Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000120 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 12 februari 1998 zijn de volgende ondernemingen erkend als beveiligingsonderneming voor de onderneming Isar Security B.V.B.A., gevestigd te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 58, onder he(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000121 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 12 februari 1999 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming van de volgende onder De onderneming J.D.C. Sécurité C.V.B.A., gevestigd rue E. Van Elewijck 112, te 1780 Wemmel, onder h(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000124 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 8 februari 1999 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 12 n Het huidig besluit heeft uitwerking met ingang van 19 januari 1998. Bij ministerieel beslui(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000122 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 12 februari 1999 worden in het enig artikel van het ministerieel beslui De § 1 van dit artikel heeft uitwerking met ingang van 20 maart 1998. De erkenning als beve(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000125 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 2 februari 1999 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 1998. Bij ministerieel besluit van 8 febr(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwing. - Weigering Bij ministerieel besluit van 12 februari 1999 wordt de vernieuwing als beveiligingsonderneming toegeken De heer Alain Dujardin, gevestigd te 7100 La Louvière, rue de la Flache 24, onder het nr. 20 0230 1(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000128 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Vergunningen Bij ministerieel besluit van 10 februari 1999, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van toezich(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000154 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Voorlopige vernieuwing Bij ministerieel besluit van 12 februari 1999 wordt de vergunning tot exploiteren van een bewakingsonderne De vernieuwing wordt ten voorlopige titel verleend vanaf 26 januari 1999. Dit besluit ten voorl(...) type wet prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000414 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 19 april 1999 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 1998. Bij ministerieel besluit van(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999053828 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, **** van **** **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 13/10/1999 numac 1998000808 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 1994 betreffende het bijhouden van sociale identiteitskaarten en van reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemd koninklijk besluit van 1 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 13/10/1999 numac 1998000809 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999000569 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 4 mei 1992 waarbij aan sommige overheden van het Ministerie van het Waalse Gewest toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000770 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Machtiging tot het dragen van de eretitel Bij koninklijk besluit d.d. 27 september 1999 wordt de heer Beulers, Jean, gemachtigd de eretitel van zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Grâce-Hollogne (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999007183 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Vorming van het medisch technisch korps Bij koninklijk besluit nr. 2388 van 24 juni 1999, wordt het initieel kader van het medisch technisch korps gevormd door de officieren van wie de namen volgen en die er, in deze Kader van de reserveofficieren 1. De commandanten Geneesheer-reservecommandant Vertenten, L.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999010011 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 1999, in werking treedt op 1 november 1999, wordt een einde gesteld aan de functies van de heer De Vos, Marcq, adviseur-generaal. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doe (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999010027 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 is aan de heer Leleu, I., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Komen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voere Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger. Bij konin(...) type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999012378 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1979 tot vaststelling van het statuut van de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999014206 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999014205 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43, § 3, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Nationale Loterij die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1987 tot vaststelling van de begrippen « regelmatig ingeschreven student » en « student die in aanmerking komt voor de financiering » in het hoger onderwijs met volledig leerplan, met uitzondering van het universitair onderwijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999003571 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Raad van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën Verkiezing van de leden Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, werden Effectieven : Eric De Prycker (N). Francis Pirard (F). Geertje Smet (N). Jean-Marie Lam(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999016323 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 02/04/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999027744 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen op forel met andere middelen dan vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in de Haute Méhaigne gedurende de sluitingsperiode type ministerieel besluit prom. 22/03/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999027745 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen op forel met vliegen als aas toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999021464 bron arbitragehof Arrest nr. 97/99 van 15 september 1999 Rolnummers 1317, 1377, 1403, 1404, 1405, 1654 en 1655 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 133, 134, 136 en 138 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 30/09/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999027742 bron ministerie van het waalse gewest Decreet inzake het toekennen van een tegemoetkoming van het Waarborgfonds en van een rentetoelage aan de bedrijven die schade ondervonden hebben naar aanleiding van de dioxinecrisis van 1999 type decreet prom. 19/05/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van artikel 24 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs type decreet prom. 02/06/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van de artikelen 121 en 124 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/05/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999031296 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/05/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999031298 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 maart 1993 betreffende het statuut van de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/06/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999031359 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College ter tijdelijke regeling van de toestand van de personeelsleden overgedragen van de provincie Brabant naar de Inrichting voor Gehandicapte Perso-nen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/05/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1987 betreffende de cursussen van basisopleiding in de permanente vorming van de Middenstand type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/05/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen

document

type document prom. 28/04/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de bevordering van infocentra inzake woning voor bejaarden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 27 september 1999, is de heer Mosselmans, Christian, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente Watermaal-Bosvoorde . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999010018 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 1999 wordt Mevr. Laurence Baudoux, met ingang van 1 juli 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. Bij koninklijk besluit van 24 september 1999 wordt de heer Hubert de Wasseige, met ingang van 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999022911 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, aan de heer Rousseau, J.-P., eervol ontslag - bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Rosman, S., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999010028 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te : - Mechelen : 1; - Tongeren : 1; - Brussel : 5 ; - Leuven : 1; - Nijvel : 1; - Gent : 1; (...) - Luik : 1; - Hoei : 1; - van de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen : 2; (...)

document

type document prom. -- pub. 13/10/1999 numac 1999003383 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Mandaat van korpschef. - Benoeming Bij beslissing van het Interministerieel Comité van de Inspectie van financiën van 3 mei 1999, wordt Mevr. Jeannine Bayet, echtgenote Roland, lid van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, ben (...)
^