Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999003304 bron ministerie van financien Domaniale wet

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999053800 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, ****, **** **** **** ****, weduwnaar van **** **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999003209 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor 1999 van het toewijzingspercentage van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde aan de sociale zekerheid en van de verdeelsleutel tussen het stelsel van de werknemers en het stelsel der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999007090 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2270 van 26 maart 1999 wordt aan de heer André Woestenborghs, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 juni 1999 af. Hij wordt ge (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999009614 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 is Mevr. Verhaert, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Bij koninklijke besluiten van 30 april 1999 zijn benoemd tot rech - Antwerpen, de heer Camberlain, F., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999009615 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 30 april 1999 : - is aan de heer Van Den Berghe, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging va - is de heer Verschaffel, P., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot no(...) type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011104 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011105 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011103 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van de graden bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bekrachtiging van het akkoord, dat op 25 januari 1999 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022420 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022419 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1999 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022421 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022424 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022423 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011102 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999009616 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 5 mei 1999 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen is aan Mevr. Nackaerts, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegev (...)

beschikking

type beschikking prom. 21/12/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type beschikking prom. 21/12/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999027395 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Vloesberg type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999027396 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Libin type besluit van de waalse regering prom. 15/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999027397 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een "Conseil supérieur du Logement"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/01/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999000301 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de onderdanen van Lid-Staten van de Europese Unie als kiezers voor de verkiezing van het Europese Parlement - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 14/09/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999027398 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen die door de Regering aangewezen worden om overtredingen van het reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar op te sporen en vast te stellen

document

type document prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999021262 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Te begeven betrekking Bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Brussel, De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...) type document prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999021261 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Te begeven betrekking Bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Ringlaan 3, 1180 Brussel, is één betrekking De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...) type document prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999021260 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven functies Bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel, zijn de 1. Hoofd van het Departement I « Documentatie » (trap II der leidinggevende functies). De opdrac(...)

erratum

type erratum prom. 15/10/1998 pub. 27/05/1999 numac 1999027399 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende reglementering van de opvang van stedelijk afvalwater. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999009589 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Vacante betrekkingen van adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie en hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie. - Oproep tot de kandidaten Er wordt de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij 1° een betrekking van adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie vanaf 1 juni 1999 v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/1999 numac 1999009617 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen : 1; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen : 1; - plaatsv De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)
^