Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 bron ministerie van financien Wet houdende achtste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999002159 bron ministerie van ambtenarenzaken Ontlasting Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 wordt de heer Michel Jaupart ontlast van de functies van kabinetschef bij het kabinet van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging aan het einde van de dag van 31 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999007246 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren - Bij koninklijk besluit nr. 2511 van 21 oktober 1999, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aan Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstellingen in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse Bij koninklijk besluit nr. 2528 van 28 oktober 1999, worden de aangestelde eerste meesters-chef kandidaat-beroepsofficier Delvaux, R. en Aughuet, S. op 27 september (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999007260 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2536 van 10 november 1999, worden de kandidaat-beroepsofficieren J. Degraeuwe en W. Hermans, op 26 september 1999 aange (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999007269 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de hulp- en beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2547 van 18 november 1999 : Korps van het varend personeel Worden ingevolge het beëindigen Hulpkapitein-commandant vlieger Dupont, C. Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999007271 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Verandering van korps. - Ingetrokken bepalingen Uittreden uit het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 2550 van 18 november 1999 : Wordt reservekolonel vlieger J. Wisbecq, van het korps van het varend personeel, Worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1999 ingetrokken betreffende reser(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999029156 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Voorschool en lager onderwijs van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998, worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : de heer Foguenne, Robert, Jules, Florent, Hortense, Félicien, onderwi Ranginneming, 15 november 1997. Mevr. L'Hoir, Monique, Bertha, Omérine, onderwijzeres lager onde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999029164 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Gesubsidieerd vrij, provinciaal en gemeentelijk voorschools en lager onderwijs Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998, worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : Mevr. Adam, Françoise, schoolhoofd zonder kla Ranginneming, 8 april 1995. Mevr. Balfroid, Yvonne, onderwijzeres lager onderwijs aan de « Ecole(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999029165 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Gesubsidieerd vrij gemeentelijk voorschools en lager onderwijs Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, worden tot Ridder der Orde van Leopold II benoemd : Mevr. D'Argent, Marie-Thérèse Eva Lucie Léa, schoolhoofd zonde Ranginneming, 8 april 1998. Mevr. Laviolette, Marie José Odile Anna, schoolhoofd zonder klas aan(...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000003035 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht van de door de Administratie der Pensioenen gebruikte informatiegegevens voor de toepassing van de wetgeving waarmee zij belast is type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000009164 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 is aan de heer Cornet, P., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, met ingang van 31 ja Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 is benoemd tot adjunct-griffier bij de politierechtb(...) type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000012025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad van Beroep, Nederlandstalige afdeling, ingesteld voor het geheel van de instellingen die onder het toezicht staan van de Minister van Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000012078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 74 van 17 november 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normaal loon van de wettelijk samenwonende werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen type koninklijk besluit prom. 07/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000012087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 73 van 17 november 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 1999 en 2000, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000012113 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000021029 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 25 januari 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 12 oktober 1999, wordt de heer Lucien Potoms, Griffier van het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met het Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 13 januari 200(...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de referentiemethode voor de bepaling van polychloorbifenylen in voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het tweede addendum bij de 3e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld « ADDENDUM 1999 » type koninklijk besluit prom. 29/11/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000003076 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000021058 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 136/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1584 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, § 4, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters P. (...) type arrest prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000021086 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 1/2000 van 19 januari 2000 Rolnummer : 1475 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000021093 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij arrest van 1 december 1999 in zake het openbaar ministerie en R. Philippart en anderen tegen J.-M. Denis en de n.v. Socotoit, waarvan de ex « 1. Is artikel 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, geïnterpreteerd in die zin dat ni(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de **** ****

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Wijzigingsbericht 1. Op 8 december 1999 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep voor het indienen van de Belgische projectvoorste(...) 2. De indieningsdatum voor de Belgische projectvoorstellen vermeld in punt 9 van het bovenvermeld b(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van sch Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erkenning prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000012112 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 2 februari 2000 is het laboratorium van de v.z.w. Lisec, Craenevenne 140, te 3600 Genk, erkend ge(...) Meting van asbestvezels in lucht volgens referentiemethode NBN T96-102 (membraanfiltermethode en op(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999000925 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 29 se De vernieuwing van de vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming(...) type vergunning prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999000939 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepasing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigering Bij ministerieel besluit van 24 novemb (...) type vergunning prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999000940 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning als bewakingsonderneming in toepassing van artikel 2 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Intrekk Bij ministerieel besluit van 24 september 1999 wordt de vergunning als bewakingsonderneming verleen(...) type vergunning prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999000943 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 27 oktobe (...) type vergunning prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999000945 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 27 oktober 1999 wordt De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of on(...)

erratum

type erratum prom. 19/03/1999 pub. 24/02/2000 numac 1999000964 bron ministerie van binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. - Erratum type erratum prom. 19/03/1999 pub. 24/02/2000 numac 1999000965 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999002160 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 november 1999, wordt de heer Alain Huart, met ingang van 1 november 1999, in de hoedanigheid van kabinetschef, bij het kabinet van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging, b Bij koninklijk besluit van 9 december 1999, wordt Mevr. Van Landuyt, Danielle, tot rijksambtena(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 1999007259 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming in de graad van vaandrig-ter-zee beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 2535 van 10 november 1999, wordt de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****. ****, op 26 september 1999 benoemd in de graad **** **** verdere bevordering neemt hij **** op 26 september 1999 en wordt hij onmiddellijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000022006 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité Eervol ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 december 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag verleend uit h - wordt Mevr. Brauers, Anny, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000009166 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Brugge : 1, vanaf 3 juni 2000; - opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - van de rechtbank (...) - van de politierechtbank te Charleroi : 1; - beambte bij de griffie : - van de rechtb(...)

document

type document prom. -- pub. 24/02/2000 numac 2000000118 bron ministerie van binnenlandse zaken Specificaties met betrekking tot de bestanden en formulieren die dienen gebruikt te worden door de software die aangewend wordt in de geautomatiseerde stemopnemingsbureaus, hoofdbureaus en centrale bureaus Onze ref. III33/0521/2000 I- Specifi 1. Specificaties geldig voor alle geautomatiseerde bureaus In alle geautomatiseerde stemopneming(...)
^