Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000009809 bron ministerie van justitie Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten. - Samenstellin In de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij waarvan de voorzitter werd aangewezen door(...) type wet prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000040596 bron ministerie van financien Stand van het Muntfonds op 31 december 1996 gepubliceerd krachtens artikel 9 van de wet van 12 juni 1930 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000597 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging inzonderheid van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000003532 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000009817 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 1999, in werking tredend op 19 september 2000, is de heer Bourtembourg, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, in werking tredend op 30 september 2000, is de heer Cols(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000009818 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 september 2000 : - is de heer Gilot, A., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, benoemd tot Ridder in de Leopolds-orde. Hij zal het burgerlijk ereteken dra - is de heer Derameaux, E., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi(...) type koninklijk besluit prom. 16/04/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997 betreffende de bestendiging van een fonds genaamd "Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997 tot verlenging van een Fonds genaamd "Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector" en vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocolakkoord van 30 juni 1997 en betreffende de communautaire feestdag type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012388 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 1994 tot bestendiging van een fonds genaamd "Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012444 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende maatregelen met betrekking tot de werkgelegenheid en de loonkostontwikkeling 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de aanvullende en logistieke dienstverlening type koninklijk besluit prom. 27/06/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000022633 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, wordt Dr. Goyens, Alexis, René, L., geneesheer 10 F bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2000, eervol ontslag uit zi Dr. Goyens, Alexis, R., L., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 april 2000, zijn aanspraken op ee(...) type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000022672 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 51, § 3bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000040197 bron ministerie van financien Muntfonds Openingsbalans van het Muntfonds op 1 januari 1997 die door de Minister van Financiën is vastgesteld in uitvoering van artikel 18 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000658 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. Bull N.V. onder de benamingen « Digivote I » en « Digivote II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 23/08/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000003533 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissies van geneesheren Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie Bij ministerieel besluit van 7 juli 2000, worden Dokter Duquesne, Liliane, van Nimy, Dokter Ferr Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurochirurgie Bij ministerieel beslu(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000011310 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 2000 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van bove(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000022563 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 april 2000 en 31 mei 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000009731 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 193 29 juli 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1666/2000 van de Raad van 17 juli 2000 tot wijziging van Verordening ((...) * Verordening (EG) nr. 1667/2000 van de Raad van 17 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr(...)

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000011328 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat. - {dt}Koninklijk besluit{edt} van 7 oktober 1974 In toepassing van artikel 4 van voormeld koninklijk besluit wordt bekendgemaakt dat de heer L. Van (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van adjunct-adviseurs bij de Federale Wetenschappelijke Instellingen (rang 10)(****99821). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen : 1. ****, ****, Mal(...) 2. ****, ****, Puurs 3. ****, ****, ****-**** type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008263 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** technisch assistent tekenaar bouwkunde voor de Regie der Gebouwen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd :(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. De (...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** sociaal controleur voor de Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd :(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. (...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008258 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** directeurs voor de **** **** (****00029). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Duffel type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008257 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 3. ****, ****, **** 4. Van **** ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** technisch assistent elektriciteit, mechanica, ****, voor de Regie der Gebouwen . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. ****, ****-****,(...) 2. **** ****, ****, **** 3. ****, ****, Leuze-en-**** 4. ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008256 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur bij de Federale Wetenschappelijke **** (****99821). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** vakman voor **** schrijnwerker-meubelmaker voor het Ministerie van Landsverdediging . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008259 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** geoloog voor het Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, **** (****) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****-****, ****(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** sociaal controleurs (****/****) voor de **** voor Arbeidsvoorziening (****99823). - Erratum **** het bericht verschenen in het Belgisch **** van 9 juni 2000, ****. 20432, dient « het **** van ****(...) (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ingenieurs (niveau ****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99801). - (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd (...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008268 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** burgerlijk ingenieurs **** en **** **** (****/****) voor het **** van **** (****00030). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. (...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008270 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur (rang ****1) voor de diensten van de **** regering (Ministerie van de **** **** en de **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008272 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** **** (****/****) voor het **** van Binnenlandse **** (****99058). - Erratum **** het bericht verschenen in het Belgisch **** van 5 juli 2000, ****. 23854, dient in de rangschikking de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008265 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistenten (niveau ****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008267 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** assistenten (niveau ****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99805). - Uitslagen (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ingenieurs (niveau ****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****9980(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adviseurs voor de Cel voor **** van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** sociaal controleur/tewerkstelling en arbeid voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) 1. ****, ****, Ham-****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008273 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur (rang ****1) voor de diensten van de **** regering (Ministerie van de **** **** en de **** wetens(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** attachés (niveau ****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****99803). - **** ****(...) 1. ****, ****, **** (****) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****-****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de dienst voor de mededinging, Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseur voor federaal departement . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99833). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99839). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99831). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4.(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (****) 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** adjunct-technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99832). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99836). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. **** ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99842). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99840). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor het Directoraat-generaal **** (****99841). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008294 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici (rang ****1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de **** ****) (****00027). - Uitslagen Rang(...) Geen geslaagde kandidaten. type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van een **** adjunct-adviseur psycholoog voor het Ministerie van Binnenlandse **** (****00026). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, **** 3. ****, ****, Sint-**** type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor de Cel voor **** van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** industriële ingenieurs specialisatie : informatica voor het Nationaal **** (****99099). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008306 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van de vierde klasse van de carrière buitenlandse dienst voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (****99822) - Uitslagen 2. ****, ****, Molenbeek-****-****(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000095043 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van een verzekeringsportefeuille tussen een bijkantoor van een onderneming met maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en een De portefeuille van de zeevaartverzekeringscontracten onderschreven door het Belgisch bijkantoor va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 wordt de heer Maes, Peter, adviseur, met ingang van 1 juni 2000, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en L De datum van ranginneming in de graad van adviseur-generaal van de heer Maes, Peter wordt bepaald o(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000022664 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Controlecommissie en Commissie van beroep bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 dat in werking treedt de 1° in de Controlecommissie : - de heren Van Wijmeersch, M., werkend voorzitter, en Battistoni, E(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000009820 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de vredegerechten van de kantons Zottegem en Herzele : 1; - bij de politierechtbank te Brussel : 1 ; - beambte bij de griffie : - van de vredegerechten van de k(...) - van de politierechtbank te Verviers : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Koni(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008269 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** directeurs (rang 10) voor het Directoraat-generaal ****, Ministerie van **** (****99053). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 14/09/2000 numac 2000008292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van mannelijke of vrouwelijke **** adjuncten van de directeurs en ingenieurs (rang ****1) voor de **** **** (****00012). - Uitslagen 1. Van ****, ****, **** 2(...) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. Van der ****, ****, **** 6(...)
^