Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/2001 pub. 01/02/2001 numac 2001003043 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de waarden die worden aangenomen voor het vestigen van borgtochten bij de Deposito- en Consignatiekas type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001009069 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 januari 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 7 januari(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001009102 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 januari 2001 is het koninklijk besluit van 20 oktober 2000, waarbij Mevr. Loiselet, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van h (...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001011033 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001011034 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de Europese Commissie als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001011032 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de Universiteit Gent als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001015009 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2000 en met ingang van 1 oktober 2001, word bevorderd in het Nederlands taalkader, tot de graad van directeur-generaal de heer Jan Devadder, adviseur-generaal. De heer Jorg Leenaards, adviseur; De heer Auguste Vanhove, type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001022017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid om een informatiecampagne over de ozonproblematiek te voeren type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001022028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden van de Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001000072 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor Veiligheid en Deontologie, opgericht bij het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001021054 bron arbitragehof Arrest nr. 113/2000 van 8 november 2000 Rolnummers 1991, 1992 en 1998 In zake : de vorderingen tot schorsing van de artikelen 8, 19, 27, 34, 36.3, 36.4, 37.3 en 71 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de besc Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters L. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leraren bij de Dienst voor het Afstandsonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 1998 betreffende de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de betaling van de laatste schijf van de werkingstoelagen 1995 voor de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035086 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2000 voor de uitvoering van interface-activiteiten

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001003045 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 25 januari 2001. F. T'Kint, wnd. voorzitter.

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001009104 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 26 van 30 januari 2001, blz. 2451, Franse tekst, zevende alinea, moet gelezen worden als volgt : « Mme Delgoffe, C., employée sous contrat au greffe du tribunal de première instanc (...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001009103 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Forrier, E., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 januari 2001. Rechtbank van eerste aanleg te Eupe De aanwijzing van de heer Freres, J.M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, to(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001000095 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 18 januari 2001 wordt de heer Van Wabeke, Marc, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente Nevele . (...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2001 numac 2001009092 bron ministerie van justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 Beslissingen tot onbekwaamverklaring Voor de raadpleging van de (...)
^