Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998003675 bron ministerie van financien Wet houdende elfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, Sectie 12, Ministerie van Justitie type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999009122 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 is Mevr. De Wael, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, voor vast benoemd tot eerste-substituut-procureur des Konings bij deze rechtba (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999009121 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 januari 1999 is de heer Arts, H., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 02/02/1999 numac 1999013036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders type koninklijk besluit prom. 20/01/1999 pub. 02/02/1999 numac 1999022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998011341 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/10/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998011342 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/10/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998011343 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 21/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998014349 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999027046 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 06/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035098 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de geschillen-adviescommissie, bedoeld in artikel 24 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type ministerieel besluit prom. 14/07/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van het verband tussen het diploma van meester in muziek, optie instrument, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en het kunstvak instrument in het deeltijds kunstonderwijs

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999021023 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 30 november 1998 in zake de ontvanger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik, enerzijds, en het openbaar ce « Schenden de artikelen 2, 5 en 12 van de wet van 7 augustus 1974, in zoverre : 1° zij het recht(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1998016336 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 21 maart 1997 werd de heer Frans, Edward, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 21 maart 1997, om he Arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant Bij beschikking van 18 november 1996 werd Mevr. Abs(...)

beschikking

type beschikking prom. 15/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de "Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1998029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het gesubsidieerd vrije net van het secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 1997 betreffende het opzetten van een experiment inzake het toekennen van een persoonlijk assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1998022831 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van geneesheren in toepassing van artikel 75 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, gewijzigd in Lijst van de erkende geneesheren, gemachtigd om de medische controles te verrichten bepaald bij het(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1998003686 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomsten kan aftrekken I. ALGEMEENHEDEN Dit bericht bevat de f In de huidige stand van de wetgeving betreft het de giften in geld aan : 1. Belgische universite(...) type bericht prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999021020 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA Centrum voor Radio-Immunologie , met zetel te 9052 Gent, Industriepark Z(...) Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 81.664/VII-. Voor de hoofdgriffier : (get.(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1998021527 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt het mandaat De Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België wordt voor een ter(...)

erratum

type erratum prom. 15/01/1999 pub. 02/02/1999 numac 1999021027 bron diensten van de eerste minister Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest VLAREA. - Gebruikscertificaat secundaire grondstof Een gebruikscertificaat wordt verleend aan Aquafin gelegen te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8 om behandeld slib te gebruiken in of als mes Een gebruikscertificaat wordt verleend aan Aquafin gelegen te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8 om beha(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999003019 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998 wordt de heer Treve, François C., directeur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 januari 1998, benoemd tot de graad Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 wordt de heer Renier, Pierre M.M., eerstaanwezend (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999009123 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende b(...) (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Openstaande plaats van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Gent De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen uiterlij De voordrachten van kandidaten, mannen of vrouwen, geschieden op dubbeltallen gericht aan het Minis(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/1999 numac 1999022087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vacante betrekking van Administrateur-generaal en Adjunct-Administrateur-generaal bij het Instituut voor Veterinaire Keuring. - Oproep tot de kandidaten Het Instituut voor Veterinaire Keuring is een federale openbare instelling van categorie A, Administrateur-generaal Adjunct-Administrateur-generaal Functies : - In deze sleutelpositi(...)
^