A.L.G., auditeur-generaal van financiën, die Bij koninklijk besluit van 13 juni 2000, wordt, met ingang van 1 april 2000, eervol ontslag uit(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003304 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 oktober 1999, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Meersschaert, P.J.-M.R., vertaler-revisor. Bij kon (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003307 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 6 april 2000, wordt met ingang van 1 oktober 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Duprez, G.P., auditeu Bij koninklijk besluit van 2 december 2000 wordt, op haar aanvraag, met ingang van 16 november (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003306 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarden registratie en domeinen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001, wordt, met ingang van 1 januari 2001, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Floridor, P.M., e (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003308 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000, wordt met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Fr Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001, wordt met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag ui(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003309 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 2000 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 17 oktober 2000, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bauwen (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003310 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van het kadaster. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2001 wordt, met ingang van 1 januari 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Danhier, J.-C.M.C.G., eerste attaché van financiën, die Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003311 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 wordt, met ingang van 1 september 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Stals, F.P., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag ui(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003312 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 mei 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rombaut, A.P.J., directeur-generaal, die aanspraak he Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt, met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag u(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003314 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 april 2000, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Pauwels, J.A.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca Bij koninklijk besluit van 6 maart 2001 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 2 januari 2001,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003316 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der directe belastingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2000 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 16 augustus 2000, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Matthieu, B.M., directeur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003315 bron ministerie van financien Hoofdbestuur der directe belastingen Eervolle ontslagenverleningen Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt, met ingang van 1 maart 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Detand, A.J., auditeur-generaal dienstchef, die Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 wordt, met ingang van 1 augustus 2000, eervol onts(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003313 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Loock, J.A.A., directeur bij een fiscaal bestuu Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003318 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001 wordt, op haar aanvraag, met ingang van 16 december 2000, ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. De Neef, T.M.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fi (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003317 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000 wordt, met ingang van 1 juli 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rouer, J.F.G., gewestelijk directeur bij een fi Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000 wordt, met ingang van 1 mei 2000, eervol ontslag uit(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001009677 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001, dat in werking treedt op 15 augustus 2001, is aan de heer Callant, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Gent. Het Bij koninklijk besluit van 17 juli 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2001, is d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001009678 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, dat in werking treedt op 1 september 2001, is aan de heer Fischer, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brugg Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001012744 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en aan de leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 25/06/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 2001, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001009664 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001000691 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een ****, afgeleverd tijdens de **** van 2001 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure van **** ****. - PRINCIPE **** **** diplomatieke en consulaire posten van **** en **** (****), (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001014138 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001002109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Senior Juridisch Adviseur van de Cel Beleidsvoorbereiding van de FOD 'Personeel en Organisatie' . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 221 van 1 augustus 2001, 2 e editie, blz. 26476, moet in de Nederlandse tekst (...) (...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003376 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 514 van 18 juli 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003384 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 542 van 20 juli 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003385 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 533 van 25 juli 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003388 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 256 van 13 juli 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003386 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 526 van 20 juli 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001003387 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 419 van 10 juli 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 16/05/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001007200 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht. - Errata

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001015081 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 16 juli 2001 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ****-generaal van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****, **** (...) type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001015082 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 16 juli 2001 heeft ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****, **** en Namen.

erratum

type erratum prom. 15/06/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022564 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken. - Erratum type erratum prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001041313 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 209 van 20 juli 200 « La liste des indices de référence du mois de juillet 2001 est composée comme suit : », in plaats (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 juli 2001, dat uitwerking heeft op 4 juli 2001, wordt Mevr. Monique Verduyckt, benoemd tot commissaris van politie bij het gemeentelijk politiekorps van Tessenderlo (...)

document

type document prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001019664 bron regie der gebouwen Tekoopstelling De Belgische Staat heeft zich voorgenomen de volgende gebouwen en terreinen te verkopen dewelke worden beheerd door de Regie der Gebouwen : 1) de « Financietoren » van het Rijksadministratief Centrum, Kruidtuinlaan 50, te 1000 Brussel, gek(...) type document prom. -- pub. 04/08/2001 numac 2001022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Personeel. - Mobiliteit Bij beslissing nr. 2000/010 van 26 januari 2000 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, wordt de heer Marnix Claeys, geboren op 3 Bij beslissing nr. 2000/088 van 30 juni 2000 van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- (...)
^