Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/1999 pub. 30/03/2000 numac 1999015079 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen Mongolië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 26 september 1995 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000000095 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 wordt het ontslag, aangeboden door de heer Paul Roosen, uit zijn ambt van Burgemeester van de stad Landen, provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, aanvaard. type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000000167 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000003120 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 200 frank ter gelegenheid van het jaar 2000 type koninklijk besluit prom. 15/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000009157 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000009301 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 maart 2000 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Viaene, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van eerste aanl Bij koninklijk besluit van 14 maart 2000 is de heer Berns, R., griffier bij de rechtbank van ko(...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000011067 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de hernieuwing van het mandaat van of de benoeming als effectief of plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000011068 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022248 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022254 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022256 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022255 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het akkoord en van de bijlagen I en II bij dat akkoord, gesloten op 31 oktober 1995 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en bekrachtigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 1997 type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022257 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022260 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022259 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022261 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000003121 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkings-muntstukken van 200 frank ter gelegenheid van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministeriel besluit van 8 maart 2000 is de N.V. Laurenty, rue Lairesse 22, te 4020 Luik, erkend geworden in klasse 5 voor het (...) (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000014042 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming van de leden van het raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bij ministerieel besluit van 3 februari 2000 wordt benoemd tot effectief lid van het raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der als vertegenwoordiger van de treingebruikers : de heer Francis Verhees (Bond van Trein-, Tram- e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000027125 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 23 februari 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd die op 29 december 1999 door de buitengewone algemene vergadering werden aangebracht in de artikelen 2, 6, 7, 9, 12, 19, 22 en 24 alsmede in de Bij hetzelfde besluit wordt de wijziging niet goedgekeurd die op 29 december 1999 door de buitengew(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000035250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Subsidie in het kader van het PRESTI-4-programma Bij ministerieel besluit van 9 februari 2000 wordt een subsidie toegekend aan Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid v.z.w. Arrondiss (...)

decreet

type decreet prom. 16/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juni 1981 tot vaststelling van de onderzoeksprocedure type decreet prom. 03/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000035242 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000031092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een bestuurder-directeur-generaal voor de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000035220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van de artikelen 3, § 8, en 14, § 7, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000035275 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van de artikelen 11, § 1, 13° en § 7, 33 en 33bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000016055 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 38 van 10.02.2000 (2000/C 38/03) Lid-Staat van aanvraag : Frankrijk Naam van het prod(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000003096 bron ministerie van financien Amortisatiekas. - Vernietiging van afgeloste effecten Overeenkomstig het bericht bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1999, werd op 29 november 1999 en volgende dagen overgegaan tot de vernietiging van effecten voor de aflos De vernietigde effecten vertegenwoordigen een totaal nominaal kapitaal van BEF 94 762 547 600.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000012158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 7 maart 2000 is de erkenning van het laboratorim van de N.V. Fibrecount, Diamantstraat 5, te 2275 Wecheld(...) 1. Bepaling van de concentratie aan asbestvezels in lucht met analytische elektronenmicroscopie met(...)

erratum

type erratum prom. 09/01/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000003124 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht van de door de Administratie der Pensioenen gebruikte informatiegegevens voor de toepassing van de wetgeving waarmee zij is belast. - Erratum type erratum prom. 23/12/1999 pub. 30/03/2000 numac 2000022068 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. - Erratum type erratum prom. 11/02/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000035331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000000096 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 wordt de heer Pierre Cartuyvels, benoemd tot burgemeester van de stad Landen, provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, ter vervanging van de heer Paul Roosen, ontsl Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 wordt de heer Hervé Doyen benoemd tot burgemeester van de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000009304 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende bri(...) (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000009303 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Kortrijk : (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/03/2000 numac 2000003173 bron rekenhof Werving van **** informatici niveau 1 Het Rekenhof organiseert twee vergelijkende examens met het oog op de onmiddellijke aanwerving van **** informatici : een **** van informaticus voor systeem- en ****(...) 1. Werkomgeving. Het Rekenhof, gelegen aan het **** te ****, heeft als extern ****(...)
^