Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999003659 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Ham-su(...) 1. Ter plaatse genaamd « Rive de l'Heure », een grond voor een oppervlakte van 3 a 42 ca, gekadastr(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 01/01/2000 numac 1998013033 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999000740 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999 wordt de heer Robert Andersen, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf het academiejaar 1999-2000 : 1° aan de Rechtsfaculteit 2° aan dezelfde Faculteit van dezelfde Universiteit, in de hoedanigheid van hoogleraar, de cursus a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999000784 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 8 november 1999 wordt Mevr. Marie-Claire Ceule, eerste referendaris-afdelingshoofd bij de Raad van State, voor een periode van één jaar, gedetacheerd bij het kabinet van de Minister van Ju Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 september 1999. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999010273 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 14 december 1999 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de i 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 14 decembe(...) type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999012739 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999012775 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1987 betreffende de aanvullende vakantievergoeding type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999012772 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de toekenning van twee bijkomende conventionele verlofdagen type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999012804 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999011412 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/08/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999016284 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999000858 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Schorsing Bij arrest van de Raad van State nr. 82.887 van 13 oktober 1999, afdeling administratie, VIe kamer, wordt de uitvoering van het be(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wij(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999021610 bron arbitragehof Arrest nr. 73/99 van 30 juni 1999 Rolnummer 1316 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 620 en 621 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitter wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest van 2(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029710 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het bedrag van de zitpenning bedoeld bij artikel 69 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029709 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 69 van het besluit van 14 maart 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van steungeld aan de Franstalige opiniepers voor het jaar 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verdeling, over sommige persorganen, van een gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het jaar 1998, van de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029718 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1979 houdende vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de uitvoering van de wet van 19 juli 1979 tot behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999029719 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verlening van de vergunning aan de N.V. « Le Téléachat, Liberté-Tranquillité-Amitié » voor de productie op de kabel van een televerkoop-dienst en van een teletekst-dienst en houdende verlening van de vergunning aan deze vennootschap voor de inwerkingstelling van een radiocommunicatiezender met het oog op radio-omroep

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999003654 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de werkgevers en aan de verzekeringsinstellingen De Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Directe belastingen - heeft beslist om z Ingevolge dit arrest van het Arbitragehof is er dan ook beslist om de pensioenen, renten en als zod(...)

erratum

type erratum prom. 14/12/1998 pub. 01/01/2000 numac 1999033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999000750 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoemingen van adjunct-referendaris Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 wordt de heer Tom De Waele tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 wordt Mevr. An (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999000752 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoemingen van adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 wordt Mevr. Patricia De Somere, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/01/2000 numac 1999000859 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoemingen van auditeur Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 wordt de heer Werner Weymeersch, adjunct-auditeur, met ingang van 3 november 1999 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit va (...)
^