Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/08/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999009883 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende oprichting van een dienst voor aalmoezeniers behorende tot één van de erkende erediensten en morele consulenten bij de strafinrichtingen en tot vaststelling van hun administratief en geldelijk statuut type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/1999 numac 1999009892 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999 is de heer Ransquin, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk b Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 fe(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg 5 op de lijn 125 Luik-Guillemins-Namen te Ougrée mits het bouwen van een overbrugging machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999022341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 november 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999022345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 1 december 1998 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 1999 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/1999 numac 1999040406 bron ministerie van financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 30 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999003482 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1978 houdende oprichting en samenstelling der colleges van dienstchefs van het Ministerie van Financiën en waarbij aan deze colleges sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel worden toevertrouwd type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/1999 numac 1999007156 bron ministerie van landsverdediging Inhuurnemingen van gronden Bij ministerieel besluit nr. 79714 van 11 maart 1999, zijn de gronden gelegen op het grondgebied van de gemeenten Bassenge, Juprelle, Oupeye, Herstal, Luik, Visé, Blegny, Soumagne, Herve, Pepinster, Verviers, Theux, J Een pijpleiding van 12 duim zal geplaatst worden in deze gronden. Deze zal de bestaande pijpleiding(...) type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999027637 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van en de regels voor de vergoeding van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of van de Instelling met sociale doelstelling die verhuis- en huurtoelagen voorschieten aan de tegemoetkomingsgerechtigden type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999027636 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting

decreet

type decreet prom. 11/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999035968 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type en van het stelsel 1

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 20/08/1999 numac 1999040605 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/1999 numac 1999011173 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999, werd met ranginneming op 1 november 1998, de heer D'Hondt, Hans, geboren op 13 oktober 1958, door verhoging in graad b (...)

document

type document prom. -- pub. 20/08/1999 numac 1999003449 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 18 februari 1999 worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren, met ingang van 1 juli 1998, gemuteerd naar de naast h Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^