Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/03/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000009615 bron ministerie van justitie Wet betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie en de Federale Staat inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2000 numac 2000009670 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de heer Dhont, E., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, met ingang van 1 januari 199 Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de heer Pierreux, D., laboratoriumafdelingsinspec(...) type koninklijk besluit prom. 14/05/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000012405 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000012456 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 29/05/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000014152 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hélécine en Orp-Jauche van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000014182 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 26/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000016190 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de steunregeling in de sector zaaizaden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000027310 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2000 numac 2000027312 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 juni 2000 wordt de "s.a. Serveco" met ingang van 23 juni 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffe Bij ministerieel besluit van 21 juni 2000 wordt de "s.a. Stratec" met ingang van 21 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2000 numac 2000027311 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.6.312 van 16 juni 2000 wordt de wateroppervlakte die zich 150 m stroomopwaarts bevindt van de stuwdam gelegen in Schönberg op het grondgebied van Saint-Vith, voor een te Het plan ligt ter inzage bij het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, Adelin(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/07/2000 numac 2000021336 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 64/2000 van 30 mei 2000 Rolnummers 1651 en 1684 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1bis, § 2, van de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, ingevoegd bi Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000027314 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 26/07/2000 numac 2000011305 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch Instituut voor Normalis(...) NBN ENV 12521 Woonmeubelen - Tafels - Mechanische en structurele veiligheidseisen (1e uitgave)

document

type document prom. 12/04/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het vak katholieke godsdienst in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs type document prom. 30/03/1999 pub. 26/07/2000 numac 2000033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het kleuteronderwijs en van pedagogische werkgroepen voor de vakken kunst en handarbeid, psychomotoriek en lichamelijke opvoeding, Duits als moedertaal, Duits als vreemde taal, Frans als vreemde taal en Latijn, wiskunde, menswetenschappen, natuurwetenschappen en technologie in het gewoon lager onderwijs en in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs type document prom. -- pub. 26/07/2000 numac 2000012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 september 2000 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden Gezien de evolutie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het tweede tr(...)
^