Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003718 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 type wet prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000010112 bron ministerie van justitie Wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type wet prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000010115 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2000 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 23 november 2000 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000021628 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Diepenbeek. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Leroux, Hugo inzake de gemeenteraadsverkiezingen te Diepenbeek d.d. 8 oktober 2000 en de schending van de wet op de beperking en controle van de ver Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Diepenbeek (koninkl(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001130 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001132 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000002135 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-40-3 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 18/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003786 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000010105 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal van de Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 5 decembe(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000010127 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 243 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000012782 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de begeleidingsmaatregelen nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000012894 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000012922 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de Euroclear Bank en de Bank of New York, te Brussel, de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000014288 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 12/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000014297 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 08/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000022883 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 14/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000022911 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000022922 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003767 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal ambtenaren van het Ministerie van Financiën die ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie type ministerieel besluit prom. 29/11/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000010108 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 29/11/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000010107 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 12/10/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000010109 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000010166 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij in Ministerraad overlegde ministeriële besluiten van 22 december2000, die in werking treden op 1 januari 2001 : - is de heer Mine, J., auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, opdracht gegeven de taken en bevoegd - is de heer Debrauwere, Y., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000016345 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Overplaatsing via mobiliteit Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2000 wordt Mevr. Vijverman, Ann, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers met ingang van 1 augustus 2000, via vrijwillige mobiliteit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten van de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de(...) type ministerieel besluit prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000022923 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000021605 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 99/2000 van 4 oktober 2000 Rolnummer 1664 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 4, § 1, van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake militaire pensioenen en verlening van kost Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters P. (...) type arrest prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000021607 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 102/2000 van 11 oktober 2000 Rolnummer 1731 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 97 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditei Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...) type arrest prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000021606 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 101/2000 van 11 oktober 2000 Rolnummers 1671 en 1787 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8, eerste lid, van de besluitwet van 14 september 1918 betreffende o.m. de wijze van stemmen in het Militair Gerechts Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 14/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000027592 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de programma's voor taalbadcursussen, gesloten op 4 juli 2000 door de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type decreet prom. 14/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000027593 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de terbeschikkingstelling van pedagogische voorzieningen aan de leerlingen en leerkrachten van het secundair technisch en beroepsonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001133 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 11 betreffende de instelling van de lokale politie Bestuurlijke aspecten type omzendbrief prom. 21/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001131 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 2 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentezone

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000041712 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 26(...)

document

type document prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000010167 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Namen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 5 oktober 2000, heeft Mevr. Bourgeois, Ch., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn va (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie krachtens artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 houdende de werking van en de procedure voor de Kamer voor Interconnectie, huurlijnen, bijzonde De leidinggevende ambtenaar van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hiern(...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000022879 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten van 31 augustus 2000 en in u Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 36 van de nomenclatuur van de geneesku(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000012928 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 23 november 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2000, wordt Mevr. Van Heule Monique benoemd tot plaatsverva (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/2000 numac 2000010162 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1, vanaf 1 maart 2001; - beambte bij de griffie van de - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanle(...)
^