Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000156 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000159 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000158 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000157 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand type wet prom. 04/12/1998 pub. 29/03/2000 numac 1999015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/1999 pub. 29/03/2000 numac 1999014302 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden inzake binnenbevrachting type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000000019 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Hernieuwing van een mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000 wordt het mandaat van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Eddy Wymeersch, gewoon hoo (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000000054 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 wordt de heer Robert Andersen, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 1999-2000, aan de Rechtsfaculteit van de Bij koninklijk besluit van 25 januari 2000 wordt de heer Christian Amelynck, adjunct-referendar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000000071 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Coördinatie van de documentatieverwerking van de Raad van State Bij koninklijk besluit van 27 januari 2000, wordt de heer Guido Jacobs, eerste auditeur-afdelingshoofd, belast met de coördinatie van de documentatieverwerking va (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000000123 bron ministerie van binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 wordt de heer Hereman, Lucien, met ingang van 1 april 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur bij het departement. Het is betrokkene vergund zijn pensioe Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt de heer Box, René, met ingang van 1 april 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000000137 bron ministerie van binnenlandse zaken Overplaatsing. - Personeel Bij koninklijk besluit van 20 februari 2000 wordt, met ingang van 1 januari 2000, de heer Didier L'Homme, adjunct-adviseur bij de Regie der Gebouwen, overgeplaatst in dezelfde hoedanigheid naar het Ministerie van Binne (...) type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 29/03/2000 numac 2000009033 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1999 betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000009295 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000, dat in werking treedt op 1 mei 2000, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Van Den Bergh, Georges, informaticus. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te (...) type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000011054 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000012146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35bis van 9 februari 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000014036 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politie-reglement van de Beneden-Zeeschelde en van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000014040 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Afzonderlijke personeelsformatie. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2000 wordt de heer Debeuckelaere, H.C.L.C., adjunct-adviseur, bevorderd tot de graad van adviseur bij de afzonderlijke personeelsformatie, met ranginneming e Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 worden de heren Billiet, A.C.; Steenacker, R.J.; Van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000016082 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1999 zijn de wijzigingen aan de statuten, waartoe op 22 juni 1999 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de v.z.w. &quo Vanaf 1 november 1999 is de benaming van het fonds : "HDP Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfs(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000009294 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Commissariaat-generaal. - Aanwijzingen Bij ministeriële besluiten van 21 maart 2000 : - wordt de heer Raes, J., adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie aangewezen als hoofd van de afdeling « adminis - wordt het ministerieel besluit van 16 juni 1999 waarbij de heer Raes, J., aangewezen werd als hoo(...) type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 29/03/2000 numac 2000016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor de vrijstelling van de sociale bijdragen gevraagd door een zelfstandige, van het model van het inlichtingsformulier A bedoeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingen Bij ministerieel besluit van 31 januari 2000 werd de b.v.b.a. Vandelanotte Milieu-advies erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgevin De erkenning draagt het nummer AGR016. Bij ministerieel besluit van 7 februari 2000, werd de(...)

decreet

type decreet prom. 03/03/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000035309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000009296 bron rechterlijke macht Rechtbanken van eerste aanleg te Hasselt en te Tongeren Bij beschikking van 20 maart 2000 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan de heer Moons, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanl (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de bestuurders van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/1999 pub. 29/03/2000 numac 2000029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum voor de controle van de criteria voor de representativiteit van de vakorganisaties binnen de R.T.B.F.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000031076 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 1999 wordt de heer Michel, Aristide, attaché bij de Externe Betrekkingen van de diensten van de secretaris-generaal, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen me (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/1999 pub. 29/03/2000 numac 2000035294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1988 inzake de erkenning en de betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000021152 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Espoir » heeft de Raad van State verzocht om de schorsing en de nietigverklar Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 1999. Deze zaak is ing(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 29/03/2000 numac 1999036515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Oudenaarde. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Oud Een besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 bepaalt : Artikel 1. Het hierbijgevoegde(...) type gewestplan prom. -- pub. 29/03/2000 numac 1999036517 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Oudenaarde. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeente Ronse Een besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 bepaalt : Artikel Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve(...) type gewestplan prom. -- pub. 29/03/2000 numac 1999036519 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Oudenaarde. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeente Oudenaarde Een besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 bepaalt : Ar Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve(...) type gewestplan prom. -- pub. 29/03/2000 numac 1999036518 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Oudenaarde. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeente Nazareth Een besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 bepaalt : Arti Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000 wordt de heer Gino Braet benoemd tot rijksambtenaar in de graad van informaticus bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlands taalkader met ingang van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000016092 bron ministerie van middenstand en landbouw Consultatieve organen van de Middenstand. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, wordt Mevr. L. Loppart, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Midden (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000022245 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Mededeling. - Oproep tot kandidaten Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van de volgende personeelsleden : - één Nederlandstalig adviseur; - één Nederlandstalig adjunct-adviseur;

document

type document prom. -- pub. 29/03/2000 numac 2000027124 bron ministerie van het waalse gewest Beheerscontract tussen de Waalse Regering en de "Société publique de Gestion de l'Eau" INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I : Inleiding Hoofdstuk II : Algemeenheden Hoofdstuk III : Opdrachten van (...) Hoofdstuk IV : Verbintenissen van de « SPGE » Hoofdstuk V : Verbintenissen van het Gewest Hoo(...)
^