Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000068 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2000 betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het ****, aan de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000069 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000070 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/1971 pub. 27/02/2001 numac 2001000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000090 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 november 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000091 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 7 november 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000103 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen en van de wet van 23 maart 1999 tot aanvulling van artikel 2 van deze wet type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000139 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere **** inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000151 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende de vaststelling van onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2000 houdende verhoging van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000156 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad en van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 8 februari 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009178 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 is de heer Koen Lambrecht, stagedoend directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband benoemd en h Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 is Mevr. Marleen Nevens, stagedoend psycholoog bij d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009180 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninkijk besluit van 5 december 2000 is de aanwijzing van de heer Bloch, A., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn va Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001 is de heer Mangon, G., substituut-procureur des Kon(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009182 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2001 is aan Mevr. Smeets, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Het is haar vergund de ti (...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001014021 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 29 op de spoorlijn 16/1 Vertakking Noord Aarschot - Vertakking Zuid Aarschot te Aarschot machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers type koninklijk besluit prom. 23/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001014032 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de "en route"-luchtvaartheffingen type koninklijk besluit prom. 11/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001015020 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Minsterieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001022047 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-directeur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 19 januari 2001, wordt Dr. Boisdenghien, J Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001022049 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-directeur bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 15 januari 2001, wordt dr. Rappaport, Jack Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022060 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot benoeming van de leden van de Doorzichtigheidscommissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001022064 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 januari 2001 wordt de heer Meunier, Jean-Pierre, vertaler, met ingang van 1 december 2000, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van vertaler-revisor bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Swalens, Christian, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgez Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Verbeke, Didier, sociaal inspecteur, m(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022098 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die remoxipride bevatten type koninklijk besluit prom. 14/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022125 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001027112 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 januari 2001 wordt de Burgerlijke Medaille 1 e klasse verleend aan de heer Henri Dumont, op 30 juni 1999. Bij koninklijk besluit van 22 januari 2001 wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse verleend(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001016050 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001 wordt Mevr. Bran, Claude, geneesheer-directeur, met ingang van 1 januari 2001, op het Frans kader, bevorderd door verhoging in weddenschaal in de schaal 13 E bij het Ministerie van Social Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022094 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009183 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent Bij beschikking van 15 februari 2001, van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, is aan de heer Vander Stichele, J., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof v (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 maart 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française « Albert Jacquard » te Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 juni 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/11/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raden van beroep in het vrij confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/11/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie in het vrij confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 2000, worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor he in 2° : de woorden « Mevr. Ch. Malcorps, Mevr. R. Sheeren, Mevr. A. Piron » worden respectievelijk (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 2000, worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire co Dat besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 2000, worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 1996 houdende benoeming van de leden van de paritaire gemeenschap Artikel 1. 1. in 3° worden de woorden « de heer Albert Vander Eycken » en « de heer Hubert Maris » (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2000 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commi - in 1°, de woorden « Mevr. I. Hoedemaerckers » vervangen door de woorden « Mevr. I. Hoedemaekers »(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 2000, worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voo Dat besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001035162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 2 juli 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het gesubsidieerd onderwijs van confessionele aard bij het overlegcomité van het confessioneel secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/11/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001000080 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 9. Politiehervorming. Richtlijnen inzake de verdere fasering van de start van de lokale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 02/10/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001000092 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 21quinquies tot aanvulling van de omzendbrief POL 21ter houdende commentaar over de bepalingen van titel IV, hoofdstuk III, van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001011090 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 01/0012 : Algemene Aannemingen Van Laere N.V./Groupe Thiran S.A. Op vrijdag 16 februari 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de bedrijfstak « bouwactiviteiten » (sen(...)

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 26/07/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001000161 bron ministerie van binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001003111 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen. - Errata. - In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2001, blz. 2962, van de toestemming va(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009100 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 14 18 januari 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 83/2001 van de Commissie van 17 januari 2001 tot vaststelling van forf(...) Verordening (EG) nr. 84/2001 van de Commissie van 17 januari 2001 tot vaststelling van het maximumb(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009101 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 19 20 januari 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 106/2001 van de Raad van 15 januari 2001 houdende vas(...) Verordening (EG) nr. 107/2001 van de Commissie van 19 januari 2001 tot vaststelling van forfaitaire(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009121 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 25 26 januari 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad

erratum

type erratum prom. 30/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001009135 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen. - Erratum

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009151 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 32 2 februari 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001011093 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Lijst van de verzekeringsondernemingen . - Erratum In de publicatie van de lijst van de verzekeringsondernemingen in het Belgisch Staatsblad nr. 24 van 19 januari 2001, word(...) Bovendien, voor de tak 10 : - 10 Onderneming toegelaten voor tak 10, die gemachtigd is om de ver(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001014037 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

protocol

type protocol prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking 2) Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949 . Opzegging door het Republiek Oostenrijk

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001029095 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat-generaal. - Diensten van de Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2000 : Wordt bevorderd tot Gro Niveau 1 De heer BRIBOSIA, Michel,.administrateur-generaal bij het Ministerie van de Franse Geme(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001029096 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat- Diensten van de Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2000 : Wordt bevorderd tot Groot-Officier Niveau 1 De heer ADAM, Albert,., adjunct-Directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse Gem(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001009181 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hasselt : 1. De kandidaat voor een ambt tot gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de heer Minister v Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001012122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Vacante betrekking van adviseur-generaal of adviseuse-generaal . - Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal/adviseuse-generaal is te begeven in het organiek kader van het Hoofdbestuu(...) Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evalu(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001021127 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Te begeven betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking van de te begeven betrekkingen van wetenschappel - op de 39 e en 40 e regel dienen de woorden "De weerhouden kandidaat zal (...)

document

type document prom. -- pub. 27/02/2001 numac 2001000154 bron ministerie van binnenlandse zaken Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken Afschaffing van de vermeldingen van de burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen. - **** vertaling De hierna volgende tekst is de **** **** **** DES **** **** der **** in **** **** den **** **** den ****(...)
^