Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001009047 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2000 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 10 januari 2001, is machtiging verleend aan : de heer ****,(...) type wet prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen type wet prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001019045 bron federale kamers Kamer van volkvertegenwoordigers Vacature van een rechter in het Arbitragehof Het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2001 maakte een vacature bekend van Franstalig rechter in het Arbitragehof. De lijst van twee kandidaten zal worden voorge In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van(...) type wet prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001019050 bron federale kamers Kamer van volkvertegenwoordigers Vast Comité van toezicht op de politiediensten Benoeming van een vast lid In de plenaire vergadering van 18 januari 2001 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers nota genomen van het ontslag, met ingang van Met toepassing van artikel 6, 2e lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op (...) type wet prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001040211 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 NOVEMBER 2000 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstelling(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2000 pub. 06/02/2001 numac 2000012665 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001000104 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 22 januari 2001 wordt aan de heer Antoine, Edmond, op zijn verzoek, met ingang van 1 juli 2000, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Marche-en-Famenn Hij wordt niet gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001009113 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2000, is aan de heer Bertouille, V., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredeg Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 200(...) type koninklijk besluit prom. 16/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001012012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001012018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001012025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de kleinhandel in algemene voedingswaren type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001021011 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende afscheiding van het Instrumentenmuseum van het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en aanhechting ervan bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001022037 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ben Bij koninklijk besluit van 18 december 2000, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Federale Politie. - Volmachten Bij ministerieel besluit nr. 249 van 22 januari 2001 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te o - Duchatelet, Alain; - De Mesmaeker, Marc; - Liners, Alain; - Maes, Carlo; - Flaba, Nat(...) type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001027042 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 5 juli 2000 wordt de heer Guy Grognet, directeur, met ingang van 1 januari 2001 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2000 wordt de heer Daniel Denison, eerste attaché, met ingang Bij ministerieel besluit van 6 november 2000 wordt de heer René Godefroid, eerste attaché, met (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001027043 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 december 2000 wordt de heer Antonio Travaglianti van 13 december 2000 tot 12 november 2005 erkend als verantwoordelijke voor verrichtingen i.v.m. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen binnen de ex Bij ministerieel besluit van 13 december 2000 wordt het ministerieel besluit van 6 december 199(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001021048 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 119/2000 van 16 november 2000 Rolnummers 1827, 1867 en 1880 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 6 van de wet van 2 juni 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan b Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001021064 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 4 december 2000 in zake A. Schamps en J.-L. Deghoy tegen M.-C. Dulieu en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag « 1. Bevat artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991, in de veronderstelling van totale slu(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2000 pub. 06/02/2001 numac 2001029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs type decreet prom. 21/12/2000 pub. 06/02/2001 numac 2001029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de datum van de telling van de leerlingen in het bijzonder onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001027046 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 1995 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van de psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 1994 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2000012822 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij ove - in artikel 1, punt 19, van het koninklijk besluit van 29 september 1978 bovenvermeld, de woorden (...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001021069 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kortgeding voor de Raad van State De stad Mortsel, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met zet Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 99.140/X-9982. Voor de hoofdgriffier, G. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001012028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de paritaire comités op datum van 1 februari 2001 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités . 1. Paritaire organen bevoegd voor de werk(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001016002 bron ministerie van middenstand en landbouw Wijziging aan de lijst van de loontrieerders erkend tot 30 april 2001 In toepassing van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1997 betreffende het triëren tegen loon(...) - vanaf 23 november 2000 en voor de nog lopende duur van erkenning verleend aan de loontrieerder Go(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001009111 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 10 van 12 januari 2001, blz. 812, Franse tekst, zevende alinea, gelieve te lezen : « Par arrêtés royaux du 22 décembre 2000 : » in plaats van : « Par Arrêtés royaux du 22 septembre 200 In de Franse tekst, tiende alinea, gelieve te lezen : « M. Buelens, C., avocat, est nommé juge de p(...) type erratum prom. 07/12/2000 pub. 06/02/2001 numac 2001027055 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van dienstreizen naar het buitenland. - Erratum en addendum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2000003709 bron ministerie van financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14 mei 2000 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen Buitendiensten De heren : Coenen, R.J., Sc Van Den Brande, J.L., gewestelijk directeurs bij een fiscaal bestuur. Administratie der douane (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2000003773 bron ministerie van financien Nationale Bank van België Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2000 wordt benoemd : Orde van Leopold II Grootofficier De heer REY, J.-J., directeur. Hij neemt vanaf 5 oktober 2000 zijn rang in de Orde (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2000003776 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2000 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Westdeutsche Landesbank De heer Wykes, P., General Manager. Officier Bank van Limburg De heer C Ridder De heer Becq, J.E.L.G., Directeur. Ze zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2000003777 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 3 september 2000, worden benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer Hostyn, P.P.A., eerste attaché van financiën. Officier de heren De Roeck, P.D.R., Waterschoot, L.U.S., directeurs. Ridder M type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2000003778 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen. - Nationale Orden Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 26 september 2000 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer M. De Leu, R., eerstaanwezend verificateur. Hij Kroonorde Ridder Mevren De Clercq, I.M.M.; Roelandt, M., eerstaanwezend verificateurs; De (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001022036 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2000, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde raad, de heer Schetgen, G., in de hoedanigheid va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2001 numac 2001009112 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Gerechtelijk technisch assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Nijvel : 1; - Aarlen : 1; - Dinant : 1; - Hoei : 1; - Namen : 1; - Verviers : 1; - Charleroi : 1; - Doornik : 1; - Tongeren (...)
^