Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 9 december 1998 genomen in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012679 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vormingsinitiatieven ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal tewerkstellingsplan type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012872 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999012885 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de seropositieve werknemers type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 1999016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000007068 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden van de Commissie bedoeld in artikel 10 van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000009253 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 is de heer Tanghe, A., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000009254 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2000, dat in werking treedt op 26 maart 2000, is het aan de heer Tanghe, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt op 26 maart 2000, is aan Mev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000009256 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt Mevr. Marie-Claire Ceule, eerstereferendaris-afdelingshoofd bij de Raad van State, ontlast van de functie van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Just Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Patrick Vandenbruwaene, substituut-procur(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000009259 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Delegatie Bij koninklijk besluit van 14 maart 2000, wordt de heer Luc Declercq, eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep van Gent, gedelegeerd in hoedanigheid van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de Minister va Bij koninklijk besluit van 14 maart 2000, wordt de heer Marc Timperman, advocaat-generaal bij h(...) type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000011053 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000012003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1990, betreffende het collectief contract type koninklijk besluit prom. 19/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000012037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen type koninklijk besluit prom. 26/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000012068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1980 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 2000016006 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het niet aan het statuut van het rijkspersoneel onderworpen personeel bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 21/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 2000016018 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000021103 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Eervolle ontslagen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief Bij koninklijk besluit van 21 juni 1999 wordt aan de heer Wellens, Robert, geboren op 29 maart 1935(...) type koninklijk besluit prom. 23/12/1999 pub. 18/03/2000 numac 2000022058 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de hoge gezondheidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 18/03/2000 numac 2000016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens Erratum

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000021056 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 132/99 van 7 december 1999 Rolnummer 1479 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 189, 192, 197 en 199 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gesteld door de Rechtbank van ee Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters P. (...) type arrest prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000021109 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 3/2000 van 19 januari 2000 Rolnummer 1586 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 4°, 16, 18 en 24bis van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000021115 bron arbitragehof Arrest nr. 23/2000 van 23 februari 2000 Rolnummer 1616 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, ingesteld door P. Beliën en anderen. Het Arbitragehof, samengestel wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep Bij verzoekschrift dat aan (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2000, in artikel 1, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning Dat besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999. Bij besluit van de Regering va(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 2000 dienen in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 1996 houdende aanstelling van de leden van de Cel voor pedagogische Dat besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bek(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000031070 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij besluiten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 16 december 1999 worden Mevr. Paternostre, Brigitte en de heer Henry De Generet, Philippe, bevorderd, met ingang van 1 Bij besluiten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brus(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000035229 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000021123 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 januari 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 200 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1877 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse op het grondgebied van de gemeente Zaventem Bij besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1999 wo De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/03/2000 numac 1999000926 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** de ***** is gevestigd te 2910 Essen, Veldweg 30/1, onder het nummer 14 1379 07 (ge(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2000 numac 1999000927 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwing Bij ministerieel **** ****. Rose-**** **** ****, gevestigd te 8800 ****, **** **** 45, onder het ****(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2000 numac 1999000928 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** heer **** ****, wonende te 1861 ****, **** 1****. Bij ministerieel besluit van 1(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2000 numac 1999000930 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekking **** ministerieel **** **** heer **** ****, gevestigd te 1200 ****, ****. **** 22, bus 16, onder het nummer 14.307.09,(...) type vergunning prom. -- pub. 18/03/2000 numac 1999000934 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 30 **** **** heer **** ****, gevestigd te 4000 ****, **** des **** 24, onder het nummer 14.0278.08. (...)

erratum

type erratum prom. 13/01/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000022244 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de patiënt thuis. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000015028 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking **** **** voor de Buitenlandse Handel **** **** **** **** Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het **** van een **** bestuursassistent en het aanleggen van De ****, het examenprogramma, het examenreglement en het inschrijvingsformulier ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000009251 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000012161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte bij de griffie van het arbeidshof te Luik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, binn(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000021144 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een enquêteur met een opleiding en ervaring op het vlak van de informatica en de criminele analyse Het Vast Comité van toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal overgaan tot de selectie en aanwerving Beschrijving van de functie : Het lid van de Dienst Enquêtes gespecialiseerd in de operationele,(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) voor de afdeling **** van de **** **** **** van een ****. Vereiste diploma : diploma van ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** industriële ingenieurs-elektronica voor het Ministerie van Landsverdediging Samenstelling van een ****. Vereiste diploma : diploma van industrieel ingenieur elektronica, mechanica, ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur en ingenieurs (****/****) voor de **** **** **** van een ****. Vereiste diploma : - diploma van licentiaat, doctor, ap(...) - diploma van ****, licentiaat in de productontwikkeling, meester in de muziek, of in(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) voor de afdeling **** van de **** **** **** van een ****. Vereiste diploma : in het bezit zijn van ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** geschoolde werklieden (****/****) voor het **** van Verkeer en Infrastructuur **** van een ****. Vereiste diploma : getuigschrift van lager secundair onderwijs of geassimileerd beha(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het volledig ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** ingenieurs (****/****) voor de afdeling **** van de **** **** **** van een ****. Vereiste diploma : diploma van burgerlijk(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) voor de afdeling **** en **** van de **** **** **** van een ****. Vereiste diploma : diploma ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) voor de afdeling **** van de **** **** Samenstelling van een ****. Ver(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) voor de afdeling **** van de **** **** Samenstelling van een ****. **** ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) voor de afdeling Algemene Zaken, Personeel en **** van de **** **** Samenstelling van een ****. **** ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000008106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** informatici-**** voor de federale besturen Er zijn thans verschillende betrekkingen vacant bij het Ministerie van Landsverdediging. Vereiste diploma : diploma van ****, burgerlijk ingenieur, ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het volledig ****(...)

document

type document prom. -- pub. 18/03/2000 numac 2000009247 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2000 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de taalkennis organiseren voor gegadigde Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aa(...)
^