Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022031643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020744 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020746 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022020747 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2022 tot vaststelling, voor het jaar 2022, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022031985 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de harmonisatiecoëfficiënt type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 23/05/2022 numac 2022031928 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022031795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 01/06/2022 numac 2022031891 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2016 houdende bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister worden meegedeeld type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 01/06/2022 numac 2022031918 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 01/07/2022 numac 2022032659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 06/07/2022 numac 2022031780 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het ontslag en de benoeming van leden van de algemene raad bij Sciensano type koninklijk besluit prom. 18/04/2022 pub. 02/06/2023 numac 2023042493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling van uittreksels
^