Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 maart 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009227 bron ministerie van justitie Wet tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten type wet prom. 03/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998022162 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998041303 bron ministerie van economische zaken Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand maart 1998 is samengesteld als v Index A (schatkistcertif. 12 maand) : 3,733 Index B (lineaire obligaties 2 jaar) : 4,069 In(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002038 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen en van de taalkaders van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009226 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009236 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot overplaatsing van sommige ambtenaren van het Hoog Comité van Toezicht van het Ministerie van Ambtenarenzaken naar de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998009271 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 maart 1998 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Martens, J., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen. Bij koninklijk besluit van Bij ministeriële besluiten van 26 maart 1998 is verlengd voor een nieuwe periode van zes maande(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998009270 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 19 maart 1998 wordt de heer Collin, C., met ingang van 1 februari 1998, benoemd tot gerechtelijk afdelingscommissaris. Hij wordt aangewezen, voor een termijn van vijf jaar, als hoofdcommissaris v (...) type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998011074 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die behoren tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998011098 bron ministerie van economische zaken Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 1 maart 1998 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Pacific Employers Insurance Company - PEIC » , on(...) - « Casco rollend spoorwegmaterieel » (tak 4); - « Casco zee- en binnenschepen » (tak 6); -(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998011099 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan pensioenfondsen om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besuit van 1 maart 1998 wordt aan het pensioenfonds "Pensioenfonds Familie Van Roy" , onderlinge verzeker(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. Bij koninklijk besluit van(...) type koninklijk besluit prom. 01/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998011108 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 17/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998011118 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 67 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 13 maart 1998 is aan de heer Lambrecht, Joseph, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 11 april 1998, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgev Belanghebbende is ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. Bij koninklijk beslui(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 01/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998016071 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants type koninklijk besluit prom. 06/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij koninklijk besluit van 30 januari 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002039 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002043 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende reglement van het personeel van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009228 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 23/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998011075 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst der graden die toegang geven tot bij verandering van graad of bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot vaststelling van de wijze waarop een vacante betrekking wordt toegekend type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998011086 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 24 februari 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines Verlichtingstoestellen van het merk Lucide type 16005/13/37 (PR/2224). Verlichtingstoestellen v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998011094 bron ministerie van economische zaken Consumentenkrediet. - Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998, genomen in toepassing van artikel 78 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 132893, toegekend aan de heer Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998012176 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4 Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998 is de S.N.C. Quille-Bruyère-GCH-Patrizio-Chretien-Lesage, chaussée de Wavre 504/4, te 13 Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998 is de N.V. Axima, WTC - Tower 1, 8e verdieping, Emile(...) type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 26/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998016087 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998027196 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw. - Reductie van de rentetoelagen betreffende de tussen 1 oktober 1996 en 30 september 1997 ingediende aanvragen type ministerieel besluit prom. 18/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998027207 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 2 en 8 van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 1995 tot oprichting van buurtregieën binnen de door de "Société régionale wallonne du Logement" erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998041603 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en die Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevo(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998021116 bron arbitragehof Arrest nr. 28/98 van 10 maart 1998 Rolnummer 1270 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de verordening nr. 96/006 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 30 april 1997 houdende de erkenning en subsidiëring v Het Arbitragehof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter L. De Grève en de rechters-verslag(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998021123 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 68.64(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijze als het vern(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998021138 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 23 december 1997 in zake J. Stevens, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 14 januari 1998, heeft h « 1. Schendt het artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondw(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998027197 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een Sociale dienst voor de Diensten van de Waalse Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omwisseling van personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap bij toepassing van artikel 8, § 7, van het besluit van de Regering van 4 november 1994 houdende bepaling van de nadere regels voor de overdracht van het personeel van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap naar de Waalse Regering en naar het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998035336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de samenstelling van de directieraden

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998011080 bron ministerie van economische zaken Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken Aanpassing van de rechten en vergoedingen per 1 april 1998 Tijdens zijn vergadering van 18 en 19 december 1997 heeft de raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau de tarieven a de Merken aangepast. De tarieven bedoeld in artikel 25, 26 en 33 treden op 1 april 1998 in werking (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998003164 bron ministerie van financien RENTENFONDS Verslag over de operaties van het boekjaar 1997, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor Een jaarverslag, uitgegeven door het Rentenfonds en in normale omstandigheden beschikbaar vanaf mei(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998005715 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 23 maart 199 Deze onderneming mag hypothecaire kredietovereenkomsten sluiten in België in het kader van het vrij(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998007049 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Geografisch Instituut Huishoudelijk reglement van de Raad van advies bij het Nationaal Geografisch Instituut Artikel 1. De samenstelling van de Raad van advies wordt bepaald bij artikel 5, § 1 van het koninklijk besluit van 17 Art. 2. De Raad van advies wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar. Bij afwezigheid of verhinde(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998009130 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

toepassingsrèglement

type toepassingsrèglement prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998011081 bron ministerie van economische zaken Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de Merken De raad van bestuur van het Benelux Merkenbureau, Gelet op het Protocol van 20 november 1995, houdende de vaststelling van een uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerst Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, tweede lid van het op 19 maart 1962 te Brussel geslote(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1997022905 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 1997, dat in werking t Bij hetzelfde besluit wordt de heer Geenen, Ludo, benoemd tot plaatsvervangend lid van de genoemde (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 1998 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Rudy Gauder, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers van het Beheerscomité va Bij hetzelfde besluit wordt de heer Jean-Pierre Rousseau, als vertegenwoordiger van de werkgevers, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 decemb 1° de heren Bouffioux, C., Peers, J. en Tielemans, L., in de hoedanigheid van werkende leden, en de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998022133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 januari 1998, worden 1° de heer Rombauts, J., in de hoedanigheid van werkend lid, en de heer Vastmans, R., in de hoedani(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998022131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening en benoeming van de v Bij koninklijk besluit van 30 januari 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998022135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 ja Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemde commissie, Mevr. D'Hoker, I., tot plaatsvervangend(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998009272 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Rocourt : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Just(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998009273 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Namen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Oudenaarde, t.v.v. de heer Joseph Lambrecht, vanaf 11 april 199 De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998012217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, t.v.v. de heer Reginald De Schutter De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/03/1998 numac 1998000215 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft drie ****, een **** en twee **** boekhouders aan op ****(...) De rijkswacht werft ****, **** of **** boekhouders aan op contractuele ba(...)
^