Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 bron ministerie van justitie Wet betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht type wet prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 bron ministerie van justitie Wet betreffende de bestraffing van corruptie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1998003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van de ter zake verschuldigde BTW type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999000174 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999003152 bron ministerie van financien Commissie voor het Bank- en Financiewezen. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 8 maart 1999, dat uitwerking heeft op 1 maart 1999, wordt Mevr. Lepoivre-Masai, Françoise, benoemd tot lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, ter ver Bij hetzelfde besluit wordt de heer Fraeys, William, gemachtigd de eretitel van zijn ambt van lid v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999009325 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 maart 1999 : - is de heer Van Hoorebeke, I., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; type koninklijk besluit prom. 09/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999012042 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxembourg en Namen type koninklijk besluit prom. 09/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999012041 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999012102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999022183 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijkinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999000165 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verklaring waardoor de kandidaten voor de verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement of de Gewest- en Gemeenschapsraden, zich verbinden tot het naleven van de wettelijke bepalingen betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, tot aangifte van hun verkiezingsuitgaven binnen dertig dagen na de datum van de verkiezingen, en bovendien tot aangifte van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken en tot registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften van 5.000 BEF en meer gedaan hebben, en tot vaststelling van het model van de verklaring waarin de verkiezingsuitgaven die de kandidaten gedaan hebben voor verkiezingspropaganda worden vastgelegd, en het model van de verklaring van herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999000167 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement of de Gewest- en Gemeenschapsraden type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999000166 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement of de Gewest- en Gemeenschapsraden, verbinden tot aangifte van hun verkiezingsuitgaven, tot aangifte van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, en tot registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften van 5 000 BEF en meer gedaan hebben, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de uitgaven van de partij voor verkiezingspropaganda worden vastgelegd en de verklaring van herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999003160 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van sommige ministeriële besluiten die inzake accijnzen bepaalde voorwaarden vastleggen tot aanvaarding als erkend entrepothouder type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999009324 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 17 maart 1999 : - is aan Mevr. Christophe, C., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij - is aan Mevr. Santy, N., opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Brugge, opdracht gege(...) type ministerieel besluit prom. 24/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999011074 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk « Maxturn » type ministerieel besluit prom. 12/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999021067 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van de benaming van de departementen en de afdelingen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999035249 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 1 december 1998 werd BIFFA APTC, N.V., Moerstraat 26, Haven 550, 2030 Antwerpen, erkend als ophaler van afvalstoffe Erkenningsnummer : 1600/E24. Bij ministerieel besluit van 19 november, werd Afvalverwerking (...)

decreet

type decreet prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot machtiging van de **** regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999009323 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 24 februari 1999 werd de heer Godefroid, J., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 1 maart 1999, om het ambt van plaatsvervangend mag (...)

beschikking

type beschikking prom. 21/12/1998 pub. 23/03/1999 numac 1999031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999027217 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 54/2 van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definitief bepaald met het oog op de opneming van twee dienstverleningsgebieden en ee Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 10 november 1998 wordt hiern(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van geïntegreerde algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van uren die geen lesuren zijn in het buitengewoon secundair onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/11/1998 pub. 23/03/1999 numac 1998031546 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende machtiging van het College van de Franse Gemeenschapscommissie om de organieke personeelsformatie van de diensten van het College vast te stellen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999035289 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erkenningen als kringloopcentrum Bij besluit van de administrateur-generaal van 27 januari 1999 werd de VZW Spoor Twee, Spoorwegstraat 1b, 9220 Hamme, erkend als kringloopcentrum vanaf 1 januari 1999 tot 31 december 2003. Bij besluit van Bij besluit van de administrateur-generaal van 5 januari 1999 werd de VZW Ateljee, Vlaamse Kaai(...)

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999009321 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Bergen en van de provincieraad van Henegouwen tot twee plaatsen van plaatsvervangend raadsheer vacant in het hof van beroep te Bergen Eerste plaats : Kandidate Eerste kandidaat : De heer Deliège, A., erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Charle(...)

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999003158 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand april 1999 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand april 1999 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 3, 10, 17, 24 april1999. R Studio 02 A. Reyerslaan, 52 1044 Brussel. type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999003159 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand april 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand april 1999 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve maandag Iedere woensdag. Na 18 uur : Iedere zaterdag. Ten zetel van de Nationale Loterij : Kar(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999009256 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 39 12 februari 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Europees Parle 1999/105/EG, EGKS, Euratom : * Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Europes(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999009319 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Gent : 2; - Beauraing : 1; - Komen : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minist Voor elke kandidaat dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999009320 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen : 1 ; -voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (vanaf 1 september 1999); -voorzitter van de rechtbank (...) -ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1 (vanaf 21 september 1999); -toe(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999012150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brugge De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 1(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/1999 numac 1999016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Openstaande plaats van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen ui De voordrachten van kandidaten, mannen of vrouwen, geschieden op dubbeltallen gericht aan het Minis(...)
^