Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022020472 bron federale overheidsdienst financien Wet tot tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van Verordening 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (I) (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022201484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering voor het jaar 2023 van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022040203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022200999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022201000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2022, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020506 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 29/03/2022 numac 2022031351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen en het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022200444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022200460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - residuair stelsel - op 60 jaar" type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022200458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de landingsbanen, 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022200476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van een negatieve index type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022031367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Algemeen stelsel - 62 jaar type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022200490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022200492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 06/05/2022 numac 2022200867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de regeling van de overuren type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 10/05/2022 numac 2022031360 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2022 pub. 15/03/2022 numac 2022201180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2020 tot benoeming van leden van de Commissie van Advies en Toezicht bedoeld in de afdelingen 6.3.8. van de Boeken 1, 2 en 3 betreffende de elektrische installaties en de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 09/03/2022 pub. 24/03/2022 numac 2022020485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 09/03/2022 pub. 25/03/2022 numac 2022031275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van CO2-meters in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 type ministerieel besluit prom. 09/03/2022 pub. 29/03/2022 numac 2022201617 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van artikel 22, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling wat betreft de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen tot verlenging van de erkenning als centrum voor socioprofessionele inschakeling voor het jaar 2022-2023 type ministerieel besluit prom. 09/03/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022031257 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 09/03/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022031258 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het hypotheekrecht type ministerieel besluit prom. 09/03/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022031238 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen

arrest

type arrest prom. 09/03/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022040071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Besluit van de directeur-generaal rekrutering en ontwikkeling van de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning tot vaststelling van de lijst met ****
^