Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/03/2024 pub. 14/03/2024 numac 2024002110 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het wetboek van strafvordering, van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2024 pub. 18/03/2024 numac 2024002511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 23/3, § 1, derde lid, en 25/1, § 1, derde lid, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 07/03/2024 pub. 18/03/2024 numac 2024201519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Brussels Planningsbureau type koninklijk besluit prom. 07/03/2024 pub. 27/03/2024 numac 2024002428 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 07/03/2024 pub. 27/03/2024 numac 2024002599 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek type koninklijk besluit prom. 07/03/2024 pub. 18/04/2024 numac 2024002447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het ****, betreffende het opsporen van erfgenamen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2024 pub. 18/03/2024 numac 2024002406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

decreet

type decreet prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024002677 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezamenlijk decreet van de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest betreffende de oprichting een deontologische en ethische commissie type decreet prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024002716 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijzigingen van artikel 38 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap en van artikel 31 van het decreet van 4 februari 2021 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024002905 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot omzetting van bepaalde aspecten van de Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden in de Franse Gemeenschap (1)

beschikking

type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 14/03/2024 numac 2024002046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkings-akkoord van 8 januari 2024 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 19/03/2024 numac 2024002040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming: 1° met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Moldavië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 4 december 2008, zoals gewijzigd door het protocol gedaan te Brussel op 30 maart 2017; en 2° met het Protocol, gedaan te Brussel op 30 maart 2017, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Moldavië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 4 december 2008 type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 19/03/2024 numac 2024002041 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming: 1° met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Kampala op 26 juli 2007, zoals gewijzigd door het protocol gedaan te Kampala op 25 april 2014; en 2° met het Protocol, gedaan te Kampala op 25 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Kampala op 26 juli 2007 type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 19/03/2024 numac 2024002043 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002, zoals gewijzigd door het protocol ondertekend te Brussel op 1 april 2014; en 2° met het Protocol, ondertekend te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Ottawa op 23 mei 2002 type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 19/03/2024 numac 2024002042 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming: 1° met de Overeenkomst en het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 april 1993; en 2° met het Protocol, gedaan te New Delhi op 9 maart 2017, tot wijziging van de Overeenkomst en van het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 april 1993 type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 19/03/2024 numac 2024002044 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming: 1° met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Hanoi op 28 februari 1996, zoals gewijzigd door het Protocol van 12 maart 2012; en 2° met het Protocol, gedaan te Hanoi op 12 maart 2012, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Hanoi op 28 februari 1996 type beschikking prom. 07/03/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de implementatie van de strategie voor de renovatie van de gebouwen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/03/2024 pub. 18/03/2024 numac 2024002333 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot oprichting van een brandveiligheidscommissie voor de voorzieningen voor ouderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 18/03/2024 numac 2024002476 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 19/03/2024 numac 2024002594 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd A4 Vergunningen en partnerschappen bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 20/03/2024 numac 2024002385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten om de wegcontroleurs te machtigen over te gaan tot onmiddellijke inning

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/03/2024 pub. 20/03/2024 numac 2024002466 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de voorzieningen voor ouderen moeten voldoen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 21/03/2024 numac 2024002386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 20/03/2024 numac 2024002687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot invoering van een scholingsbeding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 28/03/2024 numac 2024002421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 14/3, §§ 1 en 2 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 28/03/2024 numac 2024002528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 44ter, derde lid, van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen, alsook van artikel 34undecies, § 7, van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 28/03/2024 numac 2024002530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het beheer van het IT-project betreffende het platform voor het beheer van de administratieve en geldelijke loopbaan van het personeel van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 28/03/2024 numac 2024002551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 28/03/2024 numac 2024002552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020 inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 29/03/2024 numac 2024002826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse wijzigingen tot vereenvoudiging van de toegang tot het beroep type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 29/03/2024 numac 2024003049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2022 tot invoering van een begeleidingstoelage voor herhuisvesting

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot regeling van de tegemoetkoming van de Diensten van de Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren in de vervoerkosten van de personeelsleden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 4bis, tweede lid, van het decreet van 12 juli 1990 op de controle van de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 23 november 2023 van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen plaatselijke overleginstanties in het onderwijs voor sociale promotie, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024002560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 25 oktober 2023 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen van plaatselijke overleginstanties in het onderwijs voor sociale promotie, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024002761 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambtenaren van de diensten van de Regering die belast zijn met de uitoefening van de bevoegdheden van adviseur of adjunct-adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, van directeur of adjunct-directeur voor jeugdbescherming, van preventieverantwoordelijke en van zonecoördinator ter uitvoering van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024003077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024003076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024002889 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de lineaire en niet-lineaire uitzending van gezondheidspromotiecampagnes door uitgevers van audiovisuele mediadiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024002782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024002953 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2024/404 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model van verslag met toepassing van artikel 86/2, § 1, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/03/2024 pub. 05/04/2024 numac 2024002956 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2024/405 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van het model van gestandaardiseerd cv met toepassing van artikel 34/6, § 3, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en artikel 3, § 2, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2012 dat de regels voor de aanstelling van contractuele mandatarissen in de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie vaststelt in het kader van artikel 26/1, lid 3, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024002948 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van het "Centre hospitalier universitaire de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 10/04/2024 numac 2024002968 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 tot goedkeuring van het Reglement van het Adviescollege van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector betreffende de toegang tot programma's voor de personen met een zintuiglijke handicap en tot instelling van een steunregeling voor uitgevers van audiovisuele mediadiensten die onderworpen zijn aan de bepalingen van artikel 3, § 2, van het voornoemde Reglement type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 10/04/2024 numac 2024003135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbaar netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2024 pub. 31/05/2024 numac 2024002553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor het advies van de zoneraden en de onderwijskamers ter uitvoering van het decreet van 22 juni 2023 betreffende het beheer van het aanbod van gegroepeerde basisopties in het kwalificerend secundair onderwijs met volledig leerplan en alternerend leerplan

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 07/03/2024 pub. 04/04/2024 numac 2024002696 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 07/03/2024 pub. 12/06/2024 numac 2024005952 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^