Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/02/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999021044 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/02/1999 numac 1999053731 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, weduwnaar van ****'****, ****, geboren te **** **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999002011 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1998 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften type koninklijk besluit prom. 03/02/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999003082 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/1999 numac 1999009190 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 1999 is de tuchtstraf van de afzetting opgelegd aan Mevr. Annicq B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999011031 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/1999 numac 1999012062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 27 januari 1999 is de S.R.L. A.S.M. Ambiente Servizi Montaggi, Reyerslaan, bus 4 te 1030 Brussel, er(...) Bij ministerieel besluit van 27 januari 1999 is de N.V. Van Eyck, Asbestverwijderingsbedrijf, W(...) type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 18/02/1999 numac 1999016008 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende wijzigingen bijlage II op koninklijk besluit van 24 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type ministerieel besluit prom. 12/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999035129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1998 houdende vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in kinderdagverblijven en in diensten voor opvanggezinnen, houdende vaststelling van de subsidies voor de werkingskosten voor kinderdagverblijven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999027095 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/1998 pub. 18/02/1999 numac 1999035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de uitvoering van het decreet van 28 oktober 1998 houdende begrotingstechnische aanpassingen in het licht van de bijstandsverlening ingevolge de watersnood van september 1998

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/02/1999 numac 1999035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Roeselare-Tielt. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Een besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1998 bepaalt : Artikel 1. Het plan tot gedee(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/1999 numac 1999009191 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg - rechter in handelszaken in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1. Deze plaats vervangt(...)
^