Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/1836 pub. 07/12/2000 numac 2000000913 bron ministerie van binnenlandse zaken Provinciewet. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 07/12/2000 numac 1999012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot opheffing van het sociaal fonds voor de maritieme en expeditiesector en voor de sector van de buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 07/12/2000 numac 1999012162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000000850 bron ministerie van binnenlandse zaken - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000000851 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1987 waarbij aan de auditeur-generaal en aan de adjunct-auditeur-generaal bij de Raad van State toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000000852 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de **** die worden bewaard bij het **** van de natuurlijke personen, met betrekking tot de vreemdelingen die in het **** zijn ingeschreven type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000000998 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000010052 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 november 2000 zijn benoemd tot rechter : - in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Massart, L., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi; - in de rechtbank van koophandel te Brussel : type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 29/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012737 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 29/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012768 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot verlenging van artikel 38 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 gesloten in hetzelfde paritair subcomité, tot bepaling van de voorwaarden van het sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012776 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012775 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012787 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999 betreffende de toekenning van een sectorieel conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de professionele vorming type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012807 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de betaling van de carensdag type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012819 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distilleerderijen type koninklijk besluit prom. 27/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012793 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 1993 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012830 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen van roggebloem type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012828 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabrieken type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie van de arbeiders tewerkgesteld in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de mouterijen type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 14/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012844 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012845 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zuivelnijverheid, met uitzondering van de ondernemingen van roomijs en gesmolten kaas type koninklijk besluit prom. 20/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000016318 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Kabinet. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 wordt met ingang van 1 november 2000 eervol ontslag verleend aan de heer Lode Vereeck uit zijn functies van deeltijds adjunct-kabinetschef van de Minister van Landbouw en (...) type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000001014 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende overplaatsing van bepaalde officieren van de krijgsmacht naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 30/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000022833 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000022852 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000010058 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Weigeringen van bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 1 december 2000, wordt de bevordering door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 1D in een betrekking van gerechtelijk afdeli Bij ministerieel besluit van 1 december 2000, wordt de bevordering door verhoging in weddenscha(...) type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000001013 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht type ministerieel besluit prom. 18/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000022817 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 16/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 26/10/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000027545 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de "entreprises de formation par le travail"

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000021527 bron arbitragehof Arrest nr. 114/2000 van 16 november 2000 Rolnummers 1682, 1766, 1770, 1774, 1775 en 1776 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 24, 47, 91, 92, 93, 94 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechtin Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters P. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000021563 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 96/2000 van 20 september 2000 Rolnummer 1694 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 80, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, gesteld door het Hof van Beroe Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 02/03/1999 pub. 07/12/2000 numac 2000021524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 9 december 1997 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen type decreet prom. 23/06/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000021525 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel op 9 december 1997 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het inspectieambt in het kleuteronderwijs van de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. 14/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000000957 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de dames en heren burgemeesters inzake de betekening van de briefwisseling door de gemeentepolitie in het kader van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000022816 bron ministerie van sociale zaken, en sociale voorzorg Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 juni 2000 en 31 augustus 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. 14/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 30 maart 1999 tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het kleuteronderwijs en van pedagogische werkgroepen voor de vakken kunst en handarbeid, psychomotoriek en lichamelijke opvoeding, Duits als moedertaal, Duits als vreemde taal, Frans als vreemde taal en Latijn, wiskunde, menswetenschappen, natuurwetenschappen en technologie in het gewoon lager onderwijs en in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000016319 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 wordt de heer Saegerman, Claude, met ingang van 16 juli 2000 in vast verband benoemd tot dierenarts in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Ministe (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000016320 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2000, blz. 34854, 1e lijn, laatste alinea, moet men lezen in de Franse en Nederlandse tekst : « de Munck, Grégoire ».

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2000 numac 2000010051 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief(...) (...)
^