Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997003483 bron ministerie van economische zaken ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van een lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997009753 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 1997 : - zijn benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik : - de heer Rapaille, G., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiskale aange - de heer Czaplicki, A., substituut-auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, aan wie opdrach(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997009755 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluiten van 8 augustus 1997 worden op datum van 1 augustus 1997 benoemd tot gerechtelijk officier : - de heer Arnauts, R., gerechtelijk agent-inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanle - de heer Bovyn, F., eerstaanwezend gerechtelijk agent-inspecteur bij het parket bij de rechtbank v(...) type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012634 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012633 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is de heer Reyns, Edy, op zijn vezoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde. type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 56, 71, 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 08/09/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997016239 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997003436 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Vernietiging Bij arrest van de Raad van State van 18 juni 1997, nr. 66.856, genotificeerd op datum van 7 juli 1997 wordt het koninklijk besluit van 24 maart 1993 bij uittreksel gepubliceerd in het Belg (...) type arrest prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 19 december 1996 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 november 1996, waarbij de gemeenteraad van Oudergem de begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 van de begroting voor het SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij besluit van 19 december 1996 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 nove(...)

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036116 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Tunesië anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 17 juli 1995

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalifikaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 30 april 1996 houdende benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1994 van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en leden van de interzonale commissie en de zonale affectatiecommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit d.d. 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit d.d. 22 april 1997 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997031367 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de leidend ambtenaar van het Brussels Franstalig Fonds voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997036083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid aan de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. Inleiding De wet van 10 april 1995 is een bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid in de openbare sec Een koninklijk besluit van 22 mei 1996 verklaart de maatregelen bepaald in titel II en in artikel 1(...) type omzendbrief prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid aan de personeelsleden van de Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. Inleiding De wet van 10 april 1995 is een bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid Een koninklijk besluit van 22 mei 1996 verklaart de maatregelen bepaald in titel II en in artikel 1(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997009752 bron ministerie van justitie Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren Adreswijziging De verschillende diensten van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren zullen vanaf de aangeduide datum te bereiken zijn in hun nieuwe lokalen : Kabinet van de voorzitter en burgerlijk Adres : 18° Oogstwal 35, bus 3, 3700 Tongeren. Telefoon : 012/39 80 20. Vanaf : maandag 15 se(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997012662 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is de heer Termote, Marc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Gent, ter vervanging van de heer Bockaert, Lieven, wiens mandaat hij zal voleind (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van een Nederlandstalig Adjunct-commissaris voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Nieuwe oproep aan de kandidaten Aansluitend bij het bericht, verschenen op 19 maart 1997 in het Belgisch Staatsblad, wordt een nieuwe oproep gerich De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt verplaatst naar 30 september 1997 (de po(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997009754 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiskale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; -plaatsvervangend rechter in het vredegerecht - Kraainem : 1; - Ukkel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde m(...)

document

type document prom. -- pub. 09/09/1997 numac 1997012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 september 1997 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden Gezien de evolutie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het tweede tr(...)
^