Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2000 pub. 28/02/2001 numac 2000012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 28/02/2001 numac 2000012837 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 28/02/2001 numac 2000012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, tot oprichting van een Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de beursvennootschappen, en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 12/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2000013013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Gehandicapten Waals Gewest" type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001003106 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden die gelden inzake de toekenning van de vermindering voor het lange termijnsparen met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001009174 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 februari 2001 wordt de heer Stanislas Hamerlinck, op datum van 1 januari 2001 's avonds, ambtshalve en zonder opzegging uit zijn functie van adjunct-adviseur ontslagen bij het Centraal Be (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001009188 bron ministerie van justitie Rechterlijke orde Bij koninklijk besluit van 21 feburari 2001, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Westerlo, Mevr. Brems, J., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton. Bij ministeriële besluiten van 23 - is Mevr. Caullet, N., beambte op arbeidsovereenkomst bij de rechtbank van eerste aanleg te Brusse(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001011095 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Merchtem, Asse, Dilbeek, Ternat, Lennik, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001011096 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Tubeke, Ittre, 's-Gravenbrakel, Ecaussinn (...) type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende sommige bepalingen betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 januari 2001 wordt, met ingang van 1 juni 2001, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van adjunct-adviseur verleend aan de heer Willy Cuvelier die aanspraak heeft op een rustpe Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001012013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Duitstalige Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001012024 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende het gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit een andere ziekte dan een beroepsziekte of uit een ander ongeval dan een arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001016041 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besiuit van 10 januari 2001, wordt met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een departement verleend aan de heer Georges De Groote die aanspraak heeft op een ru(...) Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022058 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vierde addendum bij de 3e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "ADDENDUM 2001" type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022123 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022148 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 18 en 21, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 23/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000168 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001003110 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar 4 maart 2001 - 2006 - 2008, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2001 - 2009 type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de verplaatsingsvergoedingen van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 24/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 24/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022070 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 1999 betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 14 september 2000, werd de n.v. MONTGOMERY WATSON erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van vijftien jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van De erkenning draagt het nummer AGR062. type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001031070 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën, PCB/PCT'S Bij ministerieel besluit van 20 december 2000, werd de naam van de firma n.v. Watco Waste Center gewijzigd in n.v. Watco Ecoservice. type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 20 december 2000, werd de erkenning van n.v. ENERTECH ingetrokken als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001009189 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 93.057 van 5 februari 2001 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 20 augustus 2000, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, krachtens hetwelk Cécile Lefebv (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001027122 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot oprichting van een Overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001027123 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot oprichting van een overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven CharleroiBrussel-Zuid type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001027124 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de regels voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de werking van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening, voor de opstelling of totale herziening van een gemeentelijk structuurplan, van een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement of van een gemeentelijk plan van aanleg of voor de opstelling van een effectonderzoek over een ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2000 pub. 28/02/2001 numac 2001029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 98 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal opvangdagen in de kinderdag- en nachtverblijven en de opvangcentra erkend door de "Office de la Naissance et de l'Enfance", ten laste van de kredieten van de Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de vast secretaris van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 28/02/2001 numac 2001035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035199 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000184 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wet tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001011100 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 01/0009 United Parcel Services, Inc. /Fritz Companies, Inc. Op 9 februari 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldin Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de bedrijfstak van de post- en koerieract(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001003109 bron ministerie van financien Overeenkomst tussen België en Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, te Kaïro ondertekend op 3 januari 1991 . - Be(...) Dit bericht wijzigt het bericht met kenmerk (C 2000/03182) verschenen in het Belgisch Staatsblad (...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001040302 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2001 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2001, 107,57 punten bedraagt, tegenover 107,11 punten in januari Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001000185 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 7 november 2000 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenp Eerste kandidaat : de heer François Daout, Advocaat aan de balie van Bergen, Tweede kandi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001000188 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1) Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 7 november 2000 heeft Eerste kandidaat : De heer Geert Debersaques, auditeur bij de Raad van State. Tweede kandidaa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001000187 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1) Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 7 november 2000 heeft Eerste kandidaat : De heer Eric Brewaeys, advocaat aan de balie te Brussel. Tweede kandidaat (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001000186 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 7 november 2000 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenpa Eerste kandidaat : De heer Jacques Jaumotte, auditeur bij de Raad van State Tweede kandidaat (...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2001 numac 2001031083 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen Op 7 december 2000 hernieuwde het College van de Franse Gemeenschapscommissie de erkenningen voor 7 diensten voor thuishulp (...)
^