Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998000424 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modellen van berichten en kennisgevingen die bedoeld worden in de artikelen 433 en 434 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake provinciebelastingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998007093 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 1837 van 16 april 1998, wordt aan de heer Raoul Van Maldeghem, industrieel ingenieur, op 1 december 1998 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen. Bij koninklijk besluit nr. 1838 van 16 april 1998, wordt aan de heer René Jacques, gewoon hoogl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden **** koninklijk besluit ****. 1860 van 30 april 1998, wordt de heer ****. ****, benoemd tot Ridder in de Orde van **** ****. Hij zal van heden af rang in de Orde innemen. **** **** **** zal van heden af rang in de Orde innemen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998007125 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** Bij koninklijk besluit ****. 1886 van 3 juni 1998 wordt kolonel vlieger **** ****. Billen, op 1 april 1998 aangewezen voor het ambt van militair-, zee- en **** bij de **** **** koninklijk besluit ****. 1895 van 17 juni 1998, wordt kolonel (****.****.****.) ****. ****, op 1 juli (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998007131 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 1894 van 11 juni 1998, wordt kolonel **** ****. ****, vanaf 15 juni 1998, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om de **** (...) type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011191 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011190 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Normalisatie titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011192 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de geldelijke bepalingen ten voordele van sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998012420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998012467 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998022390 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten waaronder de instellingen van sociale zekerheid kunnen samenwerken met het oog op de uitvoering van hun informatiebeheer, met toepassing van artikel 42 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998000421 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie Opleiding Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998002058 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoemingen. - Ontslag. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 10 februari 1998 wordt de heer L'Homme, Didier, in de hoedanigheid van stagiair benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Regie der Gebouwen, Bij ministerieel besluit van 11 februari 1998, wordt de heer Badot, Pierre Yves, stagedoend ing(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998007072 bron ministerie van landsverdediging Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit nr. 77816 van 9 maart 1998 : Wordt luitenant-generaal J. Uytterhoeven, op 1 mei 1998 ontslagen uit het ambt van "Chief of Staff" bij de "Headquarters Allied Forces Central Euro Wordt luitenant-generaal J. Schoups, op 1 mei 1998 aangewezen voor het ambt van "Chief of Staf(...) type ministerieel besluit prom. 06/07/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998009539 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de evaluatie van de gegadigden voor sommige bevorderingen bij de gerechtelijke politie bij de parketten type ministerieel besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011193 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het Belgisch Instituut voor Normalisatie van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 08/05/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998016117 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 13/05/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998027398 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 2 juni 1998 wordt de op 26 april 1976 aan de heer Joseph Vanesse verleende vergunning nr. 76.005 tot uitbating van een plaatsingsbureau voor schouwspelartiesten tegen betaling met ingang van 2 juni 199 Bij ministerieel besluit van 4 juni 1998 wordt de vergunning tot vestiging van een uitzendburea(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998012486 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij koninklijk besluit van 23 april 1998, dat in werking treedt op 28 mei 1998, worden de heren André SIMON, te Nijvel, en Dirk JANSSENS, Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij koninklijk besluit van 23 april 1998, da(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 16/07/1998 numac 1998031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een gegevensbank betreffende het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Proeftijdcommissie voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998035787 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor bepaalde categorieën van ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998021239 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 mei 1998 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 mei 1998, is be Die zaak is ingeschreven onder nummer 1339 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 24 juni 1998 is het laboratorium van de VZW CEPESI, boulevard Roullier 1, te 6000 Charleroi, erken(...) 1. De bepaling van de concentratie van acetaldehyde in lucht volgens de procedure PRO-CEP/OP/CO/600(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998021213 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Bekendmaking van de rekeningen 1997 en de begroting 1998 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedgekeu KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN Voor de raadpl(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998007100 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 1841 van 16 april 1998, wordt majoor vlieger S. **** benoemd tot Ordonnansofficier van Zijne Majesteit de Koning, op 1 oktober 1997. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998007123 bron ministerie van landsverdediging Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1882 van 27 mei 1998 wordt de heer Jean-Claude Hardy, burgerlijk ingenieur, op 1 januari 1998 tot hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998022399 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Beheerscomité Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 1998 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 1998 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van - wordt de heer Maton, Michel, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008207 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** industrieel ingenieurs (****/****) (rang 10) **** Vast **** legt een **** aan van **** industrieel ingenieurs (verwarming) (****/****) voor de Regie der **** (Ministerie van ****(...) Functiebeschrijving : zie rubriek 1 van het examenreglement. **** : 1. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008206 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** adjunct-technici der **** (rang 30) **** Vast **** legt een **** aan van **** adjunct-technici der **** (****/****) voor het Algemeen Rijksarchief. Een betrekking is thans vacant (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** of ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008205 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** technici met een elementaire kennis van de **** taal (rang 21) Het **** **** legt een **** aan van **** technici met een elementaire kennis van de **** taal (****/****) voor het ****(...) Functiebeschrijving : zie rubriek 1 van het examenreglement. **** : 1. (...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008208 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur (rang ****1) voor de **** ****. - Nieuwe oproep Het **** **** legt een **** **** aan van ****(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie het examenreglement. **** te vervullen (...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008209 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** deskundigen (****/****) (rang ****1) voor het Departement ****, Volksgezondheid en **** (Ministerie van de **** ****) Het **** **** richt een examen in voor we(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. **** te vervullen op 1(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008211 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van **** mannelijke deskundigen (rang ****1) voor de **** **** **** "De Kempen" te Mol van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en **** (****(...) Het **** **** richt een examen in voor werving van mannelijke **** desk(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008210 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** deskundigen (****/****) (rang ****1) voor het Departement ****, Volksgezondheid en **** (Ministerie van de **** ****) Het **** **** richt een examen in ****(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. **** te vervullen op 1(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008215 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** controleurs (rang 26) Het **** **** legt een **** aan van **** controleurs (elektriciteit, ****) voor het(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008212 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van **** mannelijke deskundigen (rang ****) voor de **** **** ****" **** ****" te **** van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Mini(...) Het **** **** richt een examen in voor werving van mannelijke **** desk(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008213 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van **** vrouwelijke deskundigen (rang ****1) voor de **** **** **** "**** ****" te **** van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Minis(...) Het **** **** richt een examen in voor werving van vrouwelijke **** des(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008214 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** controleurs (rang 26) Het **** **** legt een **** aan van **** controleurs (elektronica) voor het Ministerie van Verkeer en ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008216 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke **** penitentiaire beambten Het **** **** legt een **** aan van **** penitentiaire beambten voor het **** **** (Ministerie van Justitie). ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008217 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs Het Vast **** legt een **** aan van **** adjunct-adviseurs voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008218 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** **** **** Vast **** legt een **** aan van **** controle assistenten voor de **** der Verzekeringen. ****(...) **** : 1. **** zijn; 2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008219 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs Het Vast **** legt een **** aan van **** adjunct-adviseurs voor de Dienst Vreemdelingenzaken - Ministerie van Binnenlandse (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008220 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs voor de **** bij een fiscaal bestuur Het **** **** legt een **** aan van **** inspecteurs voor de ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** : 1. **** zijn; 2(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008221 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers voor de **** **** Raad Het **** **** legt een **** **** aan van vertalers voor de **** **** Raad. - De gegadigden dienen houder te zijn (...) type aanwerving prom. -- pub. 16/07/1998 numac 1998008222 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** hulp-technici ****3 voor de **** Hoofdstedelijke Raad Het **** **** legt een **** **** aan van hulp technici ****3 voor de **** ****(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. **** te vervullen op 24 ****(...)
^