Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/2000 pub. 07/03/2001 numac 2000015115 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 (2) (3) type wet prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001009175 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Samenstelling. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001 wordt Mevr. Annemie Ramon benoemd tot plaatsvervangend(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2000010135 bron ministerie van justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenning Bij koninklijk besluit van 7 november 2000, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "Service d'Aide Sociale aux Justiciables de l'Arrondissement de Verviers", met zetel (...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001011089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001011087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - private sociale organismen type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001011088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - private sociale organismen type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012041 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012085 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1999 tot verruiming van het toepassingsgebied van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/01/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van kredieten ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001009184 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001 wordt de heer Snoeck, Geert, met ingang van 1 februari 2001, benoemd tot plaatsvervangend secretaris bij de Probatiecommissie te Turnhout, ter vervanging (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Personnel. - Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Bevorderingen. - Hogere functies. Aanstelling. - Loopbaanonderbrekingen. - Vrijstelling van dienst wegens opdracht. - Ontslagen. - Ontslagen van ambtswe Toelatingen tot de stage Bij ministerieel besluit van 7 juni 2000 wordt de heer Michaël Sauvage,(...) type ministerieel besluit prom. 21/01/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001035197 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 februari 1971 tot bepaling van de vorm der beslissingen die met betrekking tot bouw- en verkavelingsvergunningen worden genomen door de gemachtigde ambtenaar, ter uitvoering van artikel 54, § 1, tweede lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001021120 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 129/2000 van 6 december 2000 Rolnummer 1727 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 28, tweede lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, gesteld door het Arbeidshof Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters P. (...) type arrest prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001021119 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 126/2000 van 6 december 2000 Rolnummer 1702 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 42 en 30ter, § 6, B, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters P. (...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001003129 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001027133 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de huurders van woningen gelegen in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001027134 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2000 pub. 07/03/2001 numac 2001031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij ambtenaren werden aangesteld voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in de ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die betrekking hebben op fiscale materies

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001015025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu 1) Overeenkomst betreffende de oprichting ener Internationale Vereniging tot uitgave der douanetarieven, uitvoeringsreglement en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . - 2) Protocol tot wijziging, ondertekend t(...) Op 4 december 2000 en 18 december 2000 ontving het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse (...) type overeenkomst prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001016003 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 366 van 20 december 2000 (2000/C 366/05) Lid-Staat van aanvraag : Italië Naam van het(...) type overeenkomst prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001016016 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 9 van 12.01.2001 (2001/C 9/02) Lid-Staat van aanvraag : Spanje Naam van het product : « (...) type overeenkomst prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001016021 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 11 van 13.01.2001 (2001/C 11/02) Lid-Staat van aanvraag : Spanje Naam van het product : (...) type overeenkomst prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001016044 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 42 van 08.02.2001 (2001/C 42/02) Lid-Staat van aanvraag : Spanje Naam van het product : (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici voor de Administratie Wegen en Verkeer, Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) (****0003(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** voor directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de (...) 1. ****, ****, ****. 2. **** ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** artsen voor de diensten van de **** **** . - ****00047. - **** ****(...) 1. **** ****, ****, Sint-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** voor directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, **** ****, . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, ****-****-**** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** verificateurs voor het Ministerie van **** (****00806). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. (...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****-****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technici der **** (rang 20), (****/****) voor het Koninklijk Belgisch **** voor Natuurwetenschappen (****00057). - Uitslagen **** ****(...) (...) type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008071 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** ingenieurs (****/****) (rang 10) voor de Regie der **** (****00053). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage(...) 1. **** ****, ****, **** 2. **** ****, ****, **** 3. ****, ****, ****

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001009169 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 43 14 februari 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 290/2001 van de Raad van 12 februari 2001 tot verlenging van het st(...) Verordening (EG) nr. 291/2001 van de Commissie van 13 februari 2001 tot vaststelling van forfaitair(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001015024 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het International Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « Eurocontrol » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende Ad In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2000, blz. 42569, 2 e ed., Franse tekst, dien(...)

erratum

type erratum prom. 05/07/1998 pub. 07/03/2001 numac 2001015028 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, Bijlage, Proces-verbaal van ondertekening, en Gezamenlijke Verklaringen, gedaan te Florence op 21 juni 1996 . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001021092 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Te begeven functie Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is de volgende funct Hoofd van de Afdeling 9 « Antwerpen » (trap III der leidinggevende functies). De kandidaten dien(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001000207 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 wordt de heer Roger Heyvaert benoemd tot burgemeester van de gemeente Meise, arrondissement Halle-Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001000205 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 februari 2001 zijn tot burgemeester benoemd, de op nastaande lijst vermelde personen : Provincie Waals-Brabant Arrondissement Nijvel : Gemeente Hélécine : de heer Marcel Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Veurne : Stad Nieuwpoort : de heer Roland Crabb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001000208 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 wordt de heer François van Hoobrouck d'Aspre benoemd tot burgemeester van de gemeente Wezembeek-Oppem, arrondissement Halle-Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/03/2001 numac 2001008051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** assistenten in personeelsbeheer (****/****) met voldoende kennis van het **** voor de **** **** **** (****00001). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...)
^