Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000011036 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 14 januari 2000, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 113762 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt be(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000009162 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, gegeven op 21 januari 2000, is ten verzoeke van : Mevr. Jamsin, Berthe Elvire, wonende te Seraing, rue de la Bouteille 58/ Mevr. Jamsin, Solange Désirée, wonende te Charleroi (Gosselies), rue du Sablon 12; Mevr. Jamsin,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000009196 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000 is aan de heer Van Hecke, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat bij het Hof van Cassatie. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000011025 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de leden der commissies bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000011026 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 wordt aan de onderneming « Gerling Namur - Kredietverzekeringen » (administratief codenummer 0342), naamloze vennootsc(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000011038 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000011039 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 wordt de oprichting van installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Ham en Tessenderlo van o Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 wordt de oprichting van installaties voor het vervoer(...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijzing van het Fonds voor Scheepsjongens in 2000 type koninklijk besluit prom. 20/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000022009 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 6bis van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000011028 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Benoeming van een afgevaardigde werkman bij het toezicht in de groeven en graverijen Bij ministerieel besluit van 24 december 1999, werd benoemd de heer Marc Van Rooy, te Vosselaar, tot werkende afgevaardigde b (...) type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022147 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2000 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2000 type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000035195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van Haspengouwse wijn als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000021043 bron arbitragehof Arrest nr. 2/2000 van 19 januari 2000 Rolnummers 1484 en 1485 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 april 1998 houdende wijziging van de regeling inzake preventieve schorsing in h Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters P. (...)

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 24/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000009197 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000012131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het groefbedrijf Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000, dat in werking treedt op 16 februari 2000 : wordt de heer Frank LIEBENS, te Hasselt, plaatsvervangend wordt de heer Frans LOUWERS, te Cuijk (Nederland), als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisat(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap « Canal + Télévision de la Communauté française », betaaltelevisie-instelling van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 augustus 1996 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor forensische welzijnszorg voorzien bij artikel 17 van het besluit van 15 december 1989 van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de diensten voor forensische welzijnszorg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/1999 pub. 03/03/2000 numac 2000029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van leden van de Raad van bestuur van de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques » te Gembloux

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000035176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts in het jaar 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000021104 bron diensten van de eerste minister Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Wilfried De Nijs, wonende te 1745 Opwijk, Wijngaardstraat 90, heeft op 8 februari 2000 e Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 89.452/IX-2209. Voor de hoofdgriffier, G(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000022078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Zestiende lijst van de geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000022134 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbeidsongevallen en der maatschappijen van verzekering voorzien bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op 31 december 1999 I. Gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbe Gemeenschappelijke kassen gemachtigd tot aansprakelijksverzekering tegen arbeidsongevallen en uitke(...)

document

type document prom. 14/07/1999 pub. 03/03/2000 numac 1999033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000022170 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit wordt benoemd tot lid bij genoemd comité, Mevr. Van de Vloed, O., in de hoeda(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000022171 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij genoemde raad, Mevr. Peeters, A., tot werkend lid, aangewe(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000009198 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Ko Deze plaats vervangt deze gepubliceerde in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999. De kandid(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2000 numac 2000016039 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen Openstaande plaats van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Antwerpen De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen uiter De voordrachten van kandidaten, mannen of vrouwen, geschieden op dubbeltallen gericht aan het Minis(...)
^