Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998000339 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 54, 57/11, 57/12, 57/14bis en 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 09/03/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998000338 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998009374 bron ministerie van justitie Uittreksels overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gegeven op 23 maart 1998, is ten verzoeke van de heer Siberdt, Christiaan, wonende te 2288 Grobbendonk, Zellestraat 31, Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 3 april 1998, is ten verzoeke (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998002064 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3, § 1, negende lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998003332 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 18/05/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998016133 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1979 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 01/03/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998022224 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 28 mei 1997, wordt de heer Keymolen, Raymond, hoofdinspecteur-directeur, geboren op 16 februari 1934, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ing Bij koninklijk besluit van 28 januari 1997 wordt de heer Bruyneel, Karel, hoofdinspecteur-direc(...) type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998022389 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998016113 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging type ministerieel besluit prom. 07/05/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1995 tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening van de steunaanvragen voor vervroegde uittreding in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998022268 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissies van geneesheren Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie Bij ministerieel besluit van 9 april 1998 wordt dokter Van Den Bergh, André, van Hasselt, docto Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose Bij ministerieel be(...) type ministerieel besluit prom. 02/04/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998022292 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit van 2 april 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1974 houdende vaststelling van het tarief voor eetwarenonderzoek

decreet

type decreet prom. 25/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998027385 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 186 van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek type decreet prom. 25/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998027386 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen het Land Noordrijn-Westfalen, het Land Rijnland-Palts, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van België inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen de territoriale samenwerkingsverbanden en andere openbare instanties, ondertekend te Mainz op 8 maart 1996

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998027387 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sommige bepalingen ter uitvoering van het decreet van 2 april 1998 tot oprichting van het « Agence wallonne à l'Exportation »

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998003304 bron ministerie van financien Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Uitloting van de preferente aandelen. - Berichten Op 27 juli 1998, om 9 u. 30 m., zal er, in het lokaal nr. 261 van het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te Brussel, overge(...) Reeks C - Belgische 6 pct. niet geconverteerde tranche; Reeks D - Belgische 4 pct. geconverteerd(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998008096 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technische assistenten (****/****) (****97822). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, ****, **** 3. Van der ****, ****, ****-**** 4. ****, ****, **** (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998008116 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** bestuursassistenten en technici der **** voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** en de Wetenschappelijke Inrichtingen(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998021165 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen Toegang tot de gereglementeerde beroepen Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een alge De Raad van de Europese Gemeenschappen, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Econ(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998022294 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissies van geneesheren. - Erratum Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentie geneeskunde In het Belgisch Staatsblad van 23 ap (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 1997 worden met ingang van 1 april 1997 bij het Instituut voor veterinaire keuring, inspectiedienst, benoemd in de graad van inspecteur-keurder : De heer De heer De Schauwer, Rudy. De heer Gillis, Walter. De heer Markey, Paul. De heer Vanbro(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998022360 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controles. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij hetzelfde besluit wordt de heer Vauthier, H., advocaat-generaal bij het Hof van beroep, voor ee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998022359 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij hetzelfde besluit wordt de heer Nelissen, R., advocaat-generaal bij het arbeidshof, voor een te(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998000399 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Oproep tot de gegadigden Krachtens de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 77, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 De kandidaten moeten een bijzondere bevoegdheid in juridische en wetgevingsaangelegenheden bezitten(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998021267 bron diensten van de eerste minister Koninklijke Bibliotheek van België. - Te begeven betrekkingen Bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, zijn drie betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeven. De kandidaten moeten de volgende voorw - Belg zijn of burger van de Europese Unie; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; -(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998007132 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-onderofficieren korte termijn 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 1998 een vergelijkend examen organiseren voor de werving van kandidaat-onderofficieren korte termijn. 2. **** : ****. **** **** ****. Om te mogen deelnemen aan de **** moet de kandidaat voldoen aan de bovenvermelde ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998015099 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking **** ****. 19/98. - Aanwerving van een **** "onderwijs" voor **** **** Algemeen Bestuur van de **** (****) **** over tot de aanwerving van een **** "onderwijs&****(...) **** : **** **** oefent zijn ambtsbezigheden uit onder de administratieve lei(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998015100 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 18/98. - Aanwerving van een assistent bij de eerstaanwezend technisch adviseur voor het project «*****» Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (****) **** over tot de aanwerving van een as(...) type aanwerving prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998015101 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking **** ****. 20/ 98. - Aanwerving van een deskundige-**** voor **** **** Algemeen Bestuur van de **** **** over tot de aanwerving van een deskundige-**** in het raam van het project « **** (...) **** : De deskundige-**** wordt, in samenwerking met de directeur-ge(...)

document

type document prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998003303 bron ministerie van financien De Minister van Financiën brengt ter kennis van de houders van preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen dat de coupons met vaste intrest nr. 72 met vervaldag op 1 september 1998 van genoemde aandelen betaalbaar zij a) Belgische tranche 6 pct. niet geconverteerd (reeks C) : Coupons betaalbaar tegen 30 frank, (...) type document prom. -- pub. 03/07/1998 numac 1998015110 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag inzake de status van zendingen en vertegenwoordigers van derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie , ondertekend te Brussel op 14 september 1994 (1). - Aanvaarding door Denemarken Op 7 april 1998 is bij het Ministe(...) De nederlegging van de akte van aanvaarding is overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van dit Ver(...)
^