Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997003340 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1997

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997009675 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997 wordt de heer Glimes, B., officier-eerstaanwezend commissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, met ingang van 1 maart 1997, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997012607 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is aan Mevr. Foucart, Yvette, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 11 mei 1997, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bedie Belanghebbende is ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997014127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Mandaten gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 25 april 1997 worden de hiernavermelde personen belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen op de reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanha Mevr. Greta De Braeckeleer, adjunct-inspecteur 1e klasse; De heren: Jacques Gallien, adjunct-(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997015062 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. Bevordering Hoofdbestuur Bij koninklijk besluit van 7 mei 1997 werd het Grootkruis in de Orde van Leopold II verleend aan de heer François Roelants, secretaris-generaal. Hij neemt van 8 april 1997 af zijn rang in de Orde (...) type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997016175 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende oprichting van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie als wetenschappelijke inrichting van de Staat type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997016174 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst, het niveau, de structuur en de bevoegdheden van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1997 tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, tweede lid, 7, § 1, tiende en elfde lid en 8, § 7, vierde lid van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022568 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022569 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997011192 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen De ministeriële besluiten van 30 april 1997 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in g Ventilatorbrander ELCO-MAT, type EK 01.50 GV (PR/251). Frituurtoestel FAGOR, type FG 920 (PR/441(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997011290 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand juli 1997 De parameters NC en NE voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laagspa NC = 1,0399 NE = 1,1966 type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997016123 bron ministerie van middenstand en landbouw Kamer voor ambachten en neringen van Brabant. Benoeming Bij ministerieel besluit van 25 april 1997 wordt de heer R. Timmermans vanaf 1 mei 1997 benoemd tot tweede secretaris van de Kamer van ambachten en neringen van Brabant.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997021209 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 13 juni 1997 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Halle tegen O. Boua, waarvan de expeditie ter griffie va « Schendt de bepaling van artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, waarbij artikel 57, 2, van de O.(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997021257 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 66.563 van 4 juni 1997 in zake M. Joye en L. Gees tegen de v.z.w. Hogeschool Sint-Lukas Brussel en de Vlaamse Gemeenschap, waarvan 1. « Schendt artikel 317 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse (...)

decreet

type decreet prom. 18/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997027407 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de beroepsopleiding gegeven in het kader van het doorstromingsprogramma type decreet prom. 18/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997027410 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien type decreet prom. 18/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997027408 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende creatie van een doorstromingsprogramma type decreet prom. 18/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997027409 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende doorstromingsprogramma's

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La Louvière, Namen, Nijvel, Doornik-Moeskroen en Verviers, en van de voorzitters van de Commissies Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van deze Comités

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. Toepassing van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen

erratum

type erratum prom. 25/04/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997003429 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. - Erratum

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997008135 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici (rang 20) voor de Federale Diensten voor wetenschappen, techniek en culturele aangelegenheden (Nationale Dienst van ****) (****96037). **** ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997021235 bron arbitragehof Vergelijkend examen voor referendaris ****. **** **** zal overeenkomstig de artikelen 35 en volgende van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het ****, een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling van een we ****. Het vergelijkend examen bestaat uit : 1 Twee schriftelijke proeven : ****) een uiteenzetting(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997009676 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats: adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Ninove: 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan d (...)

document

type document prom. -- pub. 09/08/1997 numac 1997003381 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^