Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 09/03/2001 numac 2000012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 1999 type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000130 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot vaststelling van het vakantiegeld en de eindejaarspremie van de burgemeesters en schepenen type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000131 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000160 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000177 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand en van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001000237 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 22 februari 2001, wordt aan de heer Laverge, Willem, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2001, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Diksmuide Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 16/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001003133 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001007039 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 3339 van 18 januari 2001 : Wordt luitenant vlieger Wilmet, V., van het korps van het varend personeel van de luchtmacht, van ambtswege, met zijn graad en zijn anciënnitei Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein van het vliegwezen Grieten, B. gerangschikt. Word(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001007038 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van een erediploma van vaandeldrager type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001007041 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Aanstelling in de graad van onderluitenant-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 3346 van 18 januari 2001, wordt de aangestelde adjudant kandidaat-aanvullingsofficier C. Alu, op 27 december 2000 aangesteld in de g (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001007040 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 3344 van 18 januari 2001, wordt aanvullingskapitein Marchand, W., van het korps van de genie wordt zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het Voor verdere bevordering wordt hij na aanvullingskapitein Beeckman, C. gerangschikt. type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland in dienst zijn of daarbij op dienstreis zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001007055 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 3356 van 1 februari 2001, worden benoemd : **** ****D de heren ****, ****.****.; ****, ****.****. Zij zullen op datum Dit ereteken geeft geen recht op een rente. Bij koninklijk besluit ****. 3357 van 1 februari (...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de afrondingsregels BEF van de nationale baremieke loonschalen gedurende de jaren 1999 tot 2001 en hun omzetting in EUR type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bijdrage van de werkgever aan het "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012042 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Duitstalige Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociale Fonds voor de Zeevisserij" type koninklijk besluit prom. 24/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001016049 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2001 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001016055 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 10 oktober 2000, wordt aan de heer J. Denis, wonende te 4600 Wezet, die de leeftijdsgrens voor de uitoefening van zijn ambt heef Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001016056 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Bergen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 20 september 2000, wordt aan de heer G. Leclercq, wonende te 7080 Frameries, op zijn aanvraag eervol ontslag verleend uit zijn ambt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001016057 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 31 januari 2001, wordt aan de heer W. Stepman, wonende te 9031 Drongen, die op 31 januari 2001 de leeftijdsgrens voor de uitoefening v Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001022126 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van twee leden van de planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001022129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001011083 bron ministerie van economische zaken Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de he - worden benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : a) De heer (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001012119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 16 februari 2001 is de N.V. Librecq, Bohemen 158, te 9260 Wichelen, erkend geworden in klasse 4 vo(...) (...) type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Nederlandstalige en Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Benoemingen Bij ministerieel besluit van 20 februari 2001, dat in werking treedt op 1 maart 2001, wordt : - de heer R. Timmermans, advocaat aan - de heer B. Vincotte, advocaat aan de balie te Brussel, voor een termijn van zes jaar benoemd tot (...) type ministerieel besluit prom. 19/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001035234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2001 van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld in artikel 257, § 1, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001021124 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 137/2000 van 21 december 2000 Rolnummer 1772 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Namen. Het Arbitragehof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van 1(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001021123 bron arbitragehof Arrest nr. 134/2000 van 13 december 2000 Rolnummers 2044, 2045 en 2046 In zake : de vorderingen tot gehele of gedeeltelijke schorsing van de wet van 16 maart 2000 « betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de verbreking van de diens Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001021126 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 141/2000 van 21 december 2000 Rolnummers 2055, 2056 en 2057 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 267 en volgende van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalin Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters L. (...)

decreet

type decreet prom. 22/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001035244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de amateurkunsten

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001003142 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001012083 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappij SABENA Bij koninklijk besluit van 24 januari 2001, dat in werking treedt met ingang van 23 november 2000 : worden de heren Jan De Bru wordt de heer Jean-Louis Herremans, te Schaarbeek, plaatsvervangend lid van dit subcomité, als vert(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001027143 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de beslissing om het gewestplan Luik aan herziening te onderwerpen met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit en de daaraan verbonden economische activiteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat in de architectuur en van architect type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 28 april 2000 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « ONE » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1997 van de Regering van de **** **** houdende benoeming van de leden van de commissie belast met het uitbrengen van adviezen inzake de werving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoende geachte **** andere dan die van groep **** type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een commissaris belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de "Médiathèque de la Communauté française" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor forensische welzijnszorg

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitstel voor twee jaren van de verhoging, voorzien in artikel 23, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001000196 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wijziging aangebracht in de termijn voor het instellen van een beroep bij de Raad van State door het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001012118 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 16 februari 2001 is het ministerieel besluit van 30 september 1999 houdende erkenning van de N.V.(...) In de titel en in artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 september 1999 houdende erkenning v(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001003136 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 528 van 23 februari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001003137 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 521 van 20 februari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001003140 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 415 van 9 februari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001003139 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 537 van 20 februari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001003138 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 509 van 16 februari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 16/11/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 41 van 14 februari 2001, bladzijde 4141, 3e regel, leze men : « categorie van de graad : deskundig », in plaats van « categorie van de graad : administratief ».

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 21/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001031076 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 00/513 houdende bekrachtiging van verordening nr. 00/009 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2001. - Samenvatting

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001029101 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-Generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie sport. - ADEPS. - Algemene dienst lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 januari 2001, Wordt tot Rid De heer CHALMAGNE Pierre, Achille, Sylvain, Directeur-Leraar Aiki In Yo Kai (Meester van de Mees(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Twee openstaande plaatsen van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Bergen De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te drage De voordrachten van kandidaten, mannen of vrouwen, geschieden op dubbeltallen gericht aan het Minis(...)

document

type document prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001003112 bron ministerie van financien Documentatie verkrijgbaar bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en bij de Administratie van de invordering BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - JAAR 2001 De hierna opgesomde publicaties en drukwerken kunnen bekom Het verkoopkantoor is toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. De(...) type document prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001019129 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24 (...) I. Samenvattingen van de financiële verslagen over het boekjaar 1999 type document prom. -- pub. 09/03/2001 numac 2001031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij besluit van de Regering van 7 december 2000, wordt de heer Patrick Crahay, met ingang van 1 januari 2001 benoemd in de graad van Directeur bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) - Stadsvernieuwing,(...) Bij besluit van de Regering van 7 december 2000 , wordt de heer Albert Goffart, met ingang van (...)
^