Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2000

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/02/2000 numac 1999000898 bron ministerie van binnenlandse zaken BURGERLIJK WETBOEK, INLEIDENDE TITEL EN BOEK I Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 27 april 1999 - van de inleidende titel en van boek I van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze achtereenvo - de wet van 16 december 1851 houdende herziening der wet over de hypotheken (Belgisch Staatsblad v(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012809 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012832 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de diensten gezins- en bejaardenhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012849 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 29 oktober 1999 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2000 en 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012874 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen » type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012879 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 1999 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2000 en 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012893 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1997 betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012894 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 13/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012897 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 23 september 1999 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2000 en 11 november 2000 type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012889 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de veralgemening van de sectorale arbeidsduur tot 38 uur per week type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000009124 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2000 : - is de heer Roels, M., advocaat, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. - is de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2000 pub. 12/02/2000 numac 2000011058 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2000 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60 § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000021055 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 131/99 van 7 december 1999 Rolnummers 1471 en 1486 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 42 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen en betreffende de artikelen 9 en 11 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H.(...) type arrest prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000021057 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 135/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1476 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, 4, littera b, eerste streepje, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van he Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000027037 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling. - Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2000 wordt de heer Daniel Gheza op 19 januari 1999 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen, w Bij besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2000 wordt de heer Jean-Marie Pairoux op 28 a(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000011073 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 00/0005 Ticket BBL Travel N.V./ Touring N.V. Op dinsdag 1 februari 2000 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van e De betrokken sector is, volgens de aanmelding, de sector van de reisbureaus. De Raad voor de Med(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008042 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** **** van **** landmeters-**** onroerende goederen voor het Ministerie van Landsverdediging Samenstelling van een **** **** diploma : diploma van meetkundig schat(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** **** van **** industriële ingenieurs telecommunicatie voor het Ministerie van Landsverdediging Samenstelling van een **** **** : 1. **** zijn; type samenstelling prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** **** van **** **** voor het **** van de federale **** (****) **** van een **** **** diploma : diploma van het hoger onderwijs ****(...) De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn gedetailleerd in het ****(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** **** van **** deskundigen (****99051). - Erratum In de tekst in het Belgisch **** van 19 januari 2000, bladzijden 1893 en 1894, dient Werving van ****(...) De kandidaten die zich reeds voor dit examen hebben ingeschreven, dienen hun inschrijving niet te ****(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** **** van **** bibliothecarissen voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** en de wetenschappen Samenstelling van een ****(...) Vereiste diploma : gegradueerde in het **** en documentaire informatiekunde. **** ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** **** van **** adjunct-adviseurs (****/****) voor de **** van de Sociale Zekerheid **** van een **** **** diploma : doctor of licentiaat in de rechten. De (...) Jaarlijks bruto-beginsalaris : 1 008 089 ****, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Inschrijving(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000040213 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 1999 Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 22 van 29 januari 2000, blz. 3085, gelieve in de titel te lezen : « 30 november 1999 » in plaats van « 30 september 1999 ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000000113 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 27 januari 2000 wordt Mevr. Clemminck, Brenda benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Zelzate . Bij koninklijk besluit d.d. 28 januari 2000 wordt d(...) Bij koninklijk besluit d.d. 28 januari 2000 wordt de heer Pirard, Philip benoemd tot politiecom(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000009126 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer M Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. - opsteller bi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** deskundigen (****/****) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (**** van de **** ****) Eén betrekking is thans vacant bij de **** ****, **** 10, te 1140 ****(...) Vereiste diploma : diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000008040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** ingenieurs (****/****) voor de Administratie Waterwegen en **** (Ministerie van de **** ****) Eén betrekking is thans vacant. Vereiste diploma : burgerlijk ingenieur ****(...) Worden eveneens aanvaard, de studenten die, tijdens het academiejaar 1999-2000, het laatste jaar va(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000011074 bron ministerie van economische zaken Gebouw « North Gate III » Verandering van benaming van een deel van de Emile Jacqmainlaan Vanaf 14 december 1999 heet de E. Jacqmainlaan, gelegen tussen de Boudewijnlaan en het Gaucheretplein, Koning Albert II-laan. Het gebouw « North Ga (...) type document prom. -- pub. 12/02/2000 numac 2000027038 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij
^