Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998000583 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 489 van 23 september 1998 wordt luitenant-generaal bij de rijkswacht Deridder, W., op datum van 1 oktober 1998, ter beschikking gesteld van het secretariaat-generaal IOCP-Interpol om als recht (...) type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998002100 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998003492 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998007215 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1971 betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het departement van Landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998009806 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Wustefeld, P.A., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te B Bij ministeriële besluiten van 25 september 1998 : - is er een einde gesteld, op datum van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998012196 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 28 november 1994 : De heer ABRAMS Michael, HERK-DE-STAD De heer ADAM Jacques, SERAING De heer ADAMI Andre, ERQUELINNES De heer ADIASSE Robert, LA LOUVIERE De heer AL De heer ALBERT Jean, ROCHEFORT De heer ALEXANDRE Melithon, GEMBLOUX De heer AMANDELS Hendrik,(...) type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998007216 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1997 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998011302 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 15 september 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machin Haardroger van het merk Winns type RCY-750 (PR/2489). Haardroger van het merk Principal type P9(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998011312 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand september 1998 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor N C = 1,0385 N E = 1,2218 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998012764 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 11 september 1998 wordt Stichting Resceu, Rode Loopstraat 59/8, te 2170 Antwerpen, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen R Bij ministerieel besluit van 11 september 1998 wordt de V.Z.W. « Technologie et Santé, rue de l(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998012766 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 11 september 1998 is de H. Smith Engineers Limited, Fordcroft Road, te Orpington Kent BR5 2DB (Veren(...) Bij ministerieel besluit van 11 september 1998 is de S.p.A. Tecnologie Industriali & Ambien(...) type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998021367 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Verkiezingen Bij ministerieel besluit van 20 augustus 1998 : - wordt Mevr. De Lame, Danielle, geboren op - wordt de heer Ozer, André, geboren op 7 november 1943, verkozen tot geassocieerd lid in de Klasse(...)

arrest

type arrest prom. 10/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een toelage wordt toegekend aan de personeelsleden van de Algemene Dienst Informatica en Statistieken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die nachtprestaties verrichten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het statuut van de personeelsleden die van het Bureau voor Aids-preventie afkomstig zijn en hun overplaatsing naar de Diensten van de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998003476 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1941 Officiële lijst van de loting n° 161 van 7 september 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998011313 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Vierde kwartaal 1998 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie is vastgesteld op 415,4 voor het vierde kwart (...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998015159 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950 Toetreding door het Prinsdom Andorra

verslag

type verslag prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998024126 bron brusselse hoofdstedelijke raad verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Parlementaire zitting 1998-1999. - Abonnementen op de publicaties De publicaties van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kunnen vekregen worden onder de hiernavolgend Het Beknopt Verslag alsmede het Compte rendu analytique kunnen worden besteld bij de diensten van d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998009807 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 1 januari 1999; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998008285 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** adjunct-adviseurs (****/****) (rang 10) **** Vast **** legt een **** aan van **** adjunct-adviseurs (economisten) (****/****) (rang 10) voor de ministeries en de instellingen ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. burger van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998008286 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** ingenieurs bouwkunde (****/****) (rang ****1) voor het **** van de **** **** **** Vast **** legt een **** **** aan van ingenieurs bouwkunde (in (...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. **** te vervullen op (...) type aanwerving prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998008287 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** ingenieurs bouwkunde (****/****) (rang ****1) voor het **** van de **** Gemeenschap **** Vast **** legt een **** **** aan van ingenieurs bouwkunde (in ****(...) **** en vereisten : zie examenreglement. **** te vervullen op (...) type aanwerving prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998008289 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) (rang ****1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur en het **** voor Natuurbehoud (**** van de **** ****(...) **** Vast **** legt een **** **** aan van adjuncten van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/10/1998 numac 1998008288 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) (rang ****1) voor de diensten van de **** regering (**** van de **** **** en de **** **** Instellingen) en sommige **** ****(...) **** Vast **** legt een **** **** aan van adjuncten van de ****(...)
^