Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 december 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/03/1998 pub. 08/12/1999 numac 1999015125 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, en Bijlage, ondertekend te Washington op 28 januari 1988

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000001 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000169 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 april 1998 waarbij het bedrag, de voorwaarden, de duur en de modaliteiten worden bepaald van de toelage bedoeld in artikel 18, § 4, tweede lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000462 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 maart 1999 tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement of de Gewest- en Gemeenschapsraden type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000480 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000481 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 maart 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000539 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000653 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000711 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot vaststelling van de normen van de financiële tegemoetkoming van de Staat in de door de gemeenten gemaakte investeringskosten voor de aanschaf van de geautomatiseerde stemsystemen bestemd voor de gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 met het oog op de vernieuwing van de Federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsmede voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000712 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999010188 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 is de heer Logie, J., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999010185 bron ministerie van justitie Directoraat generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1999, de heer Laforce, M., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt met Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999, de heer Zangerle, P., gerechtelijk commissaris bij het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999010189 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1999, dat in werking treedt op 19 december 1999, is de heer Logie, J., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999011393 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tewerkstelling en de ter beschikkingstelling van sommige uitzendkrachten in de ondernemingen voor geregelde en sociale autobusdiensten en van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toestand van sommige bemanningsleden die slachtoffers zijn geweest van stakingen tijdens de maand februari 1997 in Spanje type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de procedure tot hernieuwing van het individueel document in de ondernemingen voor geregelde en speciale autobusdiensten en in de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012286 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de minimumlonen toepasselijk op de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de oprichting van een beperkt comité in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012604 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012677 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de gereedschapskoffer type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999022873 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische Raad ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 1999, het mandaat v (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999031510 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan Gedeeltelijke wijziging voor openbaar nut GANSHOREN. - Bij besluit van 18 november 1999 beslist de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het bij koninklijk besluit Aan de gemeente Ganshoren wordt gevraagd om een basisdossier aan de goedkeuring van de Brusselse Ho(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999021572 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Sturingscomité van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999022731 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Statuut der politieke gevangenen en hun rechthebbenden Benoeming Bij ministerieel besluit van 22 juni 1999 wordt benoemd : als plaatsvervangend lid, afgevaardigde van de Minister, bij de Commissie van Beroep voor de Politieke Gevangenen en h de heer Georges Van der Snickt, uit Lede. (...) type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999024073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999021555 bron arbitragehof Arrest nr. 123/99 van 10 november 1999 Rolnummer 1619 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en rechter H. Boel, waarnemend voorzit(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr.72.313 van de Raad van State van 9 maart 1998 vernietigt het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende de bevordering van de heer A. Van Lierde tot hoofdinspecteur-directeur bij de bestuur (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999031312 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan. - Goedkeuring ANDERLECHT. - Bij besluit van 18 maart 1999 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het B.B.P « Bara II » Dit B.B.P. beoogt de wijziging van het B.B.P. « Wijk van de Frankrijkstraat » dat is goedgekeurd bi(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 1996 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor buitenlandse handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/10/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 10/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/01/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000289 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden. - Duitse Vertaling type omzendbrief prom. 25/05/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000812 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden. - Duitse vertaling

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999012814 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 16 november 1999 is het Laboratorium Ziekenhuizen Sint-Luc te Brussel, Clos Chapelle-aux-Champs 30.54(...) 1. De bepaling van de concentratie van de inhaleerbare en inadembare (alveolaire) deeltjesfractie i(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999011277 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 1999 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van bove(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999011278 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 1999 erkend in toepassing van artikel 3, § 3 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van boven De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999011279 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 1999 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999011280 bron ministerie van economische zaken Lijst van de personen op datum van 30 juni 1999 erkend in toepassing van artikel 23 der wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoerin De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999000572 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, § 1, van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen **** **** **** vernieuwing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf 19 oktober 1999. Dit besluit (...) type vergunning prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999000754 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** de ***** is gevestigd te 2980 ****, **** 1, onder het nummer 14.198.09 (ge(...) type vergunning prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999000757 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 14 **** **** heer **** ****, gevestigd te 6880 ****, **** de la **** 10, onder het nummer 14.0272.07. (...) type vergunning prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999000762 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel besluit De heer **** ****, wonende te 6690 ****, **** **** **** 18. De heer **** ****(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999030989 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeri De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

document

type document prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 20 mei 1999 wordt de beslissing van 2 april 1999 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de restauratiewerken BRUSSEL. - Bij besluit van 20 mei 1999 wordt de beslissing van 22 maart 1999 waarbij de gemeent(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999022484 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Statuut van gedeporteerden en werkweigeraars Benoeming. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 : - eervol ontslag, op zijn verzoek, als voorzitter van de Controlecommissie voor de gedeporteerden tot de verplichte tewerkstelling - worden benoemd als : - voorzitter van de Controlecommissie voor de gedeporteerden tot de verpl(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999022777 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische Raad ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten Ontslagverleningen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 juni 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effe - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van dezelfde Technische Raad verle(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999010187 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Kortrijk : 1 - Luik : 1 De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999012887 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het Arbeidshof te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Administratie van de arb(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999016376 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent Te begeven betrekking 1. De betrekking van hoofd van een departement is te begeven bij het Departement "Zeevisserij" van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent. D(...) - de studie van het rationeel en optimaal gebruik van het mariene milieu vanuit biologisch, technis(...)

document

type document prom. -- pub. 08/12/1999 numac 1999024062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE milieu 2000 1. Context LIFE is het communautaire financieringsinstrument voor het milieu. De derde fase van LIFE, zgn. LIFE III, gaat in op 1 ja In het kader van LIFE III wordt overgegaan tot een oproep tot het indienen van Belgische projectvoo(...)
^