Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999021379 bron arbitragehof Bekendmaking van vacature Een nederlandstalige rechter van het Arbitragehof zal op 17 oktober 1999 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000466 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor de aanpassing van de kledij van de stadswachters in de steden en gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract of een preventiecontract. type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000465 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het contract inzake de preventie van graffiti afgesloten tussen de stad Gent en de Staat. type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000468 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten die houder zijn van een veiligheids- en samenlevings- of preventiecontract financiële hulp kunnen genieten van de Staat op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot wijziging van Koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000469 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de **** financiële hulp kunnen genieten van de Staat voor het aanwerven van provinciale coördinatoren op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999009549 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Israëlitische eredienst Omvorming van plaatsen van rabbijn tot plaatsen van Groot Rabbijn Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt een plaats van rabbijn bij de Israëlitische Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt een plaats van rabbijn bij de Orthodoxe Israëlit(...) type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022519 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg » type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie « Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de sector van de Gezondheidszorg » type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/06/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022683 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999003441 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1992 inzake de wapens die behoren tot de reglementaire uitrusting van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen en inzake de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wapens type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Verlengingen van erkenningen en erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseur Bij ministeriële besluiten van 21 juni 1999 worden de erkenningen verleend aan de cursus van niveau I ingericht door de « Université Bij ministerieel besluit van 21 juni 1999 wordt de erkenning verleend aan de cursus van niveau (...) type ministerieel besluit prom. 29/07/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022815 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de inbeslagname van vers vlees en van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte type ministerieel besluit prom. 24/03/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999035812 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999035919 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vaststelling van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 18/06/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel

decreet

type decreet prom. 17/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de "Conseil supérieur de l'Education permanente" (1) type decreet prom. 17/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bevestiging van het referentiesysteem voor de eindvaardigheden en de kennis vereist voor moderne talen, geschiedenis en aardrijkskunde op het einde van de overgangsafdeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 53 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999012136 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisatie « Artikel 1.- Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor het bouwbe(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999041807 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 249e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1999, onder pagina's - 1 - tot - 50 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. 15/09/1998 pub. 30/07/1999 numac 1989033104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999008093 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs voor de **** bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van **** (****98835). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999008101 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke **** penitentiaire beambten voor het **** van **** (****98813). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4. ****(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999009766 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 153 19 juni 1999 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/404/GBVB : * Besluit van de Raad van 10 mei 1999 betreffende de rege Regelingen voor intensievere samenwerking van de Europese Unie en de West-Europese Unie krachtens h(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999009765 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 147 12 juni 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1205/1999 van de Commissie van 11 juni 1999 tot vaststelling van forfait(...) Verordening (EG) nr. 1206/1999 van de Commissie van 11 juni 1999 tot vaststelling van de maximumaan(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999009852 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1999, bladzijde 27984, regel 46, lezen : « opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt te vervullen » in plaats v (...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999022688 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999022687 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 1999, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemd college, de heer Van Stechelman, R., tot plaatsverv(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Commissie voor begrotingscontrole ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 mei 1999, dat in werking treedt de Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemde commissie, de heer Livyns, J., tot plaatsvervangen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999000591 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Vacature voor een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving In de Raad van State is een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving op 26 juli 1999 verstreken. De kandidaten moeten ten minste z De kandidaturen, met curriculum vitae, worden bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de Ee(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/1999 numac 1999000592 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor twee ambten van staatsraad Een betrekking van staatsraad is momenteel vacant in het Nederlandstalige kader van de Raad van State. De (...) 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de R(...)
^