Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999032280 bron ministerie van financien Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, voorzover het betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing, en van het koninklijk besluit van 5 december 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999000276 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 25 maart 1999 wordt aan de heer Denys, Robert, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Aalter Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Bij koninklijk besluit d.d. 19 ap(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000296 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot vaststelling van de keuringscriteria inzake medische geschiktheid voor de militaire dienst van de dienstplichtigen evenals voor de dienst van de andere militairen en van het personeel van de rijkswacht en van het koninklijk besluit van 22 maart 1979 betreffende de medische geschiktheidscriteria en de medische onderzoeken voor toelating tot het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000294 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 april 1994 tot uitvoering van artikel 3bis, tweede lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000295 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999000322 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 februari 1999 tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999009520 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 februari 1999 is aan de heer De Mûelenaere, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ganshoren. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. D Bij koninklijke besluiten van 22 april 1999 : - is de heer Van den Nieuwenhuizen, J., licent(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999009521 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 2 december 1998, dat in werking treedt op 7 mei 1999, is aan de heer Messelier, Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Kortr Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999014029 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 11 januari 1999 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere ond(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999014056 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 25 februari 1999 woden de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld vervoer verleend aan de hiernavolgende(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 19/03/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999016094 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999022278 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Algemeen Coördinatiecomité. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 maart 1999, dat in werking treedt met ingang van 1 april 1999, wordt de heer Maes, P., benoemd tot plaatsvervangend lid van het Bij ministerieel besluit van 29 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1999,(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999021207 bron arbitragehof Arrest nr. 17/99 van 10 februari 1999 Rolnummer 1314 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengesteld uit wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest nr. 7(...)

decreet

type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de bevordering van de culturele activiteiten in het basisonderwijs en het secundair onderwijs met volledig leerplan, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt nagestreefd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999021231 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 25, 26 en 29 maart 1999 een vordering tot schorsin Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers : G/A. 83.174/X-, G/A. 83.175/X- en G/A. 83.207/X-(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999003239 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 397 van 9 april 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999009516 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 1999, bladzijde 10724 dient te worden toegevoegd : « Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na d In het Belgisch Staatsblad van 1 april 1999, bladzijde 10959 dient te worden toegevoegd : «(...) type erratum prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999009524 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 79 van 22 april 1999, blz. 13415, 30e alinea, Franse tekst, moet men lezen : « - du second canton de Verviers, M. Cramilion, J.-M., avocat; ». In het Belgisch Staatsblad nr. « de heer Meirsschaut, D., » in plaats van : « de heer Meirschaut, D. ». (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999000355 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 1999 is de heer Descamps, Bernard benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Brunehaut . Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 1999 is de h(...) Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 1999 is de heer Courtens, Martin, benoemd tot politiecommi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999022190 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 1998 is, met ingang van 1 november 1996, bij het Instituut voor veterinaire keuring, Hoofdbestuur, Inspectiedienst, benoemd in de graad van Adviseur-generaal : de heer Moor, Léon.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999000371 bron ministerie van binnenlandse zaken Oproep tot de kandidaten die zich ter beschikking wensen te stellen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Nota gericht tot het personeel betrokken bij de overgang naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - F.A.N.C. De wet van 15 april 1994 laat toe dat personeelsleden van sommige overheidsdiensten ter beschikking(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008159 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** programmeurs (rang ****1) voor het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de **** (****) Het **** **** legt een **** ****(...) Er is momenteel één betrekking vacant. Twee andere vacatures zijn gepland op termijn. ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008158 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** vertalers-revisoren (****-****-****-****) (rang 10) Het **** **** legt een **** aan van **** vertalers-revisoren (****-****-****-****) voor de minister(...) **** : 1. burger van de **** **** zijn; 2. een gedrag hebben dat in (...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008157 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** mannelijke technici (rang ****1) voor de **** voor **** **** «*****» te **** - **** Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de **** ****(...) Het **** **** legt een **** **** aan van mannelijke technici(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008160 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** technici (****/****) (rang ****1) voor het Departement **** en **** (Ministerie van de **** ****) Het **** **** richt een examen in voor werving ****(...) Twee betrekkingen zijn momenteel vacant bij de Afdeling Bos en Groen : 1 te **** - ****; - 1 ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008162 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** programmeurs (rang 26) **** Vast **** legt een **** aan van **** programmeurs (****/****) voor het **** van Landsverdediging. Er zijn thans talrijke betrekkingen vacant in **** ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** of ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008161 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** gespecialiseerde technici der **** - specialiteit fotografie (rang 26) Het **** **** legt een **** aan van **** technici der **** - specialiteit fotografie voor de ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** 1. burger van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008163 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** informatici (rang 10) **** Vast **** legt een **** aan van **** informatici (****/****) voor het **** van Landsverdediging. Er zijn thans talrijke betrekkingen vacant in **** en (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** of ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999008164 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** (technici der **** - bibliotheconomie) (rang 20) Het **** **** legt een **** aan van **** (****/****) technici der **** - bibliotheconomie voor de **** Bibliotheek.(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. burger van de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/05/1999 numac 1999016120 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent Te begeven betrekking Eén betrekking van assistent voor het onderzoek inzake plantengenetica en -veredeling is te begeven bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent. Deze betrekking zal word De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese U(...)
^