Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998009566 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998 is de heer D'hondt, M., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met Bij ministeriële besluiten van 7 juli 1998 : - is aan Mevr. Jans, D., beambte op arbeidsover(...) type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998022446 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998003343 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998009567 bron ministerie van justitie Raad van State. - Arrest Bij arrest nr. 74.678 van 26 juni 1998 van de Raad van State werd beroep dat op 12 mei 1992 werd ingediend tot vernietiging van het koninklijk besluit van 31 maart 1992, waarbij de heer Philippe Ullmann, Substituut Procu De bij arrest nr. 40.003 van 10 juli 1992 van de Raad van State uitgesproken schorsing van het koni(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998021282 bron arbitragehof Arrest nr. 50/98 van 20 mei 1998 Rolnummer 1086 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 362, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het Arbitragehof, samengesteld ui wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van 2(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998027393 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 12 februari 1998 wordt de heer Michel Defawe met ingang van 1 juni 1993 bevorderd door verhoging in graad tot de graad van hoofdingenieur-directeur. Bij ministerieel besluit van 4 juni 1998 wor Bij ministerieel besluit van 4 juni 1998 wordt de heer Daniel Lheureux met ingang van 1 april 1998 (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998035736 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 houdende aanvullende bepalingen inzake artikel 15, § 4, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998009481 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 155 29 mai 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Europeen Parlement Rectificaties Corrigenda aan te brengen in de definitieve vaststelling vande algemene begroting (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998009552 bron ministerie van justitie Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging Aan de Hoge Commissie tot b (...)

erratum

type erratum prom. 30/04/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998027395 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van ondernemingsoverdracht. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998015112 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten Benoeming Bij koninlijk besluit van 3 juni 1998 wordt burggravin Frimout tot lid van de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten benoemd voor een termijn (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998022409 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 juni 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van li - wordt de heer Aerts, Thierry, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, i(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/1998 numac 1998009569 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1998, bladzijde 22126, regel 15 lezen : vanaf 01.09.98 i.p.v. 01.10.98.
^