Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998002116 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor de programma's ADMI EURO en ADMI 2000 type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998003573 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "WIN FOR LIFE" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998003584 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998007218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Veranderingen van korps Bij koninklijk besluit ****. 1988 van 20 september 1998 : Landmacht Korps van het licht vliegwezen Wordt luitenant ****. **** ****, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, **** naar Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant S. ****, gerangschikt. Marine Korps van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998007217 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant Bij koninklijk besluit ****. 1996 van 24 september 1998 : **** Worden de leerlingen van de 136**** promotie "alle wapens" aan de **** Militaire School, van **** **** de ****, ****.; **** ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.;(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998007221 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 1998 van 30 september 1998 wordt de heer ****-****. ****, bevorderd tot Officier in de ****. Hij zal als houder van deze nieuwe onderscheiding van he (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998007223 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroeps- en ****- officieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit **** 2001 van 30 september 1998 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren met hun graad Hoofd- en lagere officieren Korps van de **** ****-commandant ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998007226 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 2006 van 30 september 1998 wordt kapitein-commandant **** ****, van **** gepensioneerd op 1 november 1998. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998007231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2011 van 15 oktober 1998 : Wordt flottielje admiraal **** **** de ****, ****. , op 18 september 1998 ****(...) Wordt flottielje admiraal **** ****, ****., op 18 september 1998 aangewezen voor het ****(...) type koninklijk besluit prom. 16/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998007247 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998010003 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 is de heer Materne, J., vrederechter van het kanton Grâce-Hollogne, in ruste gesteld op datum van 6 januari 1999. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem vergund de tite Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de pla(...) type koninklijk besluit prom. 25/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998012931 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten type koninklijk besluit prom. 23/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998012939 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 23/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998012940 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998012980 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 13 november 1998 is aan de heer Raymond De Greef, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen. Bij Bij koninklijk besluit van 16 november 1998 is aan de heer Freddy Buysschaert, op zijn verzoek,(...) type koninklijk besluit prom. 25/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998016337 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998000739 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de voorwaarden tot het afleveren van de bewijzen van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben type ministerieel besluit prom. 16/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998022751 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Stephania Tetrandra bevatten type ministerieel besluit prom. 17/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998022750 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998027655 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998 wordt Mevr. Martine Hospied erkend als natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de toekenning van toelagen voor de activitei Deze erkenning heeft het nr. 98/GN364. Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998 wordt de (...)

arrest

type arrest prom. 22/09/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering houdende toekenning van bijkomende lestijden/leraar, voor het schooljaar 98-99, aan schoolinrichtingen die maatregelen voor positieve discriminatie genieten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998027657 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 28 juli 1992 betreffende de begeleidingsdiensten voor volwassen gehandicapten type besluit van de waalse regering prom. 19/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998027658 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor vroegtijdige hulpverlening aan gehandicapte kinderen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998000656 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als **** voor de opleidingen privé-detective **** ministerieel besluit van 17 september 1998 worden de hiernavolgende personen erkend als ****, conform artikel 4 van het voornoemd koninklijk besluit van 14 **** **** heer ****, ****, vergund als privé-detective bij ministerieel besluit ****.****. 13 mei 1996, met ****(...)

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998010005 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Antwerpen en van de provincieraad van Limburg tot een plaats van ondervoorzitter vacant in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt Kandidaten voorgedragen, in deze Eerste kandiaat : de heer Ramaekers, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998000654 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 15 **** **** heer **** ****, gevestigd te 6534 **** (****), **** des **** 11, onder het nummer 14(...) type vergunning prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998000655 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 1998. Bij ministerieel besluit van 15 se(...) type vergunning prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998000679 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, § 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij minis **** definitieve beslissing betreffende de aanvraag tot vernieuwing zal, na het bekomen van het ****(...)

erratum

type erratum prom. 12/05/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998036350 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van twee besluiten van de Vlaamse regering die de aanvragen tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon basisonderwijs en de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs gelijkwaardig hebben verklaard. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998007225 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2005 van 30 september 1998 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren benoemd in de hogere graad op 27 september 1998. Korps van de infanterie In de graad van ****-commandant, de **** : ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 1998 is de heer Henri Willemans, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, ter vervanging van de heer Henri Tallon, wie Bij koninklijk besluit van 16 november 1998 is de heer Dany Lorquin, benoemd tot werkend rechte(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998010004 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1 ; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grivegnée : 1. De kandidaturen voor een benoeming in d(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998012975 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Turnhout, ter vervanging van de heer Laurent De Vries type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998012979 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, ter vervanging van de heer Raymond De Greef De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998012983 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Noël Heinckiens De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998012981 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Kortrijk-Ieper-Veurne, ter vervanging van de heer Fred De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008374 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** technici der **** (rang 20) Het **** **** legt een **** aan van **** technici der **** (****/****) voor het **** voor **** onderzoek (**** van Middenstand en(...) Eén betrekking is thans vacant te ****. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008373 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van gegradueerden (categorie van de graad : gespecialiseerd - **** 2) voor de uitoefening van een educatieve en pedagogische functie bij de **** Directie voor **** - buitendiensten - groep openbare instellingen ****(...) Het **** **** legt een **** aan van gegradueerden (****/****) (categorie van ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008375 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** industriële ingenieurs gespecialiseerd in **** (****/****) Het **** **** legt een **** aan van **** industriële ingenieurs gespecialiseerd in **** (****/****) voor ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** of ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008377 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** psychologen (rang 10) **** Vast **** legt een **** aan van **** psychologen (****/****) voor het **** van het Militair Hospitaal **** **** - **** van ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement **** : 1. **** of ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008376 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** technisch assistenten (rang 26) Het **** **** legt een **** aan van mannelijke en vrouwelijke **** technisch assistenten (rang 26) voor de dienst **** en Plant(...) **** **** blijft 4 jaar geldig. Functiebeschrijving: zie het examenreglement. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008378 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** psychologen (rang 10) **** Vast **** legt een **** aan van **** psychologen (****/****) voor het **** voor Crisis **** van het Militair Hospitaal **** **** - **** van(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement **** 1. **** of onderdaan(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008379 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** informatici voor de **** **** Instellingen Het **** **** richt een vergelijkend examen in voor werving van **** informatici (****/****) voor de **** **** Instellingen. (...) **** te vervullen op 28 december 1998. De kandidaten dienen houder te zijn van(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008382 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** verificateurs (rang 26) Het **** **** legt een **** aan van **** verificateurs voor het Ministerie van Financiën. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. ****(...) 1. **** zijn; 2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008381 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** inspecteurs voor de **** bij een fiscaal bestuur (rang 10) Het **** **** legt een **** aan van **** inspecteurs voor de **** bij een ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** 1. **** zijn; 2. (...) type aanwerving prom. -- pub. 08/12/1998 numac 1998008380 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** deskundigen (****/****) (rang ****1) voor sommige **** Openbare Instellingen en Diensten. **** Vast **** legt een **** **** aan van deskundigen (technische(...) Functiebeschrijving en -vereisten: zie examenreglement. **** te vervullen op 2(...)
^