Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999009802 bron ministerie van justitie Examens waarbij de kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie de mogelijkheid wordt geboden te voldoen aan de bepalingen van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. - Zittijd van augu Het Ministerie van Justitie zal binnenkort bijzondere taalexamens organiseren waarbij de laureaten (...) type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee type wet prom. 27/01/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999021253 bron diensten van de eerste minister Wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel, op 5 mei 1998 type wet prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999021359 bron arbitragehof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is op 11 mei 1999 de heer Michel Melchior gekozen tot Franstalig voorzitter van het Hof tot 31 juli 2006.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999000286 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 november 1998 houdende de voorwaarden tot het afleveren van de bewijzen van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999000405 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999009292 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 4 maart 1999 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de international Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 : 1) wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999009808 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999, in werking tredend op 31 juli 1999, is de heer Meirhaeghe, A., griffier bij de bestendige krijgsraad, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen late Bij koninklijk besluit van 26 april 1999, in werking tredend op 31 juli 1999, is de heer Kindt,(...) type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999012360 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999012359 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999016126 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor dierlijke voeding bestemde dierlijke producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999021355 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1999, wordt Mevr. Katrien Audenaert, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend haar ambt te cumuleren met dat (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999021356 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 april 1999 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde aan de heer Leo Tindemans, Lid van het Europees Parlement, Minister van Staat, gewezen Eerste Minister, verleend. Hij zal het burgerlijk ereteke Hij neemt vanaf dezelfde datum, als houder van deze nieuwe onderscheiding, zijn rang in de Orde in.(...) type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999022371 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Centre provincial de Formation et de Perfectionnement des Secouristes-Ambulanciers », ingericht door de Provincie Luik type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « West-Vlaamse Brandweerschool » type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999022447 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité ingesteld bij het « Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999000589 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Volmachten Bij ministerieel besluit nr. 187 van 1 juli 1999 zijn de volgende officieren van de rijkswacht gemachtigd om, in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te ondertekenen inzake d - Kolonel jurist Duchatelet, Alain; - Kolonel jurist Koekelberg, Fernand; - Majoor jurist De (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999012518 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. - Behandelen van polychloorbifenylen. - Bij ministerieel besluit van 18 juni 1999 is het de B.V.B.A. TECAME BELGIUM, ru(...) (...) type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999022346 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning en fusie van tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 14 april 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden, bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 august - de tariferingsdiensten « IMEC - les Cliniques Edith Cavell, de la Basilique et Lambermont », rue (...) type ministerieel besluit prom. 08/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium Micro-Smedt bvba te Herentals type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999022547 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Naams- en adreswijziging van een tariferingsdienst Bij ministerieel besluit van 20 mei 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt, bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1970 tot vaststelling van de maatst (...) type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die trovafloxacine of alatrofloxacine bevatten

decreet

type decreet prom. 01/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027369 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid type decreet prom. 30/11/1998 pub. 10/07/1999 numac 1999029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid type decreet prom. 30/11/1998 pub. 10/07/1999 numac 1999033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 betreffende de bestendiging van het armoedebeleid type decreet prom. 18/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035653 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 18/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaamse Land- en Tuinbouwraad

beschikking

type beschikking prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 type beschikking prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031250 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027550 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van de aanduiding van lokale herkomst « pierre bleue dite petit granit d'âge géologique tournaisien » type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de leegstandbestrijding type besluit van de waalse regering prom. 03/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027556 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de grenzen van de directies van de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027553 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 27/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027554 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 november 1998 tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de huurders van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 27/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027555 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 1998 tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 03/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999027557 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de hoogte van de afsluitingen bedoeld bij artikel 2ter van de jachtwet van 28 februari 1882

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Jette. - Bijzonder bestemmingsplan Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 wordt goedkeuring gehecht aan het bijzonder bestemmingsplan nr. 8.04 « Albertwijk » van de gemeente Jette Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 1999 wordt goedkeuring ge(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031147 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de procedure voor de toekenning, de schorsing en de intrekking van de erkenning als "gastenkamer" alsook van de technische voorschriften waaraan de woningen die de gastenkamers bevatten moeten voldoen met het oog op die erkenning type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031336 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 1991 houdende bepaling van bepaalde financiële modaliteiten in het raam van de permanente opleiding van de middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de instelling van een subsidie aan OCMW'S die op de privé-woningmarkt huurwaarborgen stellen voor hun cliënteel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035826 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het administratieve statuut van de commissaris-coördinator bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035845 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze waarop personeelsleden vanuit Toerisme Vlaanderen kunnen worden overgedragen naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd worden in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze waarop personeelsleden vanuit het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en vanuit de Vlaamse openbare instellingen kunnen worden overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd worden in Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999035896 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel ordonnanceringskrediet ingeschreven onder programma 49.9 basisallocatie 01.01

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999021361 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 april 1999 in zake J. Grégoire tegen de v.z.w. Heilig-Hartziekenhuis van Mol, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrage « 1. Schendt artikel 4, § 1, van de wet van 9 maart 1953 betreffende de militaire pensioenen d(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999003421 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 508 van 25 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999003420 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 489 van 18 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999003419 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 501 van 18 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999003422 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 517 van 18 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999003423 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 398 van 10 juni 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999021345 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Te begeven betrekking Bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel is één betrekking van wetensc De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999009809 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 1, vanaf 1 januari 2000 ; - Dendermonde : 1; - Charleroi : 1, vanaf 1 januari 2000; - secretaris bij het parket van d(...) - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanle(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999021346 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Te begeven betrekkingen Bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel, zijn tw De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999022628 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité van de R.S.Z. een betrekking van adviseur-generaal verantwoordelijk voor de Algemene Directi Kunnen zich kandidaat stellen voor de genoemde betrekking : - de rijksambtenaren alsmede de vas(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999015160 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen **** van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 10/99 : **** van een geneesheer, gespecialiseerd in volksgezondheid voor de ****-provincie Het Algemeen Bestuur van de **** (****) **** over(...) **** : De geselecteerde kandidaat zal het ambt uitoefenen van technisch raadgever ****(...)

document

type document prom. -- pub. 10/07/1999 numac 1999031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan « Oude Kerk » Goedkeuring Sint-Agatha-Berchem. - Bij besluit van 11 maart 1999 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het B.B.P "Oude Dit BBP beoogt de gedeeltelijke wijziging van de BBP's "Dorpvlak" en "Molenbeekvalle(...)
^